BEGROTING 2020

Bestuur en dienstverlening

Dit programma bestaat uit de volgende thema's:

 • Publiekszaken
 • Bestuur
 • Openbare Orde en Veiligheid

Beoogde maatschappelijke effecten
Een gemeente, die op een eenvoudige en toegankelijke wijze haar inwoners, bedrijven en verenigingen/instellingen de producten en diensten verstrekt. Verder zijn we een gemeente die haar inwoners faciliteert bij het werken naar een actieve, veilige en saamhorige samenleving.

Samenwerking verbonden partijen
Bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke effecten:

 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
  Alle gemeenten in Nederland zijn lid van de VNG. De VNG vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de gemeenten bij het Rijk en andere overheden. Ook treedt de VNG op als onderhandelaar in de CAO voor gemeenten. Daarnaast is de VNG een samenwerkingsplatform op het gebied van bedrijfsvoering (met name ICT).
  Alle Zuid-Hollandse gemeenten zijn ook lid van de Vereniging van Zuid Hollandse Gemeenten (VZHG). De vereniging behartigt de belangen van de gemeenten met name in de richting van de provincie en informeert de gemeenten over vraagstukken die in de provincie spelen. De VZHG is ook de provinciale afdeling van de VNG en wisselt informatie uit over standpunten in de commissies van de VNG.
 • Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
  In het kader van de Wet Veiligheidsrisico en in het belang van de veiligheid van de inwoners van de gemeente Nieuwkoop werkt de gemeente op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing samen met de andere gemeenten in Hollands Midden. Dit om de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke bevolkingszorg bij rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen de veiligheidsregio doelmatig te organiseren.
  In de Veiligheidsregio Hollands Midden bereiden politie, brandweer, GHOR en gemeenten zich samen met partners voor op risico's, rampen en crises.
  Dit doen zij bijvoorbeeld door:
  - in een vroeg stadium mee te denken bij de aanleg van wegen en woonwijken;
  - door het opstellen van plannen om incidenten te bestrijden;
  - afspraken te maken met partners, zoals de waterschappen, drinkwaterbedrijven, defensie en
   reddingsbrigades
  -functionarissen op te leiden, te trainen en te oefenen, zodat zij voorbereid zijn op hun taak.
  In het kader van de Wet Veiligheidsrisico en in het belang van de veiligheid van de inwoners van de gemeente Nieuwkoop werkt de gemeente op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing samen met de andere gemeenten in Hollands Midden. Dit om de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke bevolkingszorg bij rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen de veiligheidsregio doelmatig te organiseren.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 5.485.493

7,1 %

Baten

€ 292.872

0,4 %

ga terug