Financiën

Overzicht structurele mutaties reserves

Structurele toevoegingen reserves

Programma

2020

2021

2022

2023

1

Ruimtelijke ontwikkeling

-

-

-

-

2

Ruimtelijk beheer

772

716

650

622

3

Sociaal domein

-

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

-

-

-

-

Saldo

772

716

650

622

Structurele onttrekkingen reserves

Programma

2020

2021

2022

2023

1

Ruimtelijke ontwikkeling

-

-86

-86

-86

2

Ruimtelijk beheer

-7

-62

-62

-62

3

Sociaal domein

-270

-270

-269

-231

5

Bedrijfsvoering

-60

-60

-12

-12

Saldo

-337

-478

-429

-391

Toelichting

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

De structurele onttrekking € 86.000 vanaf 2021 aan de reserve Duurzaamheid betreft de dekking van de afschrijvingslasten die betrekking hebben op de aanleg van het Warmtenet Schoterhoek.

Programma 2 Ruimtelijk beheer

De structurele toevoeging van € 772.000 in 2020, welke de jaren daarop terugloopt, heeft betrekking op de investeringen met maatschappelijk nut. Door een wijziging in het BBV wordt hierop vanaf 2017 afgeschreven, waar de lasten voorheen werden onttrokken aan de onderhoudsvoorziening.
De toevoeging aan de reserve Herwaardering investeringen maatschappelijk nut betreft het verschil tussen de oude stortingen in de onderhoudsvoorzieningen (OV, wegen, kunstwerken, waterpartijen en recreatieve voorzieningen) en de huidige afschrijvingslasten. Uitgangspunt was dat deze ontwikkeling budgettair neutraal verloopt.

Een structurele onttrekking van € 7.000 betreft een onttrekking aan de Reserve LOP (landschapsontwikkelingsplan) ten behoeve van de wandelpaden, die in meerjarige overeenkomsten met landeigenaren zijn afgesloten.

Programma 3 Sociaal domein

De structurele onttrekking betreft  € 265.000 aan de reserve Dekking kapitaallasten voor de dekking van de kapitaallasten voor Buytewech grond en school, School Noorden, Museum Ter Aar, Bibliotheek Ter Aar, De Dulen Nieuwkoop, De Vlinder en 't Rakkertje.

De onttrekking van € 5.000  structureel heeft betrekking op hogere kosten voor de erfgoed advisering en worden onttrokken de reserve monumenten.

Programma 4 Bestuur en dienstverlening

N.V.T.

Programma 5 Bedrijfsvoering

De structurele onttrekking van € 60.000 die vanaf 2022 aflopend is, omdat de huur van de locatie Schoterhoek komt te vervallen, is voor de dekking van de kapitaallasten voor de inrichting van klimaatbeheersing van het KCC in het gemeentehuis van Nieuwveen en voor de eerder genoemde huur. Deze wordt onttrokken aan de reserve huisvesting gemeente.

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen

N.V.T.

ga terug