BEGROTING 2020

Beleidsindicatoren en dashboards

Programma 2 Ruimtelijk beheer

Beleidsindicatoren

 Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu

Naam indicator

Eenheid

Nieuwkoop
B2019

Nieuwkoop B2020

Gemeenten weinig stedelijk

Bron

Hernieuwbare elektriciteit

%

2,2%
(2016)

2,8
(2017)

16,3
(2017)

Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

Fijn huishoudelijk restafval

kg/inw

193
(2016)

190
(2017)

151
(2017)

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

Cijfers op basis van "Waar staat je Gemeente" per 08-07-2019.

Dashboards