CONCEPT-BEGROTING 2020

Uitvoeringsinformatie

Uitvoeringsinformatie per hoofdgroep

Lasten

Nr.   Hoofdgroep

Nr.   Taakveld

Rekening

Begroting

Raming

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0

Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

1.736

1.670

1.712

1.697

1.723

1.697

0.2

Burgerzaken

1.312

1.480

1.442

1.290

1.297

1.293

0.3

Beheer overige gebouwen en gro

240

169

199

199

199

199

0.4

Overhead

8.348

8.374

8.624

8.142

8.219

8.140

0.5

Treasury

18

105

105

105

105

105

0.61

OZB woningen

264

296

324

324

324

327

0.62

OZB niet-woningen

-

-

-

-

-

-

0.64

Belastingen overig

-

-

-

-

-

-

0.7

Algemene uitkering en overige

-

-

-

-

-

-

0.8

Overige baten en lasten

108

168

184

184

159

109

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

6

-

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

8.130

1.665

2.236

1.831

4.132

3.274

Subtotaal

20.162

13.927

14.826

13.772

16.158

15.144

1

Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.574

1.759

1.847

1.847

1.841

1.825

1.2

Openbare orde en veiligheid

415

434

475

475

475

475

Subtotaal

1.989

2.193

2.322

2.322

2.316

2.300

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

4.047

4.790

4.276

4.390

4.448

4.475

2.2

Parkeren

168

32

12

12

12

12

2.3

Recreatieve havens

2

-

-

-

-

-

2.4

Economische havens en waterweg

343

327

395

399

406

409

Subtotaal

4.560

5.149

4.683

4.801

4.866

4.896

3

Economie

3.1

Economische ontwikkeling

339

548

312

359

347

331

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

872

3.513

3.583

4.522

3.728

-

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsrege

86

65

24

24

24

24

3.4

Economische promotie

336

612

141

141

116

116

Subtotaal

1.633

4.738

4.060

5.046

4.215

471

4

Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

820

1.069

1.084

1.488

1.371

1.811

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzak

1.498

1.486

1.533

1.533

1.533

1.533

Subtotaal

2.318

2.555

2.617

3.021

2.904

3.344

5

Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

95

80

80

80

80

80

5.2

Sportaccommodaties

3.075

2.482

2.513

2.494

2.583

2.541

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurpro

108

210

94

94

94

94

5.4

Musea

71

70

74

74

74

89

5.5

Cultureel erfgoed

105

166

197

197

197

197

5.6

Media

354

361

449

449

452

452

5.7

Openbaar groen en (openlucht)

2.238

2.282

2.265

2.269

2.272

2.285

Subtotaal

6.046

5.651

5.672

5.657

5.752

5.738

6

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipa

2.429

3.626

2.957

2.880

2.683

2.687

6.2

Wijkteams

782

766

812

812

812

812

6.3

Inkomensregelingen

5.079

4.883

4.906

4.828

4.828

4.828

6.4

Begeleide participatie

295

59

60

60

60

60

6.5

Arbeidsparticipatie

470

744

761

741

754

768

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

3.049

3.302

3.436

3.478

3.523

3.524

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

3.346

4.081

4.847

4.847

5.147

5.147

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

340

300

-

-

-

-

Subtotaal

15.790

17.761

17.779

17.646

17.807

17.826

7

Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

1.474

1.859

2.095

2.094

2.103

2.104

7.2

Riolering

1.665

1.620

1.726

1.742

1.731

1.719

7.3

Afval

2.844

2.980

3.306

3.285

3.283

3.285

7.4

Milieubeheer

985

922

867

885

908

930

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

195

178

128

128

128

130

Subtotaal

7.163

7.559

8.122

8.134

8.153

8.168

8

VHROSV

8.1

Ruimtelijke Ordening

773

1.022

605

555

555

555

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijv

28.838

27.176

17.478

28.775

12.337

72.891

8.3

Wonen en bouwen

1.775

1.423

1.518

1.433

1.433

1.433

Subtotaal

31.386

29.621

19.601

30.763

14.325

74.879

Saldo van de lasten

91.047

89.154

79.682

91.162

76.496

132.766

Baten

Nr.   Hoofdgroep

Nr.   Taakveld

Rekening

Begroting

Raming

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0

Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

-120

-

-

-

-

-

0.2

Burgerzaken

-535

-284

-218

-241

-226

-226

0.3

Beheer overige gebouwen en gro

-708

-52

-66

-66

-66

-66

0.4

Overhead

-414

-274

-180

-180

-180

-180

0.5

Treasury

-639

-459

-485

-485

-485

-485

0.61

OZB woningen

-6.066

-6.326

-6.466

-6.466

-6.581

-6.581

0.62

OZB niet-woningen

-1.035

-1.108

-1.137

-1.137

-1.164

-1.164

0.64

Belastingen overig

-682

-723

-741

-741

-206

-206

0.7

Algemene uitkering en overige

-29.842

-31.468

-33.230

-33.332

-33.149

-33.493

0.8

Overige baten en lasten

-

-

-

-

-

-

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

-8.577

-3.458

-2.001

-1.010

-777

-695

0.11

Resultaat van de rekening van

-

-

-

-

-

-

Subtotaal

-48.618

-44.152

-44.524

-43.658

-42.834

-43.096

1

Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-67

-63

-64

-64

-64

-64

1.2

Openbare orde en veiligheid

-13

-10

-10

-10

-10

-10

Subtotaal

-80

-73

-74

-74

-74

-74

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

-384

-609

-584

-584

-584

-584

2.2

Parkeren

-388

-23

-23

-23

-23

-23

2.3

Recreatieve havens

-6

-6

-6

-6

-6

-6

2.4

Economische havens en waterweg

-76

-73

-73

-73

-73

-73

Subtotaal

-854

-711

-686

-686

-686

-686

3

Economie

3.1

Economische ontwikkeling

-3

-

-

-

-

-

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-680

-3.513

-3.583

-4.522

-3.728

-

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsrege

-45

-39

-58

-58

-58

-58

3.4

Economische promotie

-120

-

-

-

-

-

Subtotaal

-848

-3.552

-3.641

-4.580

-3.786

-58

4

Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

-40

-55

-57

-57

-57

-57

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzak

-87

-229

-220

-220

-220

-220

Subtotaal

-127

-284

-277

-277

-277

-277

5

Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

-560

-36

-36

-36

-36

-36

5.2

Sportaccommodaties

-418

-956

-985

-985

-987

-987

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurpro

-14

-13

-14

-14

-14

-14

5.4

Musea

-34

-35

-35

-35

-35

-35

5.5

Cultureel erfgoed

-

-

-

-

-

-

5.6

Media

-

-

-

-

-14

-14

5.7

Openbaar groen en (openlucht)

-32

-30

-30

-30

-30

-30

Subtotaal

-1.058

-1.070

-1.100

-1.100

-1.116

-1.116

6

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipa

-127

-214

-146

-146

-231

-231

6.2

Wijkteams

-

-

-

-

-

-

6.3

Inkomensregelingen

-3.718

-3.464

-3.492

-3.492

-3.492

-3.492

6.4

Begeleide participatie

-

-

-

-

-

-

6.5

Arbeidsparticipatie

-

-

-

-

-

-

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

-203

-225

-145

-145

-145

-145

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-

-

-

-

-

-

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-

-

-

-

-

-

Subtotaal

-4.048

-3.903

-3.783

-3.783

-3.868

-3.868

7

Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

-

-

-

-

-

-

7.2

Riolering

-2.491

-2.529

-2.657

-2.686

-2.686

-2.686

7.3

Afval

-3.529

-3.644

-4.192

-4.184

-4.183

-4.184

7.4

Milieubeheer

-

-

-

-

-

-

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-155

-153

-161

-161

-161

-161

Subtotaal

-6.175

-6.326

-7.010

-7.031

-7.030

-7.031

8

VHROSV

8.1

Ruimtelijke Ordening

-86

-56

-56

-56

-56

-56

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijv

-30.133

-27.186

-17.484

-29.034

-15.651

-75.403

8.3

Wonen en bouwen

-1.649

-1.154

-1.138

-1.164

-1.150

-1.122

Subtotaal

-31.868

-28.396

-18.678

-30.254

-16.857

-76.581

Saldo van de baten

-93.676

-88.467

-79.773

-91.443

-76.528

-132.787

Saldo

Nr.   Hoofdgroep

Nr.   Taakveld

Rekening

Begroting

Raming

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0

Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

1.616

1.670

1.712

1.697

1.723

1.697

0.2

Burgerzaken

777

1.196

1.224

1.049

1.071

1.068

0.3

Beheer overige gebouwen en gro

-468

117

133

133

133

133

0.4

Overhead

7.934

8.100

8.444

7.962

8.039

7.960

0.5

Treasury

-621

-354

-380

-380

-380

-380

0.61

OZB woningen

-5.802

-6.030

-6.142

-6.142

-6.257

-6.254

0.62

OZB niet-woningen

-1.035

-1.108

-1.137

-1.137

-1.164

-1.164

0.64

Belastingen overig

-682

-723

-741

-741

-206

-206

0.7

Algemene uitkering en overige

-29.842

-31.468

-33.230

-33.332

-33.149

-33.493

0.8

Overige baten en lasten

108

168

184

184

159

109

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

6

0

0

0

0

0

0.10

Mutaties reserves

-447

-1.793

235

822

3.354

2.578

Subtotaal

-28.456

-30.225

-29.698

-29.885

-26.677

-27.952

1

Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.507

1.696

1.783

1.783

1.777

1.761

1.2

Openbare orde en veiligheid

402

423

465

465

465

465

Subtotaal

1.909

2.119

2.248

2.248

2.242

2.226

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

3.664

4.181

3.691

3.805

3.863

3.890

2.2

Parkeren

-220

9

-11

-11

-11

-11

2.3

Recreatieve havens

-4

-6

-6

-6

-6

-6

2.4

Economische havens en waterweg

267

254

323

326

333

336

Subtotaal

3.707

4.438

3.997

4.114

4.179

4.209

3

Economie

3.1

Economische ontwikkeling

336

548

312

359

347

331

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

192

0

0

0

0

0

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsrege

42

26

-33

-33

-33

-33

3.4

Economische promotie

216

612

141

141

116

116

Subtotaal

786

1.186

420

467

430

414

4

Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

781

1.015

1.028

1.431

1.314

1.754

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzak

1.411

1.257

1.313

1.313

1.313

1.313

Subtotaal

2.192

2.272

2.341

2.744

2.627

3.067

5

Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

-465

44

44

44

44

44

5.2

Sportaccommodaties

2.657

1.526

1.527

1.509

1.596

1.553

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurpro

94

197

81

81

81

81

5.4

Musea

38

35

39

39

39

54

5.5

Cultureel erfgoed

105

166

197

197

197

197

5.6

Media

354

361

449

449

438

438

5.7

Openbaar groen en (openlucht)

2.206

2.251

2.235

2.239

2.242

2.255

Subtotaal

4.989

4.580

4.572

4.558

4.637

4.622

6

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipa

2.302

3.413

2.811

2.734

2.452

2.456

6.2

Wijkteams

782

766

812

812

812

812

6.3

Inkomensregelingen

1.360

1.419

1.414

1.336

1.336

1.336

6.4

Begeleide participatie

295

59

60

60

60

60

6.5

Arbeidsparticipatie

469

744

761

741

754

768

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

2.845

3.077

3.292

3.333

3.378

3.379

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

3.346

4.081

4.847

4.847

5.147

5.147

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

340

300

0

0

0

0

Subtotaal

11.739

13.859

13.997

13.863

13.939

13.958

7

Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

1.474

1.859

2.095

2.094

2.103

2.104

7.2

Riolering

-826

-909

-931

-945

-955

-968

7.3

Afval

-685

-664

-886

-900

-900

-900

7.4

Milieubeheer

985

922

867

885

908

930

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

39

25

-33

-33

-33

-31

Subtotaal

987

1.233

1.112

1.101

1.123

1.135

8

VHROSV

8.1

Ruimtelijke Ordening

687

966

549

499

499

499

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijv

-1.296

-11

-5

-258

-3.314

-2.513

8.3

Wonen en bouwen

126

268

380

269

284

312

Subtotaal

-483

1.223

924

510

-2.531

-1.702

Totaal Saldo

-2.630

685

-87

-280

-31

-23

Uitvoeringsinformatie per programma

Lasten

Nr.   Programma

Nr.   Taakveld

Rekening

Begroting

Raming

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Ruimtelijke ontwikkeling

0.3

Beheer overige gebouwen en gro

240

169

199

199

199

199

0.10

Mutaties reserves

2.755

385

1.088

616

3.481

2.651

0.64

Belastingen overig

-

-

-

-

-

-

3.1

Economische ontwikkeling

339

548

312

359

347

331

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

872

3.513

3.583

4.522

3.728

-

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsrege

86

65

24

24

24

24

3.4

Economische promotie

336

612

141

141

116

116

5.5

Cultureel erfgoed

-

15

42

42

42

42

5.7

Openbaar groen en (openlucht)

28

49

76

76

76

76

8.1

Ruimtelijke Ordening

773

1.022

605

555

555

555

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijv

28.838

27.176

17.478

28.775

12.337

72.891

8.3

Wonen en bouwen

1.775

1.423

1.518

1.433

1.433

1.433

Subtotaal

36.042

34.977

25.066

36.742

22.338

78.318

2

Ruimtelijk beheer

0.10

Mutaties reserves

2.911

832

772

716

650

622

2.1

Verkeer en vervoer

4.047

4.790

4.276

4.390

4.448

4.475

2.2

Parkeren

168

32

12

12

12

12

2.3

Recreatieve havens

2

-

-

-

-

-

2.4

Economische havens en waterweg

343

327

395

399

406

409

5.7

Openbaar groen en (openlucht)

2.210

2.233

2.189

2.193

2.196

2.209

6.3

Inkomensregelingen

118

96

116

116

116

116

7.2

Riolering

1.665

1.620

1.726

1.742

1.731

1.719

7.3

Afval

2.844

2.980

3.306

3.285

3.283

3.285

7.4

Milieubeheer

985

922

867

885

908

930

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

195

178

128

128

128

130

Subtotaal

15.488

14.010

13.787

13.866

13.878

13.907

3

Sociaal domein

0.10

Mutaties reserves

1.571

171

-

-

-

-

1.2

Openbare orde en veiligheid

33

33

40

40

40

40

4.2

Onderwijshuisvesting

820

1.069

1.084

1.488

1.371

1.811

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzak

1.498

1.486

1.533

1.533

1.533

1.533

5.1

Sportbeleid en activering

95

80

80

80

80

80

5.2

Sportaccommodaties

3.075

2.482

2.513

2.494

2.583

2.541

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurpro

108

210

94

94

94

94

5.4

Musea

71

70

74

74

74

89

5.5

Cultureel erfgoed

105

151

154

154

154

154

5.6

Media

354

361

449

449

452

452

6.1

Samenkracht en burgerparticipa

2.429

3.626

2.957

2.880

2.683

2.687

6.2

Wijkteams

782

766

812

812

812

812

6.3

Inkomensregelingen

4.960

4.787

4.790

4.713

4.713

4.713

6.4

Begeleide participatie

295

59

60

60

60

60

6.5

Arbeidsparticipatie

470

744

761

741

754

768

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

3.049

3.302

3.436

3.478

3.523

3.524

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

3.346

4.081

4.847

4.847

5.147

5.147

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

340

300

-

-

-

-

7.1

Volksgezondheid

1.474

1.859

2.095

2.094

2.103

2.104

Subtotaal

24.875

25.637

25.779

26.031

26.176

26.609

4

Bestuur en dienstverlening

0.1

Bestuur

1.736

1.670

1.712

1.697

1.723

1.697

0.2

Burgerzaken

1.312

1.480

1.442

1.290

1.297

1.293

0.10

Mutaties reserves

80

-

-

-

-

-

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.574

1.759

1.847

1.847

1.841

1.825

1.2

Openbare orde en veiligheid

381

400

435

435

435

435

Subtotaal

5.083

5.309

5.436

5.269

5.296

5.250

5

Bedrijfsvoering

0.4

Overhead

8.348

8.374

8.624

8.142

8.219

8.140

0.10

Mutaties reserves

52

26

-

-

-

-

Subtotaal

8.400

8.400

8.624

8.142

8.219

8.140

6

Algemene dekkingsmiddelen

0.5

Treasury

18

105

105

105

105

105

0.7

Algemene uitkering en overige

-

-

-

-

-

-

0.8

Overige baten en lasten

108

168

184

184

159

109

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

6

-

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

760

250

375

500

-

-

0.11

Resultaat van de rekening van

2.631

-687

92

282

33

23

0.61

OZB woningen

264

296

324

324

324

327

0.62

OZB niet-woningen

-

-

-

-

-

-

0.64

Belastingen overig

-

-

-

-

-

-

Subtotaal

3.787

132

1.080

1.395

621

564

Saldo van de lasten

93.675

88.465

79.772

91.445

76.528

132.788

Baten

Nr.   Programma

Nr.   Taakveld

Rekening

Begroting

Raming

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Ruimtelijke ontwikkeling

0.3

Beheer overige gebouwen en gro

-708

-52

-66

-66

-66

-66

0.10

Mutaties reserves

-3.411

-1.479

-923

-164

-134

-91

0.64

Belastingen overig

-18

-16

-32

-32

-32

-32

3.1

Economische ontwikkeling

-3

-

-

-

-

-

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-680

-3.513

-3.583

-4.522

-3.728

-

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsrege

-45

-39

-58

-58

-58

-58

3.4

Economische promotie

-120

-

-

-

-

-

5.5

Cultureel erfgoed

-

-

-

-

-

-

5.7

Openbaar groen en (openlucht)

-

-

-

-

-

-

8.1

Ruimtelijke Ordening

-86

-56

-56

-56

-56

-56

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijv

-30.133

-27.186

-17.484

-29.034

-15.651

-75.403

8.3

Wonen en bouwen

-1.649

-1.154

-1.138

-1.164

-1.150

-1.122

Subtotaal

-36.853

-33.495

-23.340

-35.096

-20.875

-76.828

2

Ruimtelijk beheer

0.10

Mutaties reserves

-2.143

-588

-7

-62

-62

-62

2.1

Verkeer en vervoer

-384

-609

-584

-584

-584

-584

2.2

Parkeren

-388

-23

-23

-23

-23

-23

2.3

Recreatieve havens

-6

-6

-6

-6

-6

-6

2.4

Economische havens en waterweg

-76

-73

-73

-73

-73

-73

5.7

Openbaar groen en (openlucht)

-32

-30

-30

-30

-30

-30

6.3

Inkomensregelingen

-

-

-

-

-

-

7.2

Riolering

-2.491

-2.529

-2.657

-2.686

-2.686

-2.686

7.3

Afval

-3.529

-3.644

-4.192

-4.184

-4.183

-4.184

7.4

Milieubeheer

-

-

-

-

-

-

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-155

-153

-161

-161

-161

-161

Subtotaal

-9.204

-7.655

-7.733

-7.809

-7.808

-7.809

3

Sociaal domein

0.10

Mutaties reserves

-1.930

-1.008

-617

-703

-569

-531

1.2

Openbare orde en veiligheid

-

-

-

-

-

-

4.2

Onderwijshuisvesting

-40

-55

-57

-57

-57

-57

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzak

-87

-229

-220

-220

-220

-220

5.1

Sportbeleid en activering

-560

-36

-36

-36

-36

-36

5.2

Sportaccommodaties

-418

-956

-985

-985

-987

-987

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurpro

-14

-13

-14

-14

-14

-14

5.4

Musea

-34

-35

-35

-35

-35

-35

5.5

Cultureel erfgoed

-

-

-

-

-

-

5.6

Media

-

-

-

-

-14

-14

6.1

Samenkracht en burgerparticipa

-127

-214

-146

-146

-231

-231

6.2

Wijkteams

-

-

-

-

-

-

6.3

Inkomensregelingen

-3.718

-3.464

-3.492

-3.492

-3.492

-3.492

6.4

Begeleide participatie

-

-

-

-

-

-

6.5

Arbeidsparticipatie

-

-

-

-

-

-

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

-203

-225

-145

-145

-145

-145

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-

-

-

-

-

-

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-

-

-

-

-

-

7.1

Volksgezondheid

-

-

-

-

-

-

Subtotaal

-7.131

-6.235

-5.747

-5.833

-5.800

-5.762

4

Bestuur en dienstverlening

0.1

Bestuur

-120

-

-

-

-

-

0.2

Burgerzaken

-535

-284

-218

-241

-226

-226

0.10

Mutaties reserves

-16

-100

-

-

-

-

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-67

-63

-64

-64

-64

-64

1.2

Openbare orde en veiligheid

-13

-10

-10

-10

-10

-10

Subtotaal

-751

-457

-292

-315

-300

-300

5

Bedrijfsvoering

0.4

Overhead

-414

-274

-180

-180

-180

-180

0.10

Mutaties reserves

-418

-283

-455

-82

-12

-12

Subtotaal

-832

-557

-635

-262

-192

-192

6

Algemene dekkingsmiddelen

0.5

Treasury

-639

-459

-485

-485

-485

-485

0.7

Algemene uitkering en overige

-29.842

-31.468

-33.230

-33.332

-33.149

-33.493

0.8

Overige baten en lasten

-

-

-

-

-

-

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

-660

-

-

-

-

-

0.11

Resultaat van de rekening van

-

-

-

-

-

-

0.61

OZB woningen

-6.066

-6.326

-6.466

-6.466

-6.581

-6.581

0.62

OZB niet-woningen

-1.035

-1.108

-1.137

-1.137

-1.164

-1.164

0.64

Belastingen overig

-665

-707

-709

-709

-174

-174

Subtotaal

-38.907

-40.068

-42.027

-42.129

-41.553

-41.897

Saldo van de baten

-93.678

-88.467

-79.774

-91.444

-76.528

-132.788

Saldo

Nr.   Programma

Nr.   Taakveld

Rekening

Begroting

Raming

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Ruimtelijke ontwikkeling

0.3

Beheer overige gebouwen en gro

-468

117

133

133

133

133

0.10

Mutaties reserves

-655

-1.093

166

452

3.347

2.560

0.64

Belastingen overig

-18

-16

-32

-32

-32

-32

3.1

Economische ontwikkeling

336

548

312

359

347

331

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

192

-

-

-

-

-

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsrege

42

26

-33

-33

-33

-33

3.4

Economische promotie

216

612

141

141

116

116

5.5

Cultureel erfgoed

-

15

42

42

42

42

5.7

Openbaar groen en (openlucht)

28

49

76

76

76

76

8.1

Ruimtelijke Ordening

687

966

549

499

499

499

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijv

-1.296

-11

-5

-258

-3.314

-2.513

8.3

Wonen en bouwen

126

268

380

269

284

312

Subtotaal

-810

1.481

1.729

1.648

1.465

1.491

2

Ruimtelijk beheer

0.10

Mutaties reserves

768

244

765

654

589

561

2.1

Verkeer en vervoer

3.664

4.181

3.691

3.805

3.863

3.890

2.2

Parkeren

-220

9

-11

-11

-11

-11

2.3

Recreatieve havens

-4

-6

-6

-6

-6

-6

2.4

Economische havens en waterweg

267

254

323

326

333

336

5.7

Openbaar groen en (openlucht)

2.178

2.202

2.159

2.163

2.166

2.179

6.3

Inkomensregelingen

118

96

116

116

116

116

7.2

Riolering

-826

-909

-931

-945

-955

-968

7.3

Afval

-685

-664

-886

-900

-900

-900

7.4

Milieubeheer

985

922

867

885

908

930

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

39

25

-33

-33

-33

-31

Subtotaal

6.284

6.354

6.054

6.054

6.070

6.096

3

Sociaal domein

0.10

Mutaties reserves

-359

-837

-617

-703

-569

-531

1.2

Openbare orde en veiligheid

33

33

40

40

40

40

4.2

Onderwijshuisvesting

781

1.015

1.028

1.431

1.314

1.754

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzak

1.411

1.257

1.313

1.313

1.313

1.313

5.1

Sportbeleid en activering

-465

44

44

44

44

44

5.2

Sportaccommodaties

2.657

1.526

1.527

1.509

1.596

1.553

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurpro

94

197

81

81

81

81

5.4

Musea

38

35

39

39

39

54

5.5

Cultureel erfgoed

105

151

154

154

154

154

5.6

Media

354

361

449

449

438

438

6.1

Samenkracht en burgerparticipa

2.302

3.413

2.811

2.734

2.452

2.456

6.2

Wijkteams

782

766

812

812

812

812

6.3

Inkomensregelingen

1.242

1.323

1.298

1.221

1.221

1.221

6.4

Begeleide participatie

295

59

60

60

60

60

6.5

Arbeidsparticipatie

469

744

761

741

754

768

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

2.845

3.077

3.292

3.333

3.378

3.379

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

3.346

4.081

4.847

4.847

5.147

5.147

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

340

300

-

-

-

-

7.1

Volksgezondheid

1.474

1.859

2.095

2.094

2.103

2.104

Subtotaal

17.744

19.404

20.034

20.199

20.377

20.847

4

Bestuur en dienstverlening

0.1

Bestuur

1.616

1.670

1.712

1.697

1.723

1.697

0.2

Burgerzaken

777

1.196

1.224

1.049

1.071

1.068

0.10

Mutaties reserves

64

-100

-

-

-

-

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.507

1.696

1.783

1.783

1.777

1.761

1.2

Openbare orde en veiligheid

369

390

424

424

424

424

Subtotaal

4.333

4.852

5.143

4.953

4.995

4.950

5

Bedrijfsvoering

0.4

Overhead

7.934

8.100

8.444

7.962

8.039

7.960

0.10

Mutaties reserves

-366

-257

-455

-82

-12

-12

Subtotaal

7.568

7.843

7.989

7.880

8.027

7.948

6

Algemene dekkingsmiddelen

0.5

Treasury

-621

-354

-380

-380

-380

-380

0.7

Algemene uitkering en overige

-29.842

-31.468

-33.230

-33.332

-33.149

-33.493

0.8

Overige baten en lasten

108

168

184

184

159

109

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

6

-

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

100

250

375

500

-

-

0.11

Resultaat van de rekening van

2.631

-687

92

282

33

23

0.61

OZB woningen

-5.802

-6.030

-6.142

-6.142

-6.257

-6.254

0.62

OZB niet-woningen

-1.035

-1.108

-1.137

-1.137

-1.164

-1.164

0.64

Belastingen overig

-665

-707

-709

-709

-174

-174

Subtotaal

-35.120

-39.936

-40.947

-40.734

-40.932

-41.333

Totaal Saldo

-1

-2

2

-

2

-1

ga terug