BEGROTING 2020

Sociaal domein

Thema Werk en inkomen

Goede uitvoering van de Participatiewet
Wat willen we bereiken

  • De uitstroom uit de Participatiewet is gelijk of  hoger dan de gemiddelde uitstroom bij vergelijkbare gemeenten in het betreffende jaar.  
  • De klanttevredenheid van Nieuwkoopse werkgevers over het Werkgeversservicepunt wordt vanaf 2020 jaarlijks gemeten en wordt als goed ervaren.
  • Jaarlijks wordt tenminste de wettelijke taakstelling voor beschut werk gerealiseerd.

De uitvoering van de Participatiewet is opgedragen aan de gemeente Alphen aan den Rijn. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst (dvo) opgesteld waar prestatie-indicatoren aan zijn verbonden. De gemeente Alphen aan de Rijn rapporteert aan het college over de voortgang. Een belangrijke indicator is het aantal inwoners dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering. We streven dit aantal onder de 200 te laten dalen. Omdat er sprake is van veel niet direct beïnvloedbare factoren is voor de raming van de uitvoeringskosten uitgegaan van 220 personen en de kosten van uitkeringen zijn gebaseerd op de uitgaven van de voorgaande jaren.
Onderdeel van de dvo is de re-integratie naar werk voor inwoners met een Participatiewet uitkering.  Rijnvicus biedt hiervoor  onder andere een diagnose programma, trainingen en werkervaringsplaatsen aan.
Ook het Werkgeversservicepunt maakt onderdeel uit van Rijnvicus. Het werkgeversservicepunt brengt de vraag van werkgevers en het personeelsaanbod vanuit de Particpatiewet bij elkaar.  
Als betaalde arbeid (nog) niet mogelijk is, wordt maatschappelijke ondersteuning aangeboden via Tom in de Buurt. Vaak is dit een verplicht traject.

Activerend minimabeleid
Wat willen we bereiken:

  • Inwoners, kinderen en volwassenen met een laag inkomen kunnen maatschappelijke participeren.  
  • Het aantal huishoudens dat gebruik maakt van een voorziening van de Stichting Leergeld stijgt jaarlijks met 10%.
  • Aanbod voor jongeren en ouderen om goed met geld te leren omgaan.

Ook de schulddienstverlening en alle financiële voorzieningen voor mensen met een laag inkomen, zijn onderdeel van de dvo met Alphen aan den Rijn. Er zijn speciale voorzieningen om de deelname aan sport en cultuur voor inwoners met een laag inkomen te stimuleren.  

Statushouders zijn economisch zelfstandig en maken deel uit van de Nieuwkoopse samenleving

Wat willen we bereiken:

  • De huisvestingstaakstelling van statushouders is behaald.  
  • Statushouders integreren in de Nieuwkoopse samenleving, volgen onderwijs, hebben een betaalde baan en zijn maatschappelijke betrokken.
  • 50% van de statushouders is drie jaar na plaatsing in de gemeente Nieuwkoop niet meer afhankelijk van een bijstandsuitkering.
  • De gemeente Nieuwkoop is in 2021 klaar voor de nieuwe Wet Inburgering.

De begeleiding van statushouders wordt tot en met 2020 gedaan door een team van de gemeente Nieuwkoop. In 2020 bereiden wij ons voor op de nieuwe Wet Inburgering en de daarmee veranderde rol van de gemeente bij de inburgering. In 2020 wordt een pilot gedraaid waarin zoveel mogelijk wordt gewerkt volgens de nieuwe Wet Inburgering. De pilot is gericht op het combineren van het inburgeringsonderwijs met werk. Nieuwe statushouders volgen een programma waar zij werknemersvaardigheden aanleren en leren over de Nederlandse maatschappij.

ga terug