BEGROTING 2020

Beleidsindicatoren en dashboards

Programma 3 Sociaal domein

Beleidsindicatoren

Taakvelden 4. Onderwijs, 5. Sport, cultuur en recreatie en 6. Sociaal domein.

Naam indicator

Eenheid

Nieuwkoop
B2019

Nieuwkoop
B2020

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

Bron

Absoluut verzuim (aantal leerplichtige jongeren zonder vrijstelling, die niet staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling)

Aantal per 1.000
Inw. 5-18 jaar

0,23
(2017)

0,23
(2017)

1,16
(2017)

DUO/Ingrado

Relatief verzuim
(Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar)

Aantal per 1.000
Inw. 5-18 jaar

12,67
(2017)

12,67
(2017)

23,59
(2017)

DUO/Ingrado

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

1,3%
(2016)

0,9%
(2016-2017)

1,4%
(2016-2017)

DUO/Ingrado

Niet-wekelijkse sporters

%

45,8%
(2016)

45,8%
(2016)

49,3%
(2016)

Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen)

Banen

Per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar

585
(2017)

595,8
(2018)

686,8
(2018)

LISA

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

0,4%
(2015)

0,4%
(2015)

1,06%
(2015)

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tiel

Kinderen in armoede

%

2,33%
(2015)

2,33
(2015)

4,35%
(2015)

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tiel

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroeps-bevolking ten opzichte van de beroeps-bevolking

70,1%
(2017)

72,2%
(2018)

68,3%
(2018)

CBS - Arbeidsdeelname

Jeugdwerkloosheid

% 16 t/m 22 jarigen

1,28%
(2015)

1,28%
(2015)

1,24%
(2015)

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tiel

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder

16,1
(tweede halfjaar 2017)

13,7
(tweede halfjaar 2018)

25,8
(tweede half jaar 2018)

CBS - Participatiewet

Aantal re-integratie-voorzieningen

Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

8,9
(tweede half jaar 2017)

9,3
(tweede halfjaar 2018)

Geen data

CBS - Participatiewet

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

10,2%
(tweede halfjaar 2017)

10,8%
(tweede halfjaar 2018)

10,1%
(tweede halfjaar 2018)

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Jongeren met Jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

0,6%
(tweede halfjaar 2017)

0,6%
(tweede halfjaar 2018)

1%
(tweede halfjaar 2018)

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0%
(tweede halfjaar 2017)

Geen data

0,3%
(tweede halfjaar 2018)

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

50
(2015)

50
(2015)

45
(2015)

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Cijfers op basis van 'Waar staat je Gemeente' per 08-07-2019.

Dashboards