BEGROTING 2020

Sociaal domein

Thema Onderwijs en ontwikkeling

Ondersteunen bij opgroeien
Wat willen we bereiken?

  • Optimale ontwikkelkansen voor kinderen.
  • Goede afstemming tussen zorg en onderwijs.

Wij willen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit doen we onder andere door het vernieuwde VVE-beleid uit te voeren samen met de kinderopvang, het onderwijs en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het VVE-beleid heeft als doel om kinderen zonder achterstand in groep 3 te laten starten. Eind 2019 wordt VVE-beleid aan de raad aangeboden.

We gaan eind 2019, begin 2020 het aanvalsplan laaggeletterdheid doorontwikkelen. Hiervoor zullen we afstemming zoeken in de regio samen met onder andere Stichting Lezen en Schrijven, gemeente Alphen aan den Rijn, Tom in de Buurt, bibliotheek Rijn en Venen en de taalscholen.

Toekomstbestendig onderwijs vinden wij belangrijk. Wij ondersteunen de schoolbesturen hierin. Wij zijn met het primair en voortgezet onderwijs in gesprek over de dalende leerlingenaantallen en toenemende werkdruk. Verder zetten we in op het versterken van de samenwerking tussen jeugdhulp en passend onderwijs. Hierover stemmen we af met onze lokale onderwijs partners, maar wordt er op andere onderwerpen ook regionaal afgestemd.

We streven naar 0 thuiszitters. Een thuiszitter is een ingeschreven leerplichtige of kwalificatieplichtige jongere die langer dan 4 weken ongeoorloofd verzuimt (langdurig relatief verzuim). In het schooljaar 2017-2018 hadden we in de gemeente 1 thuiszitter. Wij willen het vroegtijdig schoolverlaters (VSV)
percentage van 1,49% (schooljaar 2017-2018) verlagen naar 1% in 2020. Het landelijk VSV percentage is 1,89%. Een VSV is een jongere tussen de 18 en 23 jaar die het onderwijs heeft verlaten zonder een startkwalificatie te behalen. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal havo-, vwo-niveau, een diploma op mbo-2 niveau of hoger.

Onderwijshuisvesting
Wat willen we bereiken?

  • De integrale kindcentra ondersteunen het gezond opgroeien.
  • (Financieel) gezonde en duurzame (onderwijs)accommodaties.

De aankomende jaren worden meerdere Integrale Kindcentra (IKC’s) ontwikkeld, waarin wordt samengewerkt tussen onderwijs, kinderopvang, zorg en andere maatschappelijke organisaties. De nieuw te bouwen accommodaties van deze IKC’s ondersteunen en stimuleren het integraal samenwerken in de kernen op het gebied van onderwijs, opvoeding, opvang, ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning.

Bij de realisatie van IKC’s worden de kern, omwonenden en maatschappelijke partners betrokken. De bouw van IKC Ter Aar en IKC Zevenhoven start in 2020. Vanaf 2020 wordt gestart met de locatiestudies van IKC Nieuwveen en Langeraar.

Op basis van de aanbestedingen van de eerste twee IKC's zullen we in 2020 het financiële kader en de planning van het strategisch plan onderwijs herijken. Het Ashram College wordt inmiddels gerealiseerd in eigen beheer door het schoolbestuur en wordt in 2020 geopend.

Om de IKC’s en schoolgebouwen zo integraal en eenduidig mogelijk te beheren en exploiteren richten de gemeente en de schoolbesturen een beheerstichting op. Multifunctioneel gebruik van de accommodaties kan zorgen voor een optimale bezetting en bijdragen aan een sluitende exploitatie van de accommodaties.

Financiële risico’s rond IKC’s
In het strategisch plan onderwijs en huisvesting zijn de ambities voor de bouw van nieuwe schoolgebouwen vastgelegd. In een markt met stijgende bouwkosten blijft het noodzakelijk om kritisch te zijn op de ontwerp- en inrichtingskeuzes. Eind 2019 verwachten we de eerste resultaten van de aanbestedingen van de IKC’s Ter Aar en Zevenhoven. Naast het financiële risico van de aanbesteding zijn ook de kosten van het beheer en exploitatie van de IKC’s een risico. De nieuw te bouwen accommodaties van deze IKC’s ondersteunen en stimuleren het integraal samenwerken in de kernen op het gebied van onderwijs, opvoeding, opvang, ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning. Een IKC is niet alleen van het onderwijs, een deel heeft een algemeen maatschappelijke functie. Dit legt ook een druk op de gemeente om met het onderwijs tot goede beheersafspraken te komen.

ga terug