BEGROTING 2020

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Gebouwen

Areaal
Gemeentehuis             2 stuks
Sporthal             4 stuks
Zwembad            1 stuks
Brandweerkazernes          3 stuks
Kinderopvang/scholen          7 stuks
Overige openbare gebouwen      20 stuks
Overig niet openbare gebouwen      7 stuks
Overige objecten          11 stuks

Gewenst kwaliteitsniveau
Het standaard uitgangspunt voor de kwaliteit van het onderhoud is het duurzaam in stand houden van de gebouwen. Vrij vertaald wordt hieronder verstaan dat een pand de ‘normale veroudering en slijtage’ mag vertonen en dat defecte bouwkundige- en installatietechnische onderdelen door eenzelfde kwaliteitsniveau worden vervangen als reeds aanwezig is. Voor een aantal locaties wordt onderbouwd afgeweken van het standaard kwaliteitsniveau.

Maatschappelijke doelstellingen
Kwalitatief goede sportcomplexen dragen bij aan het welzijn en de gezondheid van burgers.
Kwalitatief goede monumenten, musea, kinderopvang- en verenigingsgebouwen dragen ertoe bij dat de gemeente Nieuwkoop een aantrekkelijke plaats is om in te wonen en te recreëren.
Kwalitatief goede huisvesting voor de brandweer draagt er toe bij dat de gemeente Nieuwkoop een veilige plaats is om te wonen.
Kwalitatief goede gebouwen voor de eigen organisatie dragen er toe bij dat de eigen medewerkers en het bestuur op een goede manier hun taken kunnen uitvoeren en dat de gemeente een aantrekkelijke plaats is om te werken.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
De vastgestelde kwaliteitsniveaus in het Beheerplan Gebouwen 2013-2022 sluiten aan op de maatschappelijke doelstellingen. Het budget dat jaarlijks beschikbaar is om de gebouwen op het vastgestelde niveau te onderhouden is voor regulier onderhoud toereikend. Er zijn geen achterstanden in onderhoud. Het budget voor de voorziening (groot onderhoud) is voor de komende jaren niet toereikend. Uit een actualisatie van het beheerplan blijkt dat areaaluitbreiding, hogere inkoopprijzen en een aantal verwachte grote vervangingsinvesteringen de komende jaren leiden tot een hogere jaarlijkse storting in de voorziening.

Beheerplan
Het Meerjaren Onderhoudsplan Gebouwen voor de periode 2013 tot en met 2022 is op 11 juli 2013 door de raad vastgesteld. Het onderhoudsplan is in 2018 geactualiseerd, maar nog niet door de raad vastgesteld. Het onderhoudsplan wordt eind 2019 ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Wat gaan we er voor doen?

Overeenkomstig het beheerplan worden de werkzaamheden uit de jaarschijf 2020 uitgevoerd.

Wat kost het?

Bedragen x € 1.000

Gebouwen

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Dagelijks onderhoud

340

340

340

340

Groot Onderhoud t.l.v de voorziening

316

200

142

142

Kapitaallasten

0

0

0

0

Voorziening toereikend: nee. Een geactualiseerd beheerplan wordt eind 2019 aan de raad voorgelegd.

ga terug