BEGROTING 2020

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Nautisch- en vaarwegbeheer

Areaal
Aanleg- en vissteigers         40 stuks
Behoud vaardiepte watergangen   43.000 m2
Borden vaarregels en route       120 stuks
Voorzieningen bij bruggen, aanleggen   7 stuks
Loswallen             3 stuks
Knooppuntroute varen         1 stuks
Vrije aanlegplaatsen plassengebied   6 stuks
Zwemstrand            1 stuks
Aanleghaven            1 stuks

Gewenst kwaliteitsniveau
Voor alle voorzieningen rondom (recreatieve) vaarwegen geldt kwaliteitsniveau B. De onderhoudsmaatregelen zijn gericht op het veilig en duurzame instandhouden van de voorzieningen.

Maatschappelijke doelstellingen
Met het Nautisch- en vaarwegbeheer faciliteren wij de waterrecreatie en beroepsvaart in onze plassengebieden. Een kwalitatief goede infrastructuur op het water draagt bij aan het welzijn en de veiligheid van de gebruikers en stimuleert recreatieve ontwikkeling.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling

Door een stelsel van regelgeving in combinatie met bebording volgens het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) zorgen we voor veiligheid en duidelijkheid voor de gebruiker. In 2019 worden de vaarwegen gepeild en deze zullen in 2020 op diepte worden gebracht.

Beheerplan
De gemeenteraad heeft het beheerplan nautisch- en vaarwegenbeheer 2018-2022 op 7 juni 2018 vastgesteld. In het geactualiseerde beheerplan is er financiële ruimte om structureel vaarroutes op diepte te houden en voorzieningen in goede staat te houden.

Wat gaan we er voor doen?

We gaan de werkzaamheden uitvoeren zoals in het beheerplan voor de jaarschijf 2020 zijn vastgelegd.
.

Wat kost het?

Bedragen X € 1.000

Nautisch- en vaarwegenbeheer

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2021

Begroting 2022

Regulier onderhoud

20

20

20.

20

Onderhoud t.l.v. voorziening

51

24

0

0

Vervangingsinvesteringen en reconstructies

0

0

0

0

Kapitaallasten

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Voorziening toereikend: ja

ga terug