BEGROTING 2020

Ruimtelijk beheer

Financiële toelichting

 

P2 Ruimtelijk beheer

2020

2021

2022

2023

Vertrekpunt begroting 2020-2023

       5.954

       5.953

       5.955

       5.955

Algemene uitkering: verschil dec circ - meicirc

                -

                -

                -

                -

Algemene uitkering: taakmutaties/beleidskeuzes

                -

                -

                -

                -

Loonkostenontwikkeling

           -90

           -90

           -90

           -90

Inflatie baten en lasten

               7

             12

             19

             41

Verbonden partijen

                -

                -

                -

                -

Belastingen

         -127

         -127

         -127

         -127

Overige voorstellen incl. reservemutaties

             98

             26

             18

           -53

Mutaties n.a.v. kostenverdeelstaat

          247

          247

          247

          261

Mutaties n.a.v. bijstelling kapitaallasten

           -37

             34

             49

          112

Mutaties n.a.v. bijstelling voorzieningen

                -

                -

                -

                -

Totaal saldo

       6.053

       6.054

       6.070

       6.098

Toelichting op hoofdlijnen:
Loonkostenontwikkeling: - € 90.000
Dit betreft een omzetting van het budget openbaar groen t.b.v. personeel (van inhuur naar eigen personeel)

Inflatie baten en lasten: € 7.000
Voor de indexering van baten en lasten is uitgegaan van de stelregel: baten worden altijd geïndexeerd, lasten worden geïndexeerd wanneer daar uitdrukkelijk reden toe is.

Het gaat hier hoofdzakelijk om de indexatie van de kosten voor de Omgevingsdienst West-Holland. Daarnaast betreft het de verhoging van 1,5% huren en opbrengsten vastgoed.

Belastingen: - € 127.000
Door areaaluitbreiding bij afval en riool worden er hogere belastinginkomsten verwacht. Dat is overeenkomstig de actuele raming aangeleverd door SVHW.

Overige voorstellen incl. reserve mutaties: € 98.000
Overige voorstellen: € 42.000
Dit betreft de extra kosten voor het ecologisch beheer van waterpartijen en bermen, uitbreiding van het areaal openbaar groen, storting in de voorziening vanwege de kostendekkendheid van het riool. Ook vindt de realisatie van de rotonde in Ter Aar een jaar later plaats, waardoor de kapitaallasten een jaar later pas beginnen.

Mutaties reserves: € 56.200
Totaal wordt een bedrag van € 6.200 gemuteerd in de reserve herwaardering investeringen met Maatschappelijk Nut, ten laste van de producten (wegen, kunstwerken, openbare verlichting, waterpartijen en recreatie), als gevolg van de actualisatie van de kapitaallasten.
Er wordt een bedrag van € 50.000 minder onttrokken aan de reserve kapitaallasten rotonde Ter Aar als gevolg van het opschuiven van de investering.

Mutaties n.a.v. kostenverdeelstaat: € 247.000
Door middel van de kostenverdeelstaat worden organisatiekosten toegerekend aan de verschillende producten waaruit de programma's bestaan.

Mutaties n.a.v. bijstelling kapitaallasten: - € 37.000
De kapitaallasten voor de investeringen zijn geactualiseerd op basis van de uitkomsten bij de jaarrekening 2018 en de toekomstige investeringen.