BEGROTING 2020

Sociaal domein

Thema Vrije tijd en cultuur

Leefbare kernen
Wat willen we bereiken?

  • Gezonde en toekomstbestendige verenigingen en stichtingen.
  • Multifunctioneel en maatschappelijke gebruik van accommodaties.

In de gemeente Nieuwkoop leveren de verenigingen een grote bijdrage aan de leefbaarheid in de dorpen. Zij zorgen voor ontmoeten, activiteiten en saamhorigheid. Daarom is het van belang dat de verenigingen en stichtingen gezond blijven om zo hun bijdrage te kunnen leveren aan de Nieuwkoopse samenleving. Inzetten op toekomstbestendige verenigingen is dan ook een van de speerpunten in de nieuwe visie op sport en bewegen. Daarin wordt ook bepaald op welke wijze de sportaccommodaties een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de gemeente, bijvoorbeeld door de accommodaties een bredere maatschappelijke rol te geven.

Een gezonde leefstijl
Wat willen we bereiken?

  • Een gedragen visie op sport en bewegen opleveren, waarin duidelijk is wat we willen bereiken.
  • Een lokaal sportakkoord, ondertekend door beweegpartners, waarin duidelijk is wat we de komende jaren gaan doen.
  • Professionalisering van het beweegaanbod, onder andere door een duurzame inzet van buurtsportcoaches.

De uitdagingen op het gebied van zorg en gezondheid zullen in de toekomst toenemen. Omdat een gezonde leefstijl bijdraagt aan een goed leven in Nieuwkoop, bekijken we hoe bewegen daar een belangrijke bijdrage aan kan leveren. Een belangrijke rol daarin is weggelegd voor buurtsportcoaches, sportverenigingen, maar ook andere sportaanbieders uit de gemeente. Met alle partners zetten we in op het professionaliseren van het beweegaanbod.

Met een nieuwe visie op sport en bewegen, opgesteld samen met de Nieuwkoopse sportaanbieders, zetten we in op leefbare kernen en een gezonde leefstijl. Een Nieuwkoops sportakkoord geeft daar handen en voeten aan. Het akkoord en de visie zijn geïnspireerd op het Nationaal Sportakkoord, waarin de volgende vier thema's aan bod komen:

  • Inclusief sporten en bewegen (iedereen doet mee)
  • Duurzame sportinfrastructuur
  • Van jongs af aan vaardig in bewegen
  • Vitale sportaanbieders

Per thema worden concrete doelstellingen en acties opgesteld, waarmee we vanaf 2020 aan de slag gaan.

ga terug