BEGROTING 2020

Lijst van afkortingen

 

Afkorting

Betekenis

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

B&B

Bed en Breakfast

BBN

BasisBeveiligingsNiveau

BBP

Bruto Binnenlands Product

BBV

Besluit begroting en verantwoording

BDU

Brede doeluitkering

BIG

Baseline Informatieveiligheid voor Gemeenten

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

BIZ

Bedrijveninvesteringszone

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOA

Buitengewoon opsporings ambtenaar

BRP

Basisrioleringsplan

BRP

Basisregistratie Personen

BSD

Bestaand stads- en dorpsgebied

CAO

Collectieve Arbeids Overeenkomst

COELO

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

CROW

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek

CVV

Collectief Vraagafhankelijk Taxivervoer

DB

Dagelijks bestuur

DIFTAR

Gedifferentieerde Tarieven

DSO

Digitale Stelsel Omgevingswet

DVO

Dienstverlenings Overeenkomst

EmU

Economische Monetaire Unie

FG

Functionaris Gegevensbescherming

FMP

Meerjarenprogramma Rijn en Veenstreek

GFT

Groente, fruit en tuinafval

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening Organisatie bij rampen en crisis

GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

GVVP

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

HBVN

Huurdersbelang Vereniging Nieuwkoop

I&A

Informatievoorziening & Automatisering

IBOR

Integraal Beheer Openbare Ruimte

ICT

Informatie en Communicatie technologie

IFLO

Financiën lokale en provinciale overheden

IKC

Integraal Kindcentrum

JGT

Jeugd en gezinsteam

KVS

Kostenverdeelstaat

MVA

Mater iele vaste Activa

ODWH

Omgevingsdienst West-Holland

OV

Openbaar Vervoer

OZB

Onroerend-zaakbelasting

PAS

Programma Aanpak Stikstof

PIA

Privacy Impact Assessment

R&T

Recreatie en Toerisme

RDOG

Regionale Dienst Openbare gezondheidszorg Hollands Midden

RES

Regionale Energie Strategie

RZB

Roerende Zaak Belasting

SBBA

Stichting Bewoners Belangen Aarwoude

SROI

Social Return On Investment

SVHW

Samenwerking Vastgoed, Heffing en Waardebepaling

SWOT

Strengths Weakness Oppertunites Threats

TR

Trendmatig

TWO

Tijdelijke Werk Organisatie

UPN

UitgangsPuntenNotitie

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VON

Verenigde Ondernemers Nieuwkoop

VRHM

Veiligheidsregio Hollands Midden

VSV

Vroegtijdige schoolverlaters

VVE

Vroeg en voorschoolse educatie

VZHG

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

WBB

Wet Bodem Bescherming

WDA

Woondiensten Aarwoude

Wet Fido

Wet Financiering Decentrale Overheid

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

WOZ

Waardering Onroerende Zaken

WSN

Woonstichting Nieuwkoop

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening

ga terug