BEGROTING 2020

Sociaal domein

Thema Zorg en leefstijl

Zorg en leefstijl
Wat willen we bereiken?

 • Een inclusieve Nieuwkoopse samenleving waarin iedereen mee kan doen.
 • Een zorglandschap dat past bij de zorg- en ondersteuningsvraag van onze inwoners.
 • Adequate en passende zorg voor inwoners die dat nodig hebben waarbij de kosten beheersbaar blijven.
 • Gemeentelijke regie en sturing op zorg en ondersteuning (versterking van integrale aanpak).
 • Ontschotting van bestaande budgetten in het sociaal domein om een innovatieve aanpak van complexe problemen mogelijk te maken 'werken vanuit de oplossing'.
 • Een effectieve preventieaanpak die de zorgvraag beperkt.
 • Zorg is dichtbij en toegankelijk georganiseerd.

Wat willen we bereiken in 2020?

 • We willen in 2020 de werkwijze van het team bemoeizorg verbeteren, zodat we zo veel als nodig mensen kunnen helpen.
 • In het kader van preventieaanpak hebben we in 2020 een eerste start gemaakt met de implementatie van de maatregelen uit het gezondheidsbeleid.

Bemoeizorg
Bemoeizorg is de zorg voor mensen die zelf geen hulp willen of kunnen vragen maar die volgens anderen wel dringend hulp nodig hebben. Sinds dit jaar zijn we gestart met een bemoeizorgteam om deze casussen op te pakken. Dit team is een samenvoeging van het zorgnetwerk en het sociaal team. Hierin zitten uitvoerders van verschillende organisaties. Zij bespreken elke twee weken de casussen en beslissen wie casusregisseur wordt. Deze gaat vervolgens, eventueel met een collega, op pad om achter de voordeur te komen.
De casussen die in dit team behandeld worden zijn van de meest complexe categorie. Vaak gaat het om dreigende ontruiming, al dan niet in combinatie met verslaving of psychische problematiek.
Doelstelling van het bemoeizorgteam is om 70% van alle cliënten die aangemeld worden toe te leiden naar reguliere zorg.

Gezondheidsbeleid
Belangrijk onderdeel van versterken van preventie zijn de maatregelen uit het gezondheidsbeleid. In 2019 actualiseren we het lokaal gezondheidsbeleid. Anders dan voorgaande jaren zal dit beleid opgesplitst zijn in een algemeen gedeelte en een gedeelte per kern. Elke kern heeft namelijk een andere demografie, andere voorzieningen en andere behoeften. Professionals en inwoners bepalen samen de prioriteiten per kern. Het resultaat van deze gesprekken wordt een beleidsstuk waarin voor de gemeente als geheel de belangrijkste ambities worden geschetst en waarin per kern de prioriteiten zichtbaar worden. Voor deze prioriteiten worden concrete doelstellingen geformuleerd die gemakkelijk getoetst kunnen worden. We verwachten dat de nota eind 2019 gereed is. De gestelde prioriteiten per kern zullen dan worden uitgewerkt in concrete actieplannen die gezamenlijk met inwoners en professionals uitgevoerd worden. Het opstellen van de begroting komt te vroeg om al in te gaan op de concrete maatregelen en doelstellingen.

WVGGZ
Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking. De Wvggz vervangt samen met de Wet Zorg en Dwang (Wzd) en de Wet forensische zorg de Wet bijzondere opneming Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). In deze nieuwe wet ligt de nadruk op zorg terwijl bij de BOPZ de nadruk lag op opname. Binnen de Wvggz zijn er twee verschillende mogelijkheden voor verplichte zorg: De crisismaatregel en de zorgmachtiging. Bij beide maatregelen heeft de gemeente verschillende verantwoordelijkheden: Bij de crisismaatregel is sprake van een acute situatie waarbij de desbetreffende persoon een gevaar voor zichzelf of een ander is. Bij een zorgmachtiging is verplichte zorg wel noodzakelijk maar is de situatie niet acuut. De gemeente moet een 24 uurs meldpunt inrichten waar inwoners en professionals hun zorgen kunnen melden. We hebben er voor gekozen om dit in eerste instantie te beleggen bij de GGD. Daarnaast wordt de GGD gevraagd advies te geven aan de burgemeester over het al dan niet opleggen van een zorgmachtiging of crisismaatregel.

Momenteel biedt de GGD deze mogelijkheid al binnen kantooruren via het meldpunt zorg & overlast. Er is door de bestuurders publieke gezondheid aangegeven dat er bij voorkeur geen nieuwe meldpunten worden ingericht. Ook voor inwoners is het prettig als er één nummer is waar zij naar kunnen bellen. Daarom stellen wij voor om de meldfunctie te beleggen bij het meldpunt zorg & overlast. Het is noodzakelijk om een verkennend onderzoek uit te voeren en te bepalen of het aannemelijk is dat sprake is van ernstig nadeel en een psychische stoornis. Beide punten zijn voorwaarden voor het aanvragen van een zorgmachtiging. Crisissituaties laten zich niet leiden door kantoortijden. Piketdienst is noodzakelijk om betrokkenen 24/7 te kunnen horen en de burgemeester te adviseren over de te nemen beslissing. De RDOG heeft medewerkers in dienst die piketdienst en de juiste expertise hebben. Derhalve is het een efficiënte keuze om het horen en het doen van een verkennend onderzoek te beleggen bij de RDOG. De medewerkers van het meldpunt zorg & overlast werken al veel samen met onze lokale teams en kennen dus ook het lokale veld.

De bovengenoemde taken worden slechts voor 1 jaar bij de RDOG belegd. Er speelt een aantal ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de uitvoering van de Wvggz, zoals het zorg- en veiligheidshuis en de decentralisatie maatschappelijke zorg. Zodra hier meer duidelijkheid over is wordt gekeken waar de uitvoering van de Wvggz structureel belegd zal worden.
Omdat de taken van de Wvggz slechts tijdelijk worden belegd bij de RDOG is gekozen voor bekostiging door een subsidie. De subsidie voor Nieuwkoop bedraagt  € 18.470,00. Het Rijk heeft de gemeente Nieuwkoop € 31.891,00 beschikbaar gesteld voor de Wvggz. Dit is voldoende voor de subsidie aan de RDOG. De overige middelen zullen gebruikt worden voor de meerkosten voor het aanpassen van de applicatie voor het aanvragen van de crisismaatregel en zorgmachtiging (Khonraad) en voor lokale afstemming.

Jeugdhulp
Wat willen we bereiken?

 • Onze jeugd groeit gezond en veilig op en gezinnen krijgen adequate ondersteuning wanneer dit nodig is.
 • Doelmatige inkoop en organisatie van jeugdhulp voor onze gemeente en de regio.
 • Regionaal wat moet, lokaal wat kan.
 • Betere aansluiting in de overgang van jeugd- op volwassenenzorg.
 • Er vallen geen jongeren met een hulpvraag tussen wal en schip.
 • Versterken van het werken volgens het principe een gezin, een plan, een regisseur.
 • Beheersbare kosten van jeugdhulp door versterking van de preventie.

Wat willen we bereiken in 2020?

 • We willen in 2020 effectief en doelmatig vormgegeven jeugdhulp ingekocht hebben.
 • We willen goede en beschikbare jeugdhulp in 2020.

In deze raads- en collegeperiode moeten door de aflopende contracten en de verschuivingen binnen de regio belangrijke keuzes worden gemaakt binnen het sociaal domein. Inzet op preventie; de zorg minder ingewikkeld maken; het versnellen van de transformatie; en het bieden van adequate/passende zorg waarbij de kosten beheersbaar blijven hebben we gedefinieerd als uitgangspunt. De jeugdhulpcontracten lopen per 2021 af. In 2019 hebben we verschillende inkoopmodellen verkend. Uitkomst van die verkenning is dat het model dat inde Rijnstreek wordt gehanteerd het beste aansluit bij onze uitgangspunten. Daarbij komt dat we de ambitie hebben om ons als sterke jeugdzorg regio te ontwikkelen en daartoe met de Rijnstreekgemeenten op termijn samen de jeugdhulp aan te besteden. Dat kan nu nog niet omdat de contracten niet gelijk lopen. Concreet doel voor 2020 is de jeugdhulp voor 2021 en verdere jaren ingekocht en ingeregeld te hebben.

Dat maakt ook dat 2020 een overgangsjaar is, waarbij we ook aandacht moeten hebben voor de jeugdhulp die in 2020 wordt geleverd. In 2019 zien we dat het al lastig is om bijvoorbeeld het JGT bemenst te hebben door verloop en zwangerschap en dergelijke. In een overgangsjaar is er een nog groter risico op verloop van personeel. Met de coöperatie JGT en eventueel de nieuwe aanbieder(s) houden we de continuïteit van de hulpverlening goed in de gaten.

Financiële risico’s jeugdhulp
Nieuwkoop geeft fors meer uit aan jeugdhulp dan dat het financiële middelen krijgt van het Rijk. Het lopende onderzoek naar de verdeling van het jeugdhulpbudget door AEF kan daarom voor Nieuwkoop grote gevolgen hebben. Via de meicirculaire heeft het Rijk vooral incidenteel meer geld toegevoegd voor de jeugdhulp. We verwachten dat er besparingen mogelijk zijn door het anders inkopen van de jeugdhulp en dat we in het meerjarenperspectief wel uit kunnen komen met de beschikbare budgetten. Maar weten doen we dat pas na de aanbesteding medio 2020.

Zowel de uitkomst van het genoemde lopende onderzoek door AEF als de mate waarin besparing  van kosten realiseerbaar is, geeft met name 2022 en 2023 grote onzekerheid. We vinden het noodzakelijk een stelpost op te nemen van € 300.000 voor 2022 en voor 2023. De dekking hiervoor wordt gevonden de daarvoor ook bestemde reserve Sociaal Domein. Bij het opstellen van de begroting voor 2021 verwachten wij dat er meer zekerheid is ten aanzien van de ontwikkeling van de kosten van jeugdhulp en de bijdrage van het rijk daarbij

Wmo
Wat willen we bereiken?

 • Ondersteuning zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
 • Toegankelijke maatschappelijke ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben, in de buurt georganiseerd.
 • Het beheersbaar houden van de kosten voor maatschappelijke ondersteuning.

Wat willen we bereiken in 2020?

 • We willen in 2020 de Wmo ingekocht hebben.
 • We willen goede en beschikbare Wmo hulp in 2020.

Ook voor de Wmo geldt dat deze in 2020 opnieuw aanbesteed wordt. Op dit moment onderzoeken we welke taken in samenhang moeten worden aanbesteed om een zo integraal en ontschot mogelijk hulpaanbod te hebben. Bijvoorbeeld onderzoeken we het samenvoegen van de contractering van maatschappelijk werk en de opdracht Wmo sociale participatie. We werken in dit traject nauw samen met de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Uitgangspunt is wel dat we eigen keuzes maken die aansluiten bij de Nieuwkoopse vraag en behoefte.

Zorg en wonen
Wat willen we bereiken?

 • Iedereen kan in onze dorpen wonen in een woning die past bij zijn of haar (zorg)behoefte.
 • Geen inwoner van onze gemeente slaapt op straat omdat er geen voorziening is om mensen te helpen.

Wat willen we bereiken in 2020?

 • Begin 2020 hebben we een plan om ouderen te bezoeken waarbij we streven naar een combinatie met de wooncoach van de Woningbouwcoöperaties. In 2020 geven we ook al uitvoering aan dit plan.

Wij zijn gestart met het onderzoeken van het combineren van de welzijnshuisbezoeken met de functie wooncoach. Eenzaamheid is een landelijk speerpunt, maar we krijgen ook signalen dat hier lokale zorgen zijn. We richten ons daarbij op woonvraagstukken voor senioren, eenzaamheid, verborgen armoede en veiligheid in en rondom het huis. We kijken daarbij nadrukkelijk naar samenwerking met de woningcoöperaties om met de wooncoachfunctie te verbinden.

Daarnaast verkennen we plekken voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen. We zijn tevreden over de begeleiding die de Binnenvest biedt bij de opvang in de units in Zevenhoven. Mensen die dakloos (dreigen) te worden kunnen daar worden opgevangen en begeleid. We zoeken nog naar plekken om bijzondere doelgroepen op te vangen conform het binnen de Rijnstreek opgestelde uitvoeringsprogramma 'Blijf in de buurt'.

ga terug