BEGROTING 2020

Uitvoeringsinformatie

Uitvoeringsinformatie per hoofdgroep

Lasten

Nr.   Hoofdgroep

Nr.   Taakveld

Rekening

Begroting

Raming

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0

Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

1.736

1.670

1.712

1.697

1.723

1.697

0.2

Burgerzaken

1.312

1.480

1.492

1.290

1.297

1.293

0.3

Beheer overige gebouwen en gro

240

169

99

99

99

99

0.4

Overhead

8.348

8.374

8.679

8.197

8.274

8.195

0.5

Treasury

18

105

105

105

105

105

0.61

OZB woningen

264

296

324

324

324

327

0.62

OZB niet-woningen

-

-

-

-

-

-

0.64

Belastingen overig

-

-

-

-

-

-

0.7

Algemene uitkering en overige

-

-

-

-

-

-

0.8

Overige baten en lasten

108

168

184

184

159

109

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

6

-

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

8.130

1.665

3.653

1.831

4.132

3.274

Subtotaal

20.162

13.927

16.248

13.727

16.113

15.099

1

Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.574

1.759

1.849

1.849

1.843

1.828

1.2

Openbare orde en veiligheid

415

434

483

483

483

483

Subtotaal

1.989

2.193

2.332

2.332

2.326

2.311

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

4.047

4.790

4.310

4.389

4.447

4.474

2.2

Parkeren

168

32

12

12

12

12

2.3

Recreatieve havens

2

-

-

-

-

-

2.4

Economische havens en waterweg

343

327

395

399

406

409

Subtotaal

4.560

5.149

4.717

4.800

4.865

4.895

3

Economie

3.1

Economische ontwikkeling

339

548

590

637

625

609

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

872

3.513

3.583

4.522

3.728

-

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsrege

86

65

24

24

24

24

3.4

Economische promotie

336

612

141

141

116

116

Subtotaal

1.633

4.738

4.338

5.324

4.493

749

4

Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

820

1.069

1.084

1.488

1.371

1.811

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzak

1.498

1.486

1.533

1.533

1.533

1.533

Subtotaal

2.318

2.555

2.617

3.021

2.904

3.344

5

Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

95

80

80

80

80

80

5.2

Sportaccommodaties

3.075

2.482

2.541

2.522

2.611

2.569

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurpro

108

210

94

94

94

94

5.4

Musea

71

70

72

72

72

87

5.5

Cultureel erfgoed

105

166

203

203

203

203

5.6

Media

354

361

449

449

452

452

5.7

Openbaar groen en (openlucht)

2.238

2.282

2.266

2.270

2.273

2.286

Subtotaal

6.046

5.651

5.705

5.690

5.785

5.771

6

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipa

2.429

3.626

2.961

2.884

2.687

2.691

6.2

Wijkteams

782

766

812

812

812

812

6.3

Inkomensregelingen

5.079

4.883

4.906

4.828

4.828

4.828

6.4

Begeleide participatie

295

59

60

60

60

60

6.5

Arbeidsparticipatie

470

744

761

741

754

768

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

3.049

3.302

3.436

3.478

3.523

3.524

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

3.346

4.081

4.847

4.847

5.147

5.147

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

340

300

-

-

-

-

Subtotaal

15.790

17.761

17.783

17.650

17.811

17.830

7

Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

1.474

1.859

2.095

2.094

2.103

2.104

7.2

Riolering

1.665

1.620

1.726

1.742

1.731

1.719

7.3

Afval

2.844

2.980

3.307

3.285

3.284

3.286

7.4

Milieubeheer

985

922

867

885

908

930

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

195

178

124

124

124

127

Subtotaal

7.163

7.559

8.119

8.130

8.150

8.166

8

VHROSV

8.1

Ruimtelijke Ordening

773

1.022

605

555

555

555

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijv

28.838

27.176

17.479

28.777

12.338

72.892

8.3

Wonen en bouwen

1.775

1.423

1.518

1.433

1.433

1.433

Subtotaal

31.386

29.621

19.602

30.765

14.326

74.880

Saldo van de lasten

91.047

89.154

81.461

91.439

76.773

133.045

Baten

Nr.   Hoofdgroep

Nr.   Taakveld

Rekening

Begroting

Raming

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0

Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

-120

-

-

-

-

-

0.2

Burgerzaken

-535

-284

-218

-241

-226

-226

0.3

Beheer overige gebouwen en gro

-708

-52

-66

-66

-66

-66

0.4

Overhead

-414

-274

-180

-180

-180

-180

0.5

Treasury

-639

-459

-485

-485

-485

-485

0.61

OZB woningen

-6.066

-6.326

-6.631

-6.631

-6.745

-6.745

0.62

OZB niet-woningen

-1.035

-1.108

-1.251

-1.251

-1.278

-1.278

0.64

Belastingen overig

-682

-723

-741

-741

-206

-206

0.7

Algemene uitkering en overige

-29.842

-31.468

-33.230

-33.332

-33.149

-33.493

0.8

Overige baten en lasten

-

-

-

-

-

-

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

-8.577

-3.458

-3.503

-1.010

-777

-695

0.11

Resultaat van de rekening van

-

-

-

-

-

-

Subtotaal

-48.618

-44.152

-46.305

-43.937

-43.112

-43.374

1

Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-67

-63

-64

-64

-64

-64

1.2

Openbare orde en veiligheid

-13

-10

-10

-10

-10

-10

Subtotaal

-80

-73

-74

-74

-74

-74

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

-384

-609

-584

-584

-584

-584

2.2

Parkeren

-388

-23

-23

-23

-23

-23

2.3

Recreatieve havens

-6

-6

-6

-6

-6

-6

2.4

Economische havens en waterweg

-76

-73

-73

-73

-73

-73

Subtotaal

-854

-711

-686

-686

-686

-686

3

Economie

3.1

Economische ontwikkeling

-3

-

-

-

-

-

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-680

-3.513

-3.583

-4.522

-3.728

-

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsrege

-45

-39

-58

-58

-58

-58

3.4

Economische promotie

-120

-

-

-

-

-

Subtotaal

-848

-3.552

-3.641

-4.580

-3.786

-58

4

Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

-40

-55

-57

-57

-57

-57

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzak

-87

-229

-220

-220

-220

-220

Subtotaal

-127

-284

-277

-277

-277

-277

5

Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

-560

-36

-36

-36

-36

-36

5.2

Sportaccommodaties

-418

-956

-985

-985

-987

-987

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurpro

-14

-13

-14

-14

-14

-14

5.4

Musea

-34

-35

-35

-35

-35

-35

5.5

Cultureel erfgoed

-

-

-

-

-

-

5.6

Media

-

-

-

-

-14

-14

5.7

Openbaar groen en (openlucht)

-32

-30

-30

-30

-30

-30

Subtotaal

-1.058

-1.070

-1.100

-1.100

-1.116

-1.116

6

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipa

-127

-214

-146

-146

-231

-231

6.2

Wijkteams

-

-

-

-

-

-

6.3

Inkomensregelingen

-3.718

-3.464

-3.492

-3.492

-3.492

-3.492

6.4

Begeleide participatie

-

-

-

-

-

-

6.5

Arbeidsparticipatie

-

-

-

-

-

-

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

-203

-225

-145

-145

-145

-145

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-

-

-

-

-

-

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-

-

-

-

-

-

Subtotaal

-4.048

-3.903

-3.783

-3.783

-3.868

-3.868

7

Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

-

-

-

-

-

-

7.2

Riolering

-2.491

-2.529

-2.657

-2.686

-2.686

-2.686

7.3

Afval

-3.529

-3.644

-4.192

-4.184

-4.183

-4.184

7.4

Milieubeheer

-

-

-

-

-

-

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-155

-153

-161

-161

-161

-161

Subtotaal

-6.175

-6.326

-7.010

-7.031

-7.030

-7.031

8

VHROSV

8.1

Ruimtelijke Ordening

-86

-56

-56

-56

-56

-56

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijv

-30.133

-27.186

-17.484

-29.034

-15.651

-75.403

8.3

Wonen en bouwen

-1.649

-1.154

-1.138

-1.164

-1.150

-1.122

Subtotaal

-31.868

-28.396

-18.678

-30.254

-16.857

-76.581

Saldo van de baten

-93.676

-88.467

-81.554

-91.722

-76.806

-133.065

Saldo

Nr.   Hoofdgroep

Nr.   Taakveld

Rekening

Begroting

Raming

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0

Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

1.616

1.670

1.712

1.697

1.723

1.697

0.2

Burgerzaken

777

1.196

1.274

1.049

1.071

1.068

0.3

Beheer overige gebouwen en gro

-468

117

33

33

33

33

0.4

Overhead

7.934

8.100

8.499

8.017

8.094

8.015

0.5

Treasury

-621

-354

-380

-380

-380

-380

0.61

OZB woningen

-5.802

-6.030

-6.307

-6.307

-6.421

-6.418

0.62

OZB niet-woningen

-1.035

-1.108

-1.251

-1.251

-1.278

-1.278

0.64

Belastingen overig

-682

-723

-741

-741

-206

-206

0.7

Algemene uitkering en overige

-29.842

-31.468

-33.230

-33.332

-33.149

-33.493

0.8

Overige baten en lasten

108

168

184

184

159

109

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

6

0

0

0

0

0

0.10

Mutaties reserves

-447

-1.793

150

822

3.354

2.578

Subtotaal

-28.456

-30.225

-30.057

-30.209

-27.000

-28.275

1

Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.507

1.696

1.785

1.785

1.779

1.764

1.2

Openbare orde en veiligheid

402

423

473

473

473

473

Subtotaal

1.909

2.119

2.258

2.258

2.252

2.237

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

3.664

4.181

3.725

3.805

3.863

3.890

2.2

Parkeren

-220

9

-11

-11

-11

-11

2.3

Recreatieve havens

-4

-6

-6

-6

-6

-6

2.4

Economische havens en waterweg

267

254

323

326

333

336

Subtotaal

3.707

4.438

4.031

4.114

4.179

4.209

3

Economie

3.1

Economische ontwikkeling

336

548

590

637

625

609

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

192

0

0

0

0

0

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsrege

42

26

-33

-33

-33

-33

3.4

Economische promotie

216

612

141

141

116

116

Subtotaal

786

1.186

698

745

708

692

4

Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

781

1.015

1.028

1.431

1.314

1.754

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzak

1.411

1.257

1.313

1.313

1.313

1.313

Subtotaal

2.192

2.272

2.341

2.744

2.627

3.067

5

Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

-465

44

44

44

44

44

5.2

Sportaccommodaties

2.657

1.526

1.556

1.537

1.624

1.582

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurpro

94

197

81

81

81

81

5.4

Musea

38

35

37

37

37

52

5.5

Cultureel erfgoed

105

166

203

203

203

203

5.6

Media

354

361

449

449

437

437

5.7

Openbaar groen en (openlucht)

2.206

2.251

2.236

2.240

2.243

2.256

Subtotaal

4.989

4.580

4.606

4.591

4.669

4.655

6

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipa

2.302

3.413

2.815

2.738

2.456

2.459

6.2

Wijkteams

782

766

812

812

812

812

6.3

Inkomensregelingen

1.360

1.419

1.414

1.336

1.336

1.336

6.4

Begeleide participatie

295

59

60

60

60

60

6.5

Arbeidsparticipatie

469

744

761

741

754

768

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

2.845

3.077

3.292

3.333

3.378

3.379

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

3.346

4.081

4.847

4.847

5.147

5.147

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

340

300

0

0

0

0

Subtotaal

11.739

13.859

14.001

13.867

13.943

13.961

7

Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

1.474

1.859

2.095

2.094

2.103

2.104

7.2

Riolering

-826

-909

-931

-945

-955

-968

7.3

Afval

-685

-664

-885

-899

-899

-899

7.4

Milieubeheer

985

922

867

885

908

930

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

39

25

-37

-37

-37

-34

Subtotaal

987

1.233

1.109

1.098

1.120

1.133

8

VHROSV

8.1

Ruimtelijke Ordening

687

966

549

499

499

499

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijv

-1.296

-11

-4

-257

-3.313

-2.511

8.3

Wonen en bouwen

126

268

380

269

284

312

Subtotaal

-483

1.223

925

511

-2.530

-1.700

Totaal Saldo

-2.630

685

-88

-281

-32

-21

Uitvoeringsinformatie per programma

Lasten

Nr.   Programma

Nr.   Taakveld

Rekening

Begroting

Raming

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Ruimtelijke ontwikkeling

0.3

Beheer overige gebouwen en gro

240

169

99

99

99

99

0.10

Mutaties reserves

2.755

385

1.088

616

3.481

2.651

0.64

Belastingen overig

-

-

-

-

-

-

3.1

Economische ontwikkeling

339

548

590

637

625

609

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

872

3.513

3.583

4.522

3.728

-

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsrege

86

65

24

24

24

24

3.4

Economische promotie

336

612

141

141

116

116

5.5

Cultureel erfgoed

-

15

42

42

42

42

5.7

Openbaar groen en (openlucht)

28

49

76

76

76

76

8.1

Ruimtelijke Ordening

773

1.022

605

555

555

555

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijv

28.838

27.176

17.479

28.777

12.338

72.892

8.3

Wonen en bouwen

1.775

1.423

1.518

1.433

1.433

1.433

Subtotaal

36.042

34.977

25.245

36.922

22.517

78.497

2

Ruimtelijk beheer

0.10

Mutaties reserves

2.911

832

2.189

716

650

622

2.1

Verkeer en vervoer

4.047

4.790

4.310

4.389

4.447

4.474

2.2

Parkeren

168

32

12

12

12

12

2.3

Recreatieve havens

2

-

-

-

-

-

2.4

Economische havens en waterweg

343

327

395

399

406

409

5.7

Openbaar groen en (openlucht)

2.210

2.233

2.190

2.194

2.197

2.210

6.3

Inkomensregelingen

118

96

116

116

116

116

7.2

Riolering

1.665

1.620

1.726

1.742

1.731

1.719

7.3

Afval

2.844

2.980

3.307

3.285

3.284

3.286

7.4

Milieubeheer

985

922

867

885

908

930

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

195

178

124

124

124

127

Subtotaal

15.488

14.010

15.236

13.862

13.875

13.905

3

Sociaal domein

0.10

Mutaties reserves

1.571

171

-

-

-

-

1.2

Openbare orde en veiligheid

33

33

40

40

40

40

4.2

Onderwijshuisvesting

820

1.069

1.084

1.488

1.371

1.811

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzak

1.498

1.486

1.533

1.533

1.533

1.533

5.1

Sportbeleid en activering

95

80

80

80

80

80

5.2

Sportaccommodaties

3.075

2.482

2.541

2.522

2.611

2.569

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurpro

108

210

94

94

94

94

5.4

Musea

71

70

72

72

72

87

5.5

Cultureel erfgoed

105

151

160

160

160

160

5.6

Media

354

361

449

449

452

452

6.1

Samenkracht en burgerparticipa

2.429

3.626

2.961

2.884

2.687

2.691

6.2

Wijkteams

782

766

812

812

812

812

6.3

Inkomensregelingen

4.960

4.787

4.790

4.713

4.713

4.713

6.4

Begeleide participatie

295

59

60

60

60

60

6.5

Arbeidsparticipatie

470

744

761

741

754

768

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

3.049

3.302

3.436

3.478

3.523

3.524

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

3.346

4.081

4.847

4.847

5.147

5.147

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

340

300

-

-

-

-

7.1

Volksgezondheid

1.474

1.859

2.095

2.094

2.103

2.104

Subtotaal

24.875

25.637

25.815

26.067

26.212

26.645

4

Bestuur en dienstverlening

0.1

Bestuur

1.736

1.670

1.712

1.697

1.723

1.697

0.2

Burgerzaken

1.312

1.480

1.492

1.290

1.297

1.293

0.10

Mutaties reserves

80

-

-

-

-

-

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.574

1.759

1.849

1.849

1.843

1.828

1.2

Openbare orde en veiligheid

381

400

443

443

443

443

Subtotaal

5.083

5.309

5.496

5.279

5.306

5.261

5

Bedrijfsvoering

0.4

Overhead

8.348

8.374

8.679

8.197

8.274

8.195

0.10

Mutaties reserves

52

26

-

-

-

-

Subtotaal

8.400

8.400

8.679

8.197

8.274

8.195

6

Algemene dekkingsmiddelen

0.5

Treasury

18

105

105

105

105

105

0.7

Algemene uitkering en overige

-

-

-

-

-

-

0.8

Overige baten en lasten

108

168

184

184

159

109

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

6

-

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

760

250

375

500

-

-

0.11

Resultaat van de rekening van

2.631

-687

92

282

33

23

0.61

OZB woningen

264

296

324

324

324

327

0.62

OZB niet-woningen

-

-

-

-

-

-

0.64

Belastingen overig

-

-

-

-

-

-

Subtotaal

3.787

132

1.080

1.395

621

564

Saldo van de lasten

93.675

88.465

81.551

91.722

76.805

133.067

Baten

Nr.   Programma

Nr.   Taakveld

Rekening

Begroting

Raming

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Ruimtelijke ontwikkeling

0.3

Beheer overige gebouwen en gro

-708

-52

-66

-66

-66

-66

0.10

Mutaties reserves

-3.411

-1.479

-923

-164

-134

-91

0.64

Belastingen overig

-18

-16

-32

-32

-32

-32

3.1

Economische ontwikkeling

-3

-

-

-

-

-

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-680

-3.513

-3.583

-4.522

-3.728

-

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsrege

-45

-39

-58

-58

-58

-58

3.4

Economische promotie

-120

-

-

-

-

-

5.5

Cultureel erfgoed

-

-

-

-

-

-

5.7

Openbaar groen en (openlucht)

-

-

-

-

-

-

8.1

Ruimtelijke Ordening

-86

-56

-56

-56

-56

-56

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijv

-30.133

-27.186

-17.484

-29.034

-15.651

-75.403

8.3

Wonen en bouwen

-1.649

-1.154

-1.138

-1.164

-1.150

-1.122

Subtotaal

-36.853

-33.495

-23.340

-35.096

-20.875

-76.828

2

Ruimtelijk beheer

0.10

Mutaties reserves

-2.143

-588

-1.459

-62

-62

-62

2.1

Verkeer en vervoer

-384

-609

-584

-584

-584

-584

2.2

Parkeren

-388

-23

-23

-23

-23

-23

2.3

Recreatieve havens

-6

-6

-6

-6

-6

-6

2.4

Economische havens en waterweg

-76

-73

-73

-73

-73

-73

5.7

Openbaar groen en (openlucht)

-32

-30

-30

-30

-30

-30

6.3

Inkomensregelingen

-

-

-

-

-

-

7.2

Riolering

-2.491

-2.529

-2.657

-2.686

-2.686

-2.686

7.3

Afval

-3.529

-3.644

-4.192

-4.184

-4.183

-4.184

7.4

Milieubeheer

-

-

-

-

-

-

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-155

-153

-161

-161

-161

-161

Subtotaal

-9.204

-7.655

-9.185

-7.809

-7.808

-7.809

3

Sociaal domein

0.10

Mutaties reserves

-1.930

-1.008

-617

-703

-569

-531

1.2

Openbare orde en veiligheid

-

-

-

-

-

-

4.2

Onderwijshuisvesting

-40

-55

-57

-57

-57

-57

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzak

-87

-229

-220

-220

-220

-220

5.1

Sportbeleid en activering

-560

-36

-36

-36

-36

-36

5.2

Sportaccommodaties

-418

-956

-985

-985

-987

-987

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurpro

-14

-13

-14

-14

-14

-14

5.4

Musea

-34

-35

-35

-35

-35

-35

5.5

Cultureel erfgoed

-

-

-

-

-

-

5.6

Media

-

-

-

-

-14

-14

6.1

Samenkracht en burgerparticipa

-127

-214

-146

-146

-231

-231

6.2

Wijkteams

-

-

-

-

-

-

6.3

Inkomensregelingen

-3.718

-3.464

-3.492

-3.492

-3.492

-3.492

6.4

Begeleide participatie

-

-

-

-

-

-

6.5

Arbeidsparticipatie

-

-

-

-

-

-

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

-203

-225

-145

-145

-145

-145

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-

-

-

-

-

-

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-

-

-

-

-

-

7.1

Volksgezondheid

-

-

-

-

-

-

Subtotaal

-7.131

-6.235

-5.747

-5.833

-5.800

-5.762

4

Bestuur en dienstverlening

0.1

Bestuur

-120

-

-

-

-

-

0.2

Burgerzaken

-535

-284

-218

-241

-226

-226

0.10

Mutaties reserves

-16

-100

-50

-

-

-

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-67

-63

-64

-64

-64

-64

1.2

Openbare orde en veiligheid

-13

-10

-10

-10

-10

-10

Subtotaal

-751

-457

-342

-315

-300

-300

5

Bedrijfsvoering

0.4

Overhead

-414

-274

-180

-180

-180

-180

0.10

Mutaties reserves

-418

-283

-455

-82

-12

-12

Subtotaal

-832

-557

-635

-262

-192

-192

6

Algemene dekkingsmiddelen

0.5

Treasury

-639

-459

-485

-485

-485

-485

0.7

Algemene uitkering en overige

-29.842

-31.468

-33.230

-33.332

-33.149

-33.493

0.8

Overige baten en lasten

-

-

-

-

-

-

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

-660

-

-

-

-

-

0.11

Resultaat van de rekening van

-

-

-

-

-

-

0.61

OZB woningen

-6.066

-6.326

-6.631

-6.631

-6.745

-6.745

0.62

OZB niet-woningen

-1.035

-1.108

-1.251

-1.251

-1.278

-1.278

0.64

Belastingen overig

-665

-707

-709

-709

-174

-174

Subtotaal

-38.907

-40.068

-42.306

-42.408

-41.831

-42.175

Saldo van de baten

-93.678

-88.467

-81.555

-91.723

-76.806

-133.066

Saldo

Nr.   Programma

Nr.   Taakveld

Rekening

Begroting

Raming

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Ruimtelijke ontwikkeling

0.3

Beheer overige gebouwen en gro

-468

117

33

33

33

33

0.10

Mutaties reserves

-655

-1.093

166

452

3.347

2.560

0.64

Belastingen overig

-18

-16

-32

-32

-32

-32

3.1

Economische ontwikkeling

336

548

590

637

625

609

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

192

-

-

-

-

-

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsrege

42

26

-33

-33

-33

-33

3.4

Economische promotie

216

612

141

141

116

116

5.5

Cultureel erfgoed

-

15

42

42

42

42

5.7

Openbaar groen en (openlucht)

28

49

76

76

76

76

8.1

Ruimtelijke Ordening

687

966

549

499

499

499

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijv

-1.296

-11

-4

-257

-3.313

-2.511

8.3

Wonen en bouwen

126

268

380

269

284

312

Subtotaal

-810

1.481

1.908

1.827

1.644

1.671

2

Ruimtelijk beheer

0.10

Mutaties reserves

768

244

730

654

589

561

2.1

Verkeer en vervoer

3.664

4.181

3.725

3.805

3.863

3.890

2.2

Parkeren

-220

9

-11

-11

-11

-11

2.3

Recreatieve havens

-4

-6

-6

-6

-6

-6

2.4

Economische havens en waterweg

267

254

323

326

333

336

5.7

Openbaar groen en (openlucht)

2.178

2.202

2.160

2.164

2.167

2.180

6.3

Inkomensregelingen

118

96

116

116

116

116

7.2

Riolering

-826

-909

-931

-945

-955

-968

7.3

Afval

-685

-664

-885

-899

-899

-899

7.4

Milieubeheer

985

922

867

885

908

930

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

39

25

-37

-37

-37

-34

Subtotaal

6.284

6.354

6.051

6.052

6.068

6.095

3

Sociaal domein

0.10

Mutaties reserves

-359

-837

-617

-703

-569

-531

1.2

Openbare orde en veiligheid

33

33

40

40

40

40

4.2

Onderwijshuisvesting

781

1.015

1.028

1.431

1.314

1.754

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzak

1.411

1.257

1.313

1.313

1.313

1.313

5.1

Sportbeleid en activering

-465

44

44

44

44

44

5.2

Sportaccommodaties

2.657

1.526

1.556

1.537

1.624

1.582

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurpro

94

197

81

81

81

81

5.4

Musea

38

35

37

37

37

52

5.5

Cultureel erfgoed

105

151

160

160

160

160

5.6

Media

354

361

449

449

437

437

6.1

Samenkracht en burgerparticipa

2.302

3.413

2.815

2.738

2.456

2.459

6.2

Wijkteams

782

766

812

812

812

812

6.3

Inkomensregelingen

1.242

1.323

1.298

1.221

1.221

1.221

6.4

Begeleide participatie

295

59

60

60

60

60

6.5

Arbeidsparticipatie

469

744

761

741

754

768

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

2.845

3.077

3.292

3.333

3.378

3.379

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

3.346

4.081

4.847

4.847

5.147

5.147

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

340

300

-

-

-

-

7.1

Volksgezondheid

1.474

1.859

2.095

2.094

2.103

2.104

Subtotaal

17.744

19.404

20.071

20.235

20.412

20.882

4

Bestuur en dienstverlening

0.1

Bestuur

1.616

1.670

1.712

1.697

1.723

1.697

0.2

Burgerzaken

777

1.196

1.274

1.049

1.071

1.068

0.10

Mutaties reserves

64

-100

-50

-

-

-

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.507

1.696

1.785

1.785

1.779

1.764

1.2

Openbare orde en veiligheid

369

390

432

432

432

432

Subtotaal

4.333

4.852

5.153

4.963

5.005

4.961

5

Bedrijfsvoering

0.4

Overhead

7.934

8.100

8.499

8.017

8.094

8.015

0.10

Mutaties reserves

-366

-257

-455

-82

-12

-12

Subtotaal

7.568

7.843

8.044

7.935

8.082

8.003

6

Algemene dekkingsmiddelen

0.5

Treasury

-621

-354

-380

-380

-380

-380

0.7

Algemene uitkering en overige

-29.842

-31.468

-33.230

-33.332

-33.149

-33.493

0.8

Overige baten en lasten

108

168

184

184

159

109

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

6

-

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

100

250

375

500

-

-

0.11

Resultaat van de rekening van

2.631

-687

92

282

33

23

0.61

OZB woningen

-5.802

-6.030

-6.307

-6.307

-6.421

-6.418

0.62

OZB niet-woningen

-1.035

-1.108

-1.251

-1.251

-1.278

-1.278

0.64

Belastingen overig

-665

-707

-709

-709

-174

-174

Subtotaal

-35.120

-39.936

-41.226

-41.013

-41.210

-41.611

Totaal Saldo

-1

-2

1

-1

1

1

ga terug