BEGROTING 2020

Beleidsindicatoren en dashboards

Programma 5 Bedrijfsvoering

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Eenheid

Nieuwkoop
B 2019

Nieuwkoop B2020

Bron

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

7,29

7,28

eigen gegevens gemeente

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

7,14

6,9

eigen gegevens gemeente

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

€ 420

€ 466

eigen gegevens gemeente

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2,39%
€ 367.088

2,24%
€357.558

eigen gegevens gemeente

Overhead*

% van totale lasten

8,50%

11,99%

eigen gegevens gemeente

* Onder 'overhead' wordt verstaan: het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De lasten van overhead worden hier afgezet tegen de totale lasten op de begroting (inclusief grexen).

De geraamde loonsom voor 2020 bedraagt € 15.567.407.

Dashboards

Dashboards

W2018

B2019

B2020

Opleidingskosten als percentage van de loonsom

1,70

2

2

Ziekteverzuimpercentage

4,77

Streefpercentage ziekteverzuim

4,8

4,8

Meldingsfrequentie ziekteverzuim

1,12

Streefcijfer meldingsfrequentie ziekteverzuim

1,3

1,13