Financiën

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele lasten

Programma

2020

2021

2022

2023

1

Ruimtelijke ontwikkeling

21.366

33.427

16.157

72.940

2

Ruimtelijk beheer

73

23

23

-

3

Sociaal domein

99

433

211

398

4

Bestuur en dienstverlening

270

-

40

-

5

Bedrijfsvoering

587

4

-14

-

6

Algemene dekkingsmiddelen

387

452

452

-207

Saldo

22.782

34.339

16.869

73.131

Incidentele baten

Programma

2020

2021

2022

2023

1

Ruimtelijke ontwikkeling

-20.871

-33.360

-19.183

-75.207

2

Ruimtelijk beheer

-10

-

-

-

3

Sociaal domein

-

-

-

-

4

Bestuur en dienstverlening

-

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

-

-

-

-

6

Algemene dekkingsmiddelen

-813

-813

-278

-278

Saldo

-21.694

-34.173

-19.461

-75.485

Incidentele toevoegingen aan reserves

Programma

2020

2021

2022

2023

1

Ruimtelijke ontwikkeling

1.088

616

3.481

2.651

2

Ruimtelijk beheer

1.417

-

-

-

3

Sociaal domein

-

-

-

-

4

Bestuur en dienstverlening

-

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

-

-

-

-

6

Algemene dekkingsmiddelen

375

500

-

-

Saldo

2.880

1.116

3.481

2.651

Incidentele onttrekkingen aan reserves

Programma

2020

2021

2022

2023

1

Ruimtelijke ontwikkeling

-923

-78

-48

-4

2

Ruimtelijk beheer

-1.452

-

-

-

3

Sociaal domein

-347

-433

-300

-300

4

Bestuur en dienstverlening

-50

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

-395

-22

-

-

6

Algemene dekkingsmiddelen

-

-

-

-

Saldo

-3.167

-533

-348

-304

2020

2021

2022

2023

Begrotingssaldo

-92

-282

-33

-23

Begrotingssaldo incidenteel

801

749

542

-7

Begrotingssaldo structureel

-893

-1.031

-575

-15

Toelichtingen:

Incidentele lasten

2020

2021

2022

2023

Programma 1

Mutaties grondexploitaties

          20.833

          33.069

          15.836

          72.662

Omgevingswet

               135

Centrummanager

                 40

Hollandse Plassen

                 25

                 25

Overigen

                 55

                 55

                 43

          21.087

          33.149

          15.879

          72.662

Programma 2

Kostendekkendheid riool 

                 23

                 23

                 23

                   -

Overigen

                 15

                 38

                 23

                 23

                   -

Programma 3

Evaluatie en doorontwikkeling
zorglandschap

                 50

Tijdelijke units Nieuwveen
/Langeraar/Zevenhoven

                 39

               433

Stelpost jeugd

               300

               300

Overigen

                 10

                -89

                 98

                 99

               433

               211

               398

Programma 4

Kennisbank

                 50

Doorontwikkeling functioneel beheer

                 35

Vernieuwing website

                 45

Nieuwkoop 750 jaar

                 45

Overigen

                 45

                 41

               220

                   -

                 41

                   -

Programma 5

Inhuur I&A

               450

Kosten AVG

                 43

Informatieveiligheid

                 50

Topdesk

                 25

Overigen

                 19

                  4

                -14

               587

                  4

                -14

                   -

Programma 6

Stelpost voor doorbelasting van rente
naar  grondexploitaties

               387

               452

               452

              -207

               387

               452

               452

              -207

Incidentele baten

2020

2021

2022

2023

Programma 1

Mutaties grondexploitaties

         -20.871

         -33.360

         -19.183

         -75.207

         -20.871

         -33.360

         -19.183

         -75.207

Programma 2

Overigen

                -10

                -10

                   -

                   -

                   -

Programma 6

Inkomsten precario

              -535

              -535

              -535

              -535

                   -

                   -

Incidentele toevoegingen aan reserves

2020

2021

2022

2023

Programma 1

Storting reserve duurzaamheid

               500

Storting reserve Economie en toerisme 

               200

Actualisatie grexen 1-1-19 Jaar 2023

                 38

               291

            3.347

            2.545

Trendmatig begroten bouwleges

               350

               325

               134

               106

            1.088

               616

            3.481

            2.651

Programma 6

Storting reserve duurzaamheid vanuit
inkomsten precario

               375

               500

               375

               500

                   -

                   -

Incidentele onttrekkingen aan reserves

2020

2021

2022

2023

Programma 1

Onttrekking algemene reserve i.v.m.
storting reserve duurzaamheid

              -500

Onttrekking reserve Omgevingswet

                -85

Onttrekking algemene reserve i.v.m.
storting reserve Economie en toerisme

              -200

Onttrekking algemene reserve
voor centrummanager

                -40

Onttrekking reserve waterrecreatie
voor Hollandse Plassen

                -25

                -25

Overigen

                -73

                -53

                -48

                 -4

              -923

                -78

                -48

                 -4

Programma 3

Onttrekking reserve sociaal domein
vanwege meerkosten jeugdhulp

              -258

              -300

              -300

Onttrekking algemene reserve voor
evaluatie en doorontwikkeling
zorglandschap

                -50

Onttrekking reserve onderwijshuisvesting
voor tijdelijke units
Nieuwveen/Langeraar/Zevenhoven

                -39

              -433

              -347

              -433

              -300

              -300

Programma 5

Dekking frictiekosten uit reserve frictiekosten

                -57

Onttrekking reserve huisvesting gemeente
voor huur van gemeentewerf

                -88

                -22

Onttrekking algemene reserve vanwege
incidentele lasten I&A

              -250

              -395

                -22

                   -

                   -

ga terug