BEGROTING 2020

Paragraaf Grondbeleid

Inleiding

De paragraaf betreffende het grondbeleid bevat op basis van artikel 16 van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording)  ten minste:

  1. een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting;
  2. een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
  3. een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
  4. een onderbouwing van de geraamde winstneming;
  5. de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken.
ga terug