BEGROTING 2020

Sociaal domein

Financiële toelichting

 

P3 Sociaal domein 

2020

2021

2022

2023

Vertrekpunt begroting 2020-2023

    19.371

    19.351

    20.255

    20.308

Algemene uitkering: verschil dec circ - mei circ

                -

                -

                -

                -

Algemene uitkering: taakmutaties/beleidskeuzes

          563

          701

          392

          397

Loonkostenontwikkeling

             21

             21

             21

             21

Inflatie baten en lasten

           -12

           -12

           -12

           -12

Verbonden partijen

          124

             97

             97

             97

Belastingen

                -

                -

                -

                -

Overige voorstellen incl. reservemutaties

           -51

             -7

         -471

           -21

Mutaties n.a.v. kostenverdeelstaat

             57

             57

             57

             57

Mutaties n.a.v. bijstelling kapitaallasten

           -32

             -0

             46

               8

Mutaties n.a.v. bijstelling voorzieningen

             -6

             -7

             -7

             -7

Totaal saldo

    20.035

    20.200

    20.376

    20.847

Toelichting op hoofdlijnen

Algemene uitkering: taakmutaties/beleidskeuzes: € 563.000
Dit betreft de vertaling van de meicirculaire naar de gemeentelijke begroting. Meer hierover is te lezen in de bijlage bij deze begroting over de meicirculaire.

Loonkostenontwikkeling: € 21.000
In hoofdstuk 1.3 Financiële ontwikkelingen wordt onder 'loonontwikkeling' aangegeven dat de personeelskosten over de hele linie toenemen.

Indexering lasten en baten: - € 12.000
Voor de indexering van baten en lasten is uitgegaan van de stelregel: baten worden altijd geïndexeerd, lasten worden geïndexeerd wanneer daar uitdrukkelijk reden toe is. De huren en opbrengsten in het kader van gemeentelijk vastgoed zijn met 1,5% verhoogd.

Verbonden partijen: € 124.000

De begrotingen van de verbonden partijen zijn in de raad behandeld. De financiële kaderstelling en gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2020 bedraagt de toegestane prijsindicatie 3,20% voor beloning werknemers en 1,50% voor netto materieel ten opzichte van 2019.
De kosten voor de RDOG nemen toe met € 124.000.

Overige voorstellen incl. reservemutaties: - € 51.000
Overige voorstellen: € 311.000
Dit heeft met name te maken met de volgende mutaties:
Een aframing van het budget voor trainingsfaciliteit LVB groep in 2020. Deze wordt betrokken bij de contractering van zorg en welzijn per 2021;
Een ophoging van de budgetten voor vastgoed sociaal domein op basis van ervaringscijfers 2018 en rekening houdend met het nieuwe IKC Ter Aar;
De structurele budgetsubsidie van de bibliotheek Rijn en Venen wordt met € 25.000 verhoogd. Dit is  bestemd voor het begeleiden van vrijwilligers.

Mutaties reserves: -€ 361.000
Er vindt een verlaging van de storting in de reserve onderwijshuisvesting plaats van € 98.000.
Aan de reserve egalisatie reserve sociaal domein wordt een bedrag van € 258.000 onttrokken voor jeugdhulp. Daarnaast is er nog een onttrekking van € 5.000 uit de reserve monumentenzorg.

Mutaties n.a.v. kostenverdeelstaat: € 57.000
Door middel van de kostenverdeelstaat worden organisatiekosten toegerekend aan de verschillende producten waaruit de programma's bestaan.

Mutaties n.a.v. bijstelling kapitaallasten: - € 32.000
De kapitaallasten voor de investeringen zijn geactualiseerd op basis van de uitkomsten bij de jaarrekening 2018 en de toekomstige investeringen.

Mutaties n.a.v. bijstelling voorzieningen: - € 6.000
De onttrekking aan de voorzieningen voor programma 3 betreft de tijdelijke huisvesting.