BEGROTING 2020

Algemene dekkingsmiddelen

Dit programma bevat het thema:

  • Algemene dekkingsmiddelen

Beoogde maatschappelijke effecten
Een groot deel van onze activiteiten wordt bekostigd (gedekt) uit Algemene Dekkingsmiddelen. Dat zijn middelen die we binnenkrijgen van het Rijk, de belastingbetaler of uit andere bronnen, zonder dat daaraan een specifiek bestedingsdoel is verbonden. Onder algemene dekkingsmiddelen vallen de algemene uitkering, drie gemeentelijke belastingsoorten (OZB, precario en forensen) en de opbrengsten uit dividend.
Het programma Algemene Dekkingsmiddelen kent twee belangrijke hoofddoelstellingen. De eerste is de zorgvuldige afstemming van middelen die we binnenkrijgen op de middelen die we uitgeven (de baten en de lasten). Daarvoor gebruiken we de planning en control-cyclus, waarmee we op gezette momenten de afstemming bekijken en indien nodig herijken. De tweede doelstelling is het zoveel mogelijk beperken van de belastingdruk voor onze inwoners. Als we verstandig met onze middelen omgaan dan is dat voor de inwoner te merken aan zijn jaarlijkse belastingaanslag.

Samenwerking verbonden partijen
Bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke effecten

  • Oasen NV, Alliander NV, BNG Bank NV

Als winstgevende bedrijven keren Oasen Alliander en de BNG jaarlijks dividend aan ons uit. De ontvangen dividenduitkeringen kunnen we vrij besteden. Oasen is het waterbedrijf dat in onze gemeente zorgt voor de beschikbaarheid van schoon drinkwater. Alliander beheert het stelsel van gas- en elektriciteitsleidingen en zorgt voor een blijvende beschikbaarheid van gas en licht in onze huishoudens.
De BNG bank is de bank die ons geld beheert en waarvan we, indien nodig, gunstig geld kunnen lenen. Samen met andere gemeenten en overheden in Nederland zijn we gemeenschappelijk eigenaar van Oasen, Alliander en BNG.

  • SVHW (Gemeenschappelijke regeling Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling)

SVHW voert in onze opdracht de belastingtaak uit in Nieuwkoop en draagt zorg voor de heffing en invordering van de middelen die centraal staan in het programma Algemene Dekkingsmiddelen. De bijdrage van SVHW aan de realisatie van de maatschappelijke effecten ligt niet zo zeer in de inhoudelijke maar meer in de uitvoeringssfeer.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 613.062

0,8 %

Baten

€ 42.027.812

54,0 %

ga terug