BEGROTING 2020

Sociaal domein

In het programma bevinden zich de volgende thema’s:

  • Zorg en Leefstijl
  • Werk en Inkomen
  • Vrije tijd en Cultuur
  • Onderwijs en Ontwikkeling

Beoogde maatschappelijke effecten
Iedere inwoner van Nieuwkoop kan op een goede manier zo zelfstandig mogelijk wonen en leven. Meedoen is het uitgangspunt. Of het nu gaat om Werk en Inkomen, sociale participatie of andere onderdelen van het sociaal domein. Om dit te bereiken is ook verbinding met andere beleidsterreinen zoals wonen en ontwikkelen van de omgevingsvisie van belang. Mensen staan niet aan de kant. Iedereen kan meedoen. Dit versterkt de veerkracht en zelfregie van inwoners en daarmee de zelfredzaamheid. Voor iedere inwoner van onze gemeente is een passend aanbod van activiteiten, ondersteuning en zorg beschikbaar die gezondheid en welzijn verhogen, bijdragen aan zingeving, de mogelijkheid bieden vaardigheden te ontwikkelen en die leiden tot contact met dorpsgenoten. Jeugdigen groeien gezond en veilig op. Ze ontwikkelen hun talenten en kunnen zo, nu en later, naar vermogen deelnemen en bijdragen aan de maatschappij. Maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en ondersteuning bij werk en inkomen zijn verbonden, vindbaar en beschikbaar. Nieuwkoop is een krachtige samenleving. Het komende jaar zetten we vooral in op aanbesteding en inrichting van het zorglandschap.

We hebben de ambitie om te komen tot wat meer concrete doelstellingen. Daar hebben we op onderdelen een voorzet voor gedaan in deze programmabegroting. We beseffen ons dat dit (nog) niet altijd is gebaseerd op al vastgestelde beleidskaders van de raad. We gaan graag met de raad in gesprek om het programma sociaal domein meer concreet en meetbaar te maken.  

Samenwerking verbonden partijen
Bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke effecten

  • Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland met als doel het gezamenlijk werken aan maatschappelijke thema's, waaronder jeugdhulp en de decentralisatie van de maatschappelijke zorg.
  • Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG), met als doel het samenwerken op onderwerpen en taken op het gebied van de openbare gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis), de ambulancedienst en de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen.  
  • Regiotaxi Holland Rijnland voor het collectief vraagafhankelijk taxivervoer (CVV) voor mensen die geen gebruik kunnen of willen maken van het reguliere OV. Toegankelijk voor iedereen. Mensen met een beperking kunnen via het Wmo loket een kortingspas krijgen zodat ze niet meer betalen dan het reguliere OV-tarief.
  • Centrum Regeling Gemeente Alphen aan den Rijn, Gemeente Kaag en Braassem en Gemeente Nieuwkoop (Rijnvicus).

Om de regionale werkzaamheden op het gebied van de arbeidsinschakeling van de doelgroep(en) Participatiewet, inclusief de ondersteuning van de huidige WSW-medewerkers en inwoners die vallen onder Beschut Werken te kunnen waarborgen, is een Centrum Regeling Gemeente Alphen aan den Rijn, Gemeente Kaag en Braassem en Gemeente Nieuwkoop (Rijnvicus) opgericht.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 25.780.823

33,3 %

Baten

€ 5.129.371

6,6 %

ga terug