BEGROTING 2020

Algemene dekkingsmiddelen

Financiële toelichting

 

P6 Algemene dekkingsmiddelen

2020

2021

2022

2023

Vertrekpunt begroting 2020-2023

     -39.641

     -39.786

     -40.039

     -40.347

Algemene uitkering: verschil dec circ - meicirc

       -1.217

       -1.048

           -578

           -613

Algemene uitkering: taakmutaties/beleidskeuzes

Personeelsmutaties

Inflatie baten en lasten

Verbonden partijen

Belastingen

           -151

           -151

           -293

           -290

Overige voorstellen incl. reservemutaties

             -30

             -30

             -55

           -105

Mutaties n.a.v. KVS

                -1

                -1

                -1

                -1

Mutaties n.a.v. bijstelling kapitaallasten

Mutaties n.a.v. bijstelling voorzieningen

Totaal saldo

     -41.040

     -41.016

     -40.966

     -41.357

Toelichting op hoofdlijnen
Algemene uitkering: verschil dec circ - mei circ: - € 1.217.000
Deze mutaties zijn het gevolg van het verwerken van de uitkomsten van de meicirculaire 2019 en daarin opgenomen taakmutaties. Zie ook de bijlage met betrekking tot de meicirculaire.

Belastingen: - € 151.000
Bij de uitgangspunten van de begroting wordt altijd rekening gehouden met het verhogen van de belastinginkomsten met het inflatiepercentage. Het betreft hier vooral bijstelling van de raming op grond van de actuele informatie van SVHW.

Overige voorstellen incl reservemutaties: - € 30.000
Overige voorstellen: - € 30.000
De post onvoorzien is structureel verlaagd met € 60.000 van € 80.000 naar € 20.000.
De verwachte winstuitkeringen van de BNG en Alliander zijn op basis van de vorige jaren verhoogd met € 70.000. I.v.m. de verwachte nieuwe formatie van I&A is een stelpost van € 100.000 opgenomen.

Mutaties reserves: € 0

Mutaties n.a.v. kostenverdeelstaat: - €1.000
Door middel van de kostenverdeelstaat worden organisatiekosten toegerekend aan de verschillende producten waaruit de programma's bestaan.