BEGROTING 2020

Overzicht portefeuillehouders per productgroep

Prod.-groep nr.

Productgroep

Prod-Nr.

Producten

Afd.

Productverant
woordelijke manager

Verantwoordelijke wethouder

1 Ruimtelijke ontwikkeling

6

Economie

0601

Bedrijvigheid

RO&G

Manager RO&G

A. Ingwersen

0602

Ambulante handel

BOR

Manager BOR

A. Ingwersen

7

Vergunningen en toezicht

0701

Bouw en woningtoezicht

BOR

Manager BOR

G. Elkhuizen

0702

Vergunningen (volkshuisvesting)

PUZA

Manager PUZA

G. Elkhuizen

8

Wonen

0801

Bestemmingsplannen

RO&G

Manager RO&G

G. Elkhuizen

0803

Structuurplannen & ruimtelijke visies

RO&G

Manager RO&G

G. Elkhuizen

0804

Wonen

RO&G

Manager RO&G

G. Elkhuizen

Alle grondexploitaties

0915

Gemeentehuis Zevenhoven

RO&G

Manager RO&G

G. Elkhuizen

0916

Zuidhoek/Meijepark

RO&G

Manager RO&G

G. Elkhuizen

0917

Noordse Buurt

RO&G

Manager RO&G

G. Elkhuizen

0925

De Verwondering

RO&G

Manager RO&G

A. Ingwersen

0926

Schoterhoek II

RO&G

Manager RO&G

A. Ingwersen

0929

Buytewech-Noord

RO&G

Manager RO&G

G. Elkhuizen

0930

Langeraar Noord-West

RO&G

Manager RO&G

G. Elkhuizen

0932

Langeraar Oost

RO&G

Manager RO&G

G. Elkhuizen

0934

Teylerspark I

RO&G

Manager RO&G

G. Elkhuizen

0935

Damstaete

RO&G

Manager RO&G

G. Elkhuizen

0992

Ter Aar Vernieuwd verbonden

RO&G

Manager RO&G

B. Wolters

0993

Land van Koppen

RO&G

Manager RO&G

G. Elkhuizen

17

Toerisme

1701

Bevordering toerisme

RO&G

Manager RO&G

A. Ingwersen

18

Natuur en Landschap

1801

Natuur

BOR

Manager BOR

G. Elkhuizen

1802

Landschap

BOR

Manager BOR

G. Elkhuizen

31

Monumenten en beeldkwaliteit

3101

Monumenten en beeldkwaliteit

RO&G

Manager RO&G

F. Buijserd

32

Grondgebiedzaken beheer complex

3201

Beheer

RO&G

Manager RO&G

F. Buijserd

33

Grondgebiedzaken Algemeen
Beleidsontwikkeling

3301

Algemeen

RO&G

Manager RO&G

F. Buijserd

3302

Beleidsontwikkeling

RO&G

Manager RO&G

F. Buijserd

3303

Overige objecten

RO&G

Manager RO&G

F. Buijserd

3304

Vastgoed

RO&G

Manager RO&G

F. Buijserd

47

Duurzaamheid

4701

Duurzaamheid ontwikkeling

RO&G

Manager RO&G

B. Wolters

2 Ruimtelijk beheer

10

Verkeer en vervoer

1001

Openbaar vervoer

RO&G

Manager RO&G

A. Ingwersen

1002

Verkeersmaatregelen

BOR

Manager BOR

A. Ingwersen

1003

Parkeren

BOR

Manager BOR

A. Ingwersen

1004

Verkeer en mobiliteit

RO&G

Manager RO&G

A. Ingwersen

11

Infrastructuur

1101

Wegen en verhardingen

BOR

Manager BOR

A. Ingwersen

1102

Kunstwerken

BOR

Manager BOR

A. Ingwersen

1103

Openbare verlichting

BOR

Manager BOR

A. Ingwersen

1104

Straatmeubilair

BOR

Manager BOR

A. Ingwersen

1105

Beleid en ondersteuning infrastructuur

BOR

Manager BOR

A. Ingwersen

12

Milieu

1201

Milieuprogramma

BOR

Manager BOR

G. Elkhuizen

1203

Toezicht & Handhaving milieu

BOR

Manager BOR

F. Buijserd

13

Afvalverwijdering en verwerking

1301

Inzameling en verwerking rest-,gft- en grof huishoudelijk afval

BOR

Manager BOR

B. Wolters

1302

Inzameling en verwerking droge componenten

BOR

Manager BOR

B. Wolters

1303

Inzameling en verwerking huishoudelijk chemisch afval

BOR

Manager BOR

B. Wolters

1304

Inzameling van overige afvalstoffen

BOR

Manager BOR

B. Wolters

1305

Ongediertebestrijding

BOR

Manager BOR

B. Wolters

1306

Afvalstoffenverwerking

BOR

Manager BOR

B. Wolters

1307

Beleid en ondersteuning afvalverwerking en verwijdering

BOR

Manager BOR

B. Wolters

14

Riolering en waterzuivering

1401

Riolering

BOR

Manager BOR

A. Ingwersen

1402

Rioolrechten

BOR

Manager BOR

A. Ingwersen

1403

Beleid en ondersteuning Riolering

BOR

Manager BOR

A. Ingwersen

15

Openbaar water

1501

Nautisch beheer

BOR

Manager BOR

A. Ingwersen

1502

Waterpartijen

BOR

Manager BOR

A. Ingwersen

1503

Beleid en ondersteuning openbaar water

BOR

Manager BOR

A. Ingwersen

16

Groen en recreatieve voorzieningen

1601

Openbaar groen

BOR

Manager BOR

A. Ingwersen

1602

Recreatieve voorzieningen

BOR

Manager BOR

A. Ingwersen

1603

Speelvoorzieningen

BOR

Manager BOR

A. Ingwersen

1604

Hertenkampen

BOR

Manager BOR

A. Ingwersen

1605

Beleid en ondersteuning groen en recreatieve voorzieningen

BOR

Manager BOR

A. Ingwersen

22

Lijkbezorging

2201

Lijkbezorging

BOR

Manager BOR

A. Ingwersen

3 Sociaal domein

19

Inkomen

1901

Inkomen

MO

Manager MO

B. Wolters

20

Werkgelegenheid

2001

Werkgelegenheid

MO

Manager MO

B. Wolters

21

Zorg en ondersteuning

2101

Maatschappelijke begeleiding en advies

MO

Manager MO

B. Wolters

2102

Vrijwilligerswerk

MO

Manager MO

B. Wolters

2103

Zorg

MO

Manager MO

B. Wolters

2104

Vreemdelingen

MO

Manager MO

B. Wolters

2105

Wmo

PUZA

Manager PUZA

B. Wolters

2106

Sociale participatie

MO

Manager MO

B. Wolters

2109

Subsidies zorg en ondersteuning

PUZA

Manager PUZA

B. Wolters

2110

PGB sociale participatie

PUZA

Manager PUZA

B. Wolters

23

Volksgezondheid

2301

Openbare gezondheidszorg

MO

Manager MO

B. Wolters

2302

Jeugdgezondheidszorg

MO

Manager MO

B. Wolters

2303

Subsidies volksgezondheid

PUZA

Manager PUZA

B. Wolters

2304

CJG

MO

Manager MO

B. Wolters

24

Cultuur en ontwikkeling

2401

Openbaar bibliotheekwerk

MO

Manager MO

F. Buijserd

2402

Vormings- en ontwikkelingswerk

MO

Manager MO

F. Buijserd

2404

Oudheidkunde en musea

MO

Manager MO

F. Buijserd

2405

Monumenten

PUZA

Manager PUZA

F. Buijserd

2406

Culturele en recreatieve voorzieningen

MO

Manager MO

F. Buijserd

2407

Subsidies cultuur en ontwikkeling

PUZA

Manager PUZA

F. Buijserd

25

Lokale voorzieningen onderwijs

2501

Leerlingenvervoer

PUZA

Manager PUZA

B. Wolters

2502

Onderwijsbegeleiding

MO

Manager MO

B. Wolters

2503

Voorzieningen onderwijs

MO

Manager MO

B. Wolters

26

Onderwijs en huisvesting

2601

Onderwijs

MO

Manager MO

B. Wolters

2602

Onderwijshuisvesting

MO

Manager MO

B. Wolters

2603

Ashram

RO&G

Manager RO&G

B. Wolters

27

Sport

2701

Sportdeelname

MO

Manager MO

G. Elkhuizen

2702

Sportaccommodaties

MO

Manager MO

G. Elkhuizen

2703

Sportterreinen

MO

Manager MO

G. Elkhuizen

2704

Subsidies sport

PUZA

Manager PUZA

G. Elkhuizen

28

Zwembad

2801

Zwembad De Wel

MO

Manager MO

G. Elkhuizen

2805

Subsidie Aarweide

MO

Manager MO

G. Elkhuizen

29

Sociaal-cultureel werk

2901

Ouderen

MO

Manager MO

B. Wolters

2902

Club- en buurthuiswerk

MO

Manager MO

B. Wolters

2906

Maatschappelijk beleid

MO

Manager MO

B. Wolters

2907

Dierenbescherming

BOR

Manager BOR

A. Ingwersen

2908

Subsidies sociaal-cultureel werk

PUZA

Manager PUZA

B. Wolters

36

Volwasseneneducatie

3601

Volwasseneneducatie

MO

Manager MO

B. Wolters

37

Jeugd

3701

Jeugd- en Jongerenwerk

MO

Manager MO

B. Wolters

3702

Kinderopvang

MO

Manager MO

B. Wolters

3703

Peuterspeelzalen

MO

Manager MO

B. Wolters

3704

Jeugdhulp

MO

Manager MO

B. Wolters

3705

Subsidies Jeugd

PUZA

Manager PUZA

B. Wolters

3706

Jeugdhulp lokaal

MO

Manager MO

B. Wolters

57

Vastgoed sociaal domein

5701

Vastgoed zorg en leefstijl

RO&G

Manager RO&G

F. Buijserd

5702

Vastgoed vrije tijd en cultuur

RO&G

Manager RO&G

F. Buijserd

5703

Vastgoed onderwijs en ontwikkeling

RO&G

Manager RO&G

F. Buijserd

4 Bestuur en dienstverlening

1

Raad

0101

Raad

GRF

Griffier

F. Buijserd

2

College B&W

0201

College B&W

DIR

Directie

F. Buijserd

4

Dienstverlening

0401

Burgerlijke stand

PUZA

Manager PUZA

A. Ingwersen

0402

Naturalisatie, opties en naamswijzigingen

PUZA

Manager PUZA

A. Ingwersen

0403

Persoonsdocumenten

PUZA

Manager PUZA

A. Ingwersen

0404

Algemene kosten KCC

PUZA

Manager PUZA

A. Ingwersen

0407

Programma Dienstverlening

PUZA

Manager PUZA

A. Ingwersen

5

Brandweerzorg

0501

Brandweerzorg

BV

Manager BV

F. Buijserd

38

Verkiezingen

3801

Verkiezingen en referenda

PUZA

Manager PUZA

F. Buijserd

39

Bestuurlijke samenwerking

3901

Bestuurlijke samenwerking

DIR

Directie

F. Buijserd

40

Communicatie

4001

Communicatie

PUZA

Manager PUZA

A. Ingwersen

41

Rechtsbescherming

4101

Rechtsbescherming

BV

Manager BV

B. Wolters

42

Dorpsgerichte activiteiten

4201

Dorpsgerichte activiteiten

PUZA

Manager PUZA

B. Wolters

4202

Samenlevingsinitiatieven

PUZA

Manager PUZA

A. Ingwersen

43

Rampenbestrijding

4301

Rampenbestrijding

BV

Manager BV

F. Buijserd

44

Integrale veiligheid

4401

Integrale veiligheid

BOR

Manager BOR

F. Buijserd

45

Vergunningen (openbare orde en veiligheid.)

4501

Vergunningen(openbare orde en veiligheid)

PUZA

Manager PUZA

F. Buijserd

46

T&H (APV en Bijzondere wetten)

4601

Toezicht & Handhaving (APV en bijzondere wetten)

BOR

Manager BOR

F. Buijserd

5 Bedrijfsvoering

61

Management en staf

6111

Bedrijfsvoering

BV

Manager BV

F. Buijserd

6113

MO

BV

Manager MO

F. Buijserd

6115

DIR

BV

Directie

F. Buijserd

6116

RO&G

BV

Manager RO&G

F. Buijserd

6118

PUZA

BV

Manager PUZA

F. Buijserd

6121

BOR binnen

BV

Manager BOR

F. Buijserd

6122

BOR buiten

BV

Manager BOR

F. Buijserd

62

Bedrijfsondersteuning

6201

Financiële ondersteuning

BV

Manager BV

F. Buijserd

6202

Juridische ondersteuning

BV

Manager BV

F. Buijserd

6203

Personeel en organisatie

BV

Manager BV

F. Buijserd

6204

Documentaire informatie voorziening

BV

Manager BV

F. Buijserd

6205

Informatisering en automatisering

BV

Manager BV

F. Buijserd

6206

Communicatie

PUZA

Manager PUZA

A. Ingwersen

6207

GEO-informatie

BOR

Manager BOR

A. Ingwersen

6208

Personeel algemeen

DIR

Manager DIR

F. Buijserd

63

Huisvesting

6301

Huisvesting, organisatie en werkplek

BV

Manager BV

F. Buijserd

6302

Huisvesting., gemeente werven

BV

Manager BOR

F. Buijserd

6303

Huisvesting, gebouwen beheer

BV

Manager BOR

F. Buijserd

6 Algemene dekkingsmiddelen

3

Algemene dekkingsmiddelen

0301

Gemeentelijke belastingen

BV

Manager BV

F. Buijserd

0302

Financiële middelen

BV

Manager BV

F. Buijserd

 Kostenplaatsen (6)

60

Management en staf

6011

Bedrijfsvoering

BV

Manager BV

F. Buijserd

6013

MO

MO

Manager MO

F. Buijserd

6015

DIR

DIR

Directie

F. Buijserd

6016

RO&G

RO&G

Manager RO&G

F. Buijserd

6018

PUZA

PUZA

Manager PUZA

F. Buijserd

6021

BOR binnen

BOR

Manager BOR

F. Buijserd

6022

BOR buiten

BOR

Manager BOR

F. Buijserd

5306

Tractiemiddelen buitendienst

BOR

Manager BOR

F. Buijserd

ga terug