BEGROTING 2020

Ruimtelijke ontwikkeling

Dit programma bestaat uit de volgende thema's:

  • Ruimtelijk beleid
  • Grondzaken
  • Economie, toerisme en natuur

Beoogde maatschappelijke effecten
De gemeente Nieuwkoop is een groeiende gemeente en blijft groeien de komende jaren. De Omgevingswet biedt kansen om bij het opstellen van de omgevingsvisie een integraal ruimtelijk beleid te voeren waarin thema's als wonen, energietransitie, duurzaamheid, bedrijvigheid, detailhandel, recreatie en toerisme, mobiliteit en openbaar vervoer maar ook thema's als gezondheid en cultuurhistorie in samenhang worden beschouwd. In de omgevingsvisie leggen we onze ambitie en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. Bij het opstellen van de omgevingsvisie krijgen onze inwoners de hoofdrol. We werken van buiten naar binnen met zo min mogelijk kaders vooraf.

Na een intensief participatietraject in 2019 verwachten we in 2020 de omgevingsvisie af te ronden. Een omgevingsvisie waarin de stip aan de horizon voor de komende decennia wordt gedefinieerd. Daarmee is de visie een belangrijk strategisch document. Maar we werken ook aan de operationele vertaling van strategisch beleid. In vervolg op de vaststelling van de nota Ruimtelijk beleid in 2019 wordt in 2020 een aanvullende nota opgesteld waarin de beleidsregels met betrekking tot aantal andere belangrijke ruimtelijk thema’s worden geformuleerd. In 2020 wordt ook het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (experiment omgevingsplan) vastgesteld voor de wijk Buytewech-Noord; een te realiseren woonwijk met, naar Nieuwkoopse begrippen, zeer grote omvang.

Ook wordt 2020 een belangrijk jaar voor de rolverdeling gemeenteraad – college – bedrijven en inwoners met ruimtelijke initiatieven. Met de Omgevingswet wordt het mogelijk als gemeenteraad om college en initiatiefnemers meer ruimte te geven in het zelf definiëren van de noodzakelijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en het zelf verkrijgen van het noodzakelijke draagvlak voor initiatieven. In 2020 zal uw raad hierover de principiële discussie voeren.

Tenslotte willen we in 2020 belangrijke stappen zetten in de implementatie van ons doelgroepenbeleid (de juiste woning op de juiste plaats op het juiste moment voor de juiste doelgroep). Ook krijgen we in 2020 meer inzicht in de omvang en aanpak van de opgave die voor ons ligt voor het realiseren van een meer duurzame samenleving en in het bijzonder in het terugdringen van de uitstoot van CO2 met 49% in 2030 (de energie transitie).

Samenwerking verbonden partijen
Bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke effecten

  • Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. Als deelnemer van Holland Rijnland kan Nieuwkoop profiteren van de bestuurskracht van Holland Rijnland. Bestuurskracht die bijvoorbeeld kan worden ingezet richting provincie (die separate gemeenten in een aantal dossiers niet meer als gesprekspartner ziet). Holland Rijnland maakt gebiedsdeals en gebiedsgerichte, grensoverschrijdende samenwerking mogelijk. Belangrijke Holland Rijnland-speerpunten voor Nieuwkoop zijn: Energietransitie (1), Green Ports (2), Biobased Economy (3), een aantrekkelijke groene bestemming voor wonen en recreëren (4) en openbaar vervoer (5). Via Holland Rijnland loopt de Woonruimteverdeling waarbinnen lokaal maatwerk mogelijk is.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 23.979.641

30,9 %

Baten

€ 22.416.848

28,8 %

ga terug