BEGROTING 2020

Ruimtelijk beheer

Dit programma bevat de volgende thema’s:

  • Beheer openbare ruimte
  • Milieu

Beoogde maatschappelijke effecten
De kwaliteit van de woon- en leefomgeving draagt in belangrijke mate bij aan het woonplezier en het welzijn van onze inwoners. Een fijne woonomgeving verbindt onze inwoners en draagt bij aan de cohesie in de wijk. Wij willen met een goede kwaliteit van de woonomgeving en de wijze waarop wij de inwoners betrekken bij het beheer van de openbare ruimte bereiken dat zij zich verbonden en verantwoordelijk voelen voor hun woonomgeving. Door onze inwoners te betrekken en door samenwerking willen wij bereiken dat zij een bijdrage leveren aan het beheer van de openbare ruimte. Inwoners waarderen de kwaliteit van de openbare ruimte met een ruime voldoende.
Verkeersveiligheid is voor ons een speerpunt. Overlast en onveiligheid door doorgaand verkeer, vooral vracht- en landbouwverkeer, moet aantoonbaar verminderen. Wij pakken onveilige situaties voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers aan.
Met een natuurlijk openbaar groen en meer aandacht voor ecologisch groenbeheer willen wij een bijdrage leveren aan een lokale verbetering van de biodiversiteit en bereiken dat onze inwoners meer kennis hebben van en begrip hebben voor dit thema.
Klimaatverandering vraagt om een adequate aanpak in relatie met het beheer van de openbare ruimte. Dit moet ervoor zorgen dat de gevolgen van klimaatverandering niet leiden tot meer overlast, bijvoorbeeld door wateroverlast en droogte of vermindering van de leefbaarheid van de openbare ruimte.
Onze inwoners doen hun best om herbruikbare afvalstoffen als gft-afval, glas, papier, textiel en kunststof verpakkingsafval apart te houden. Met die inspanning wordt op dit moment 62% van het afval hergebruikt. Wij vinden het uit oogpunt van een duurzame samenleving belangrijk dat dit percentage toeneemt. Hoewel dit een flinke uitdaging is streven wij conform het nieuw vastgestelde afvalbeleidsplan er naar dat in 2020 75% van het huishoudelijk afval wordt hergebruikt. Daarmee zou de hoeveelheid restafval verminderd moeten zijn tot circa 100 kg per inwoner.

Samenwerking verbonden partijen
Bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke effecten

  • Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland

Binnen het samenwerkingsverband werken de gemeenten op het thema Verkeer en Vervoer vanuit een gezamenlijke strategische visie samen aan de ontwikkeling van de regio. Door deelname aan Holland Rijnland blijven wij aangesloten bij provinciale en regionale ontwikkelingen die van belang zijn of die invloed hebben op onze gemeente. Voorbeelden daarvan zijn het regionale openbaar vervoer en de regionale verkeerscirculatie. Via deelname aan Holland Rijnland profiteren wij van een stevige positie richting de provincie Zuid- Holland. Holland Rijnland is ook een ingang voor onze gemeente om in aanmerking te komen voor provinciale subsidies, omdat de gemeenschappelijke regeling door de provincie is aangewezen voor de regionale verdeling van subsidiebudgetten, zoals de Brede doeluitkering verkeer en vervoer (BDU).

  • Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

De ODWH is een regionale uitvoeringsdienst die is belast met uitvoering van gemeentelijke taken op het terrein van het omgevingsrecht (milieu- en bouwtaken). Voor onze gemeente voert de dienst de wettelijke milieutaken uit en adviseert over milieu gerelateerde zaken m.b.t. de leefomgeving en ruimtelijke ontwikkeling. De ODWH ontwikkeld daarnaast regionaal beleid. De ODWH voor bedrijven het regionale loket voor alle milieuzaken.

  • Cyclus N.V.

Cyclus NV is een overheidsonderneming voor afvalbeheer voor gemeenten in de regio Midden-Holland en Rijnstreek. Cyclus is opgericht met als doel de afvaltaken voor de deelnemende gemeenten uit te voeren.
Wij hebben samen met de andere acht deelnemende gemeenten per 1 januari 2018 voor vijf jaar een dienstverleningsovereenkomst met Cyclus afgesloten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Het beheer van de Milieustraat wordt met ingang van 1 januari 2018 door onszelf uitgevoerd.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 13.014.859

16,8 %

Baten

€ 7.727.430

9,9 %

ga terug