BEGROTING 2020

Ruimtelijke ontwikkeling

Thema Grondzaken en vastgoed

Wat willen we bereiken?

  • Goede invulling van ons ruimtelijk beleid en realisatie van ruimtelijke doelstellingen.
  • Verlaging van de risico’s die onze grondposities en projecten met zich mee brengen.
  • Doelmatig gebruik van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed.

Bouwprogramma
Conform de trendraming (TR) 2019 van de provincie Zuid-Holland mogen er in onze gemeente in de periode 2019-2024 circa 1200 nieuwe woningen worden gebouwd. De huidige plancapaciteit van onze gemeentelijke plannen (grondexploitaties en plannen waarvoor nog geen grondexploitatie is geopend), aangevuld met de op dit moment bekende plannen van WSN en WDA plus de ontwikkeling van een groot particulier bouwplan van Vink en Veenman in Noordeinde bedraagt circa 1200 woningen. Of alle woningen in deze plannen voor of in 2024 worden opgeleverd, is natuurlijk de vraag. Enerzijds zal er ongetwijfeld  sprake zijn van enige vertraging bij sommige projecten. Anderzijds zullen er woningen worden gebouwd die het resultaat zijn van (veelal kleinschalige) particuliere initiatieven. Daarnaast bevatten onze reguliere bestemmingsplannen ook de nodige mogelijkheden voor particulieren om een woning te bouwen. De conclusie is daarom gerechtvaardigd dat de ongeveer 1200 woningen die we mogen bouwen waarschijnlijk eind 2024 daadwerkelijk zijn gebouwd.

De Trendraming (TR) 2019 berekent voor de periode vanaf 2026 tot aan 2030 een aantal van circa 700 te bouwen woningen. Hiervoor zijn nog geen projecten c.q. gronden aangewezen. Er zal de komende jaren naar extra ruimte (locaties, transformatie, herstructurering) moeten worden gezocht waarbij de behoefte aan meer bouwmogelijkheden in de omgevingsvisie zal worden gekoppeld aan de gewenste ontwikkeling van onze dorpen.

De aanzienlijke bouwopgave voor onze gemeente krijgt ook te maken met een tweetal kritische succesfactoren. De provincie heeft een sterke voorkeur voor bouwlocaties binnen bestaand stads- en dorpsgebied (BSD) en georiënteerd op hoogwaardig vervoer. Met de provincie wordt overleg gevoerd over onze bouwlocaties waarbij 46% van de geprojecteerde woningen zijn voorzien op een locatie buiten BSD. Verder heeft de uitspraak van de Raad van State van juni 2019 ten aanzien van de PAS grote consequenties. Bij het schrijven van deze tekst waren die nog onvoldoende bekend.

In onderstaande tabel zijn de projecten opgenomen waaraan in 2020 en verder wordt gewerkt. Projecten die na 2020 starten zijn in de tabel niet opgenomen.

Project

2019

2020

2021

2022

2023

2024

>2025

Woningbouw

Zuidhoek

oo oo

oo oo

oo oo

<<

Buytewech-Oost

oo <<

Buytewech-Noord

## ##

## ##

## ##

oo oo

oo oo

oo oo

oo oo

Herontwikkeling Ashram locatie

## ##

## ##

## oo

oo oo

oo << 

Scholenlocaties Ter Aar

## ##

## ##

## ##

## ##

oo oo

oo oo 

<<    

Herontwikkeling Vlinderlocatie

## ##

## ##

## ##

## ##

oo oo

oo oo 

<<    

Damstaete

## oo

oo oo

<<

Langeraar Oost

oo oo

oo oo

oo <<

Langeraar Noordwest

    ##

## ##

## ##

## ##

oo oo 

oo oo

oo oo

Verwondering

oo oo

oo oo

oo oo

oo oo

oo oo

<<

Teylerspark I

oo oo

oo <<

Teylerspark II

## ##

## ##

## oo

oo oo

  oo <<

Land van Koppen fase 1 en 2

## oo

oo oo

oo oo

oo oo

  <<

Vm. gemeentehuis Zevenhoven

## ##

oo oo

oo oo

<<

Vrouwenakker

## ##

## ##

oo oo

oo oo

oo <<

Schoollocatie Noordeinde

     ##

## ##

oo oo

oo oo

  <<

Dijkkavels Noordeinde

    ##

## oo

oo oo

oo <<

Bedrijventerreinen

Schoterhoek II

## ##

oo oo

oo oo

oo oo

oo oo

oo oo

oo <<

Opstalontwikkeling

Ashram college (gebouw)

oo oo

   <<

IKC Ter Aar + sporthal

## ##

oo oo

oo oo

  <<

IKC Zevenhoven

## ##

oo oo

oo oo

  <<

Herinrichting

Noordse Buurt

oo oo

oo oo

oo oo

oo <<

Legenda:
## = in voorbereiding
oo = in uitvoering
<< = einde project

Nota Grondbeleid 2021-2025
De huidige nota Grondbeleid loopt tot en met 2020. In 2020 dient vorm en inhoud te worden gegeven aan een nieuwe nota Grondbeleid 2021-2025 met daarin een doorkijk na de periode 2026-2030 om zodoende de aansluiting op de uitkomsten van de Trendraming (TR) 2019 te kunnen borgen.

ga terug