Financiën

Financiële specificatie per programma

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Ruimtelijk beleid

2.547

2.460

1.996

1.861

1.861

1.861

Wonen

1.448

1.170

713

663

663

663

Vergunningen en toezicht

1.099

1.275

1.241

1.156

1.156

1.156

Monumenten en beeldkwaliteit

-

15

42

42

42

42

Grondzaken en vastgoed

29.950

30.858

21.162

33.399

16.166

72.991

Alle grondexploitaties

23.432

30.506

18.928

23.484

15.836

41.308

Grondgebiedzaken, overig

6.315

227

2.095

9.776

191

31.544

Grondgebiedzaken

203

125

139

139

139

139

Economie, toerisme, natuur

790

1.273

1.001

1.047

1.011

995

Economie

426

612

615

661

650

634

Toerisme

336

612

141

141

116

116

Natuur en Landschap

28

49

76

76

76

76

Durzaamheid

-

-

169

169

169

169

Totaal lasten

33.287

34.591

24.159

36.307

19.038

75.847

Baten

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Ruimtelijk beleid

-1.735

-1.210

-1.194

-1.220

-1.206

-1.178

Wonen

-718

-56

-56

-56

-56

-56

Vergunningen en toezicht

-1.017

-1.154

-1.138

-1.164

-1.150

-1.122

Monumenten en beeldkwaliteit

-

-

-

-

-

-

Grondzaken en vastgoed

-31.522

-30.751

-21.133

-33.623

-19.445

-75.469

Alle grondexploitaties

-23.204

-30.506

-18.928

-23.484

-15.836

-41.308

Grondgebiedzaken, overig

-8.118

-87

-2.044

-9.978

-3.448

-34.000

Grondgebiedzaken

-200

-158

-161

-161

-161

-161

Economie, toerisme, natuur

-185

-55

-90

-90

-90

-90

Economie

-65

-55

-90

-90

-90

-90

Toerisme

-120

-

-

-

-

-

Natuur en Landschap

-

-

-

-

-

-

Durzaamheid

-

-

-

-

-

-

Totaal baten

-33.442

-32.016

-22.417

-34.933

-20.741

-76.737

Saldo

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Ruimtelijk beleid

812

1.249

802

641

641

684

Wonen

730

1.114

657

607

607

607

Vergunningen en toezicht

82

120

103

-8

-8

35

Monumenten en beeldkwaliteit

-

15

42

42

42

42

Grondzaken en vastgoed

-1.573

107

29

-223

-223

-2.478

Alle grondexploitaties

227

-

-

-

-

-

Grondgebiedzaken, overig

-1.803

140

51

-201

-201

-2.456

Grondgebiedzaken

3

-33

-22

-22

-22

-22

Economie, toerisme, natuur

604

1.218

911

957

957

905

Economie

360

557

525

571

571

544

Toerisme

216

612

141

141

141

116

Natuur en Landschap

28

49

76

76

76

76

Durzaamheid

-

-

169

169

169

169

Totaal saldo van lasten en baten

-157

2.574

1.742

1.375

-1.704

-889

Toevoeging reserves

2.755

385

1.088

616

3.481

2.651

Onttrekking reserves

-3.411

-1.479

-923

-164

-134

-91

Saldo mutaties reserves

-655

-1.093

166

452

3.347

2.560

Geraamd resultaat

-811

1.481

1.908

1.827

1.644

1.671