BEGROTING 2020

Bestuur en dienstverlening

Thema Bestuur

Beleidsdoelstellingen
Bestuur: Wat willen we bereiken?

  • Uitgangspunt voor onze werkzaamheden is, dat we de kracht van de samenleving stimuleren, benutten en ondersteunen.
  • Waar mogelijk en gewenst maken we als partners deel uit van netwerken in de samenleving en geven zo vorm en inhoud aan het begrip 'van buiten naar binnen' werken.

In 2020 verwachten we geen verkiezingen. In 2019 waren de verkiezingen voor Provincie, Waterschap en Europa. Alleen voor de Tweede Kamer zou sprake kunnen zijn van tussentijdse verkiezingen. Indien zich dat voordoet zullen we dat oppakken vanuit de afdeling Publiekszaken, maar in jaarplanning wordt hier geen rekening mee gehouden. Pas in 2021 (Tweede Kamer) en 2022 (Gemeenteraad) is weer sprake van geplande verkiezingen.

De gemeente Nieuwkoop is een actieve partner in de regio. We maken deel uit van het DB van Holland Rijnland en de RDOG. Dat in het belang van Nieuwkoop maar ook in het gezamenlijk belang van een sterke regio. We liggen echter ook aan de grens van het gebied. Samenwerking maar vooral contact met buurgemeenten buiten de regio vinden we belangrijk en daar besteden we ook aandacht aan. Dit ook in het besef dat voor Nieuwkoop heel belangrijke maatschappelijke en economische ontwikkelingen (Schiphol, Greenport Aalsmeer) zich daar afspelen.

Binnen onze gemeenten hechten wij aan het bestaan van onze dorpsraden. Deze zijn van en voor de dorpen en het is aan de dorpen om vorm en inhoud van deze dorpsraden te bepalen. Wij kennen nu zeven dorpsraden (verenigingen), die in 11 van de 13 kernen actief zijn. De Meije kent zijn eigen structuur ook vanwege de ligging in drie gemeenten en twee provincie. Voor de kern Nieuwkoop zijn we in 2019 gestart met de voorbereiding van dorpsraden of andere voor het (grotere) dorp Nieuwkoop passende vormen.  
Wij willen ten minste een keer per jaar bestuurlijk overleg met de dorpsraden en per dorp nemen we op hoofdlijnen de planning van de activiteiten vanuit de gemeente in het dorp door. In dit overleg kunnen ook wensen en plannen vanuit de dorpsraden worden ingebracht.  Naast het Verenigingsloket is ook de Coördinator dorpsgericht werken beschikbaar voor overleg en advisering aan de dorpsraden. In het algemeen stellen wij vast dat dorpsraden steeds meer positie hebben en op vele niveaus vanuit de organisatie contacten bestaan.

Vernieuwing van vormen van participatie blijven actueel. Niet iedere mogelijk nieuwe vorm slaat ook aan en/of voldoet aan een behoefte. De nieuwe Omgevingswet is een instrument om ook goed te kijken naar de daarbij passende vormen van participatie.  
Los van de werkvorm gaat het altijd om vanuit een duidelijke omschrijving van het speelveld de kracht van de samenleving te benutten en ook bij tegengestelde belangen te blijven werken vanuit de dialoog.         

ga terug