BEGROTING 2020

Ruimtelijke ontwikkeling

Thema Economie, Toerisme, Natuur

Economie

Wat willen we bereiken?

 • Een ondernemende gemeente met een gezonde en duurzame lokale economie en een goed vestigingsklimaat.
 • Voldoende werkgelegenheid voor onze inwoners.
 • Geen onnodige regels en beperkingen die ondernemen lastiger maken.

Een van de actiepunten uit de Economische agenda betreft de revitalisering van het bedrijventerrein Bovenland in Ter Aar. Door de betrokken ondernemers is navolgende ambitie geformuleerd: 'Bovenland als florerend bedrijventerrein, dat op het gewenste kwaliteitsniveau is ingericht en in balans bijdraagt aan de lokale economie, dus zonder ongezonde leegstand of andere negatieve verschijnselen. Kortom: vraaggericht, duurzaam en aantrekkelijk'.Nog in 2019 verwachten wij van deze ondernemers een stappenplan, welke in de periode vanaf 2020 zal worden uitgevoerd en waar mogelijk de gemeente Nieuwkoop zal ondersteunen. We zien onze rol met name in het doen van eventuele aanpassinge inde openbare ruimte en als handhaver.

In de periode 2020-2023 zal nadere invulling worden gegeven aan de doorontwikkeling van het Ondernemersloket. Samen met de VON zullen we de gezamenlijke doelen herijken. Op basis daarvan zal gekozen worden voor een aanpak met als doel de operationalisering van het loket en het helder formuleren van de rol die elke stakeholder daarbij dient te vervullen.

Vanaf  2020 zal de uitvoeringsagenda Greenport Aalsmeer de nodige aandacht vragen op het gebied van ruimte en duurzaamheid, bereikbaarheid, kennis en innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt, imago, profilering en organiserend vermogen. Op onze agenda zal in ieder geval terugkomen de huisvesting van arbeidsmigranten, een urgent ruimtelijk vraagstuk. Ook de nadere uitwerking van de zogenaamde 'maatwerkgebieden categorie IV' zal aandacht krijgen.

Vanaf 2019 zijn we actief betrokken bij het netwerk 'Groene Hart Werkt' dat zich inzet voor het stimuleren van de circulaire economie.

Detailhandel
Wat willen we bereiken?

 • Een gezond, divers en bereikbaar winkelaanbod dicht bij onze inwoners.
 • Regionale aantrekkingskracht van de kern Nieuwkoop.
 • Een vitaal centrum in Ter Aar.

De centrummanager is met de vertegenwoordigers van de VON, BIZ Hart van Nieuwkoop, BIZ Winkelcentrum Ter Aar, Kennedyplein Nieuwkoop en gemeente in 2019 overeengekomen welke ambities en uitgangspunten er gelden voor het centrummanagement voor de gemeente Nieuwkoop. Deze ambitie is als volgt geformuleerd: 'Het versterken van de aantrekkingskracht en de economische positie van de voorzieningen in de gemeente Nieuwkoop door samenwerking met alle betrokken partijen, waarbij huidige bezoekers worden behouden en nieuwe bezoekers worden aangetrokken'. Daarnaast zijn diverse inhoudelijke uitgangspunten geformuleerd en uitgangspunten over de samenwerking. Wederzijds vertrouwen is daarbij van wezenlijk belang.
Nadat in 2019 het netwerk is opgebouwd, concrete acties zijn opgepakt, een SWOT-analyse en lange termijnvisie is opgesteld en de ambities per gebied zijn bepaald, zal in 2020 het programma 'Centrum Management' worden uitgevoerd. Dit alles leidt voor de kernen Nieuwkoop en Ter Aar tot een centrumplan.

Om te komen tot een gezamenlijke gedragen ruimtelijk en strategisch plan voor de winkelgebieden in de gemeente zijn ook andere bouwstenen nodig waarvoor besluitvorming van de gemeente noodzakelijk is:

 • Detailhandelsbeleid / visie. Welke mogelijkheden zijn er in de markt en welke keuzes worden er per winkelgebied gemaakt (uitbreiding, inkrimping, etc.)?  Daarin aandacht voor de sociale meerwaarde van retail voor de kleinere kernen.
 • Een (beleids) visie op toerisme en recreatie. Wat mag er verwacht worden van de ontwikkelingen in deze sector en welk effect heeft dat voor de voorzieningen in de kernen?
 • Andere beleidsdocumenten waaronder standplaatsenbeleid.

De Detailhandelsvisie en beleidsvisie Recreatie en Toerisme (inclusief uitvoeringsplan) worden u in 2020 ter vaststelling aangeboden.

Aansk
Recreatie en toerisme
Wat willen we bereiken?

 • Nieuwkoop is een toeristisch centrum.
 • Goede mogelijkheden voor onze inwoners en toeristen om in Nieuwkoop te recreëren en van de natuur te genieten.
 • Een breed en gevarieerd aanbod van toeristische attracties.
 • Goede bereikbaarheid van onze toeristische trekpleisters en plassen.

Er is op dit moment geen actueel beleid op het gebied van Recreatie en Toerisme (vastgesteld in 2009). Aan actueel beleid is echter wel grote behoefte, zo bleek ook tijdens een netwerkbijeenkomst in mei 2019 met een hoge opkomst aan recreatieondernemers uit Nieuwkoop. Om slagvaardig te zijn is het van belang om actueel beleid te hebben. Dan is een richting, een zogenaamde stip op de horizon en een (lange) termijnagenda van belang. Ook zien de ondernemers het belang van gemeentelijk beleid om het ondernemersklimaat in de sector te kunnen versterken en daarmee meer bezoekers naar Nieuwkoop te trekken. Overige door ondernemers genoemde punten zijn: Nieuwkoop zou zich wat bezoekers betreft vooral moeten richten op recreanten en dagjesmensen, goede kleinschalige overnachtingsmogelijkheden (bijvoorbeeld via B&B's) en samenwerking in Groene Hart verband (Groene Hart Verbinders, tafel Vrije tijd, Water en Groen). Onder het thema Detailhandel is reeds een en ander opgemerkt over de vaststelling van deze beleidsvisie.

Lokaal zit de gemeente Nieuwkoop aan tafel bij Nieuwkoop Marketing. Dit is de marketingtafel waaraan alle bloedgroepen zitten die in Nieuwkoop iets te maken hebben met recreatie en toerisme. Deze tafel komt eens per maand bij elkaar en is nog groeiende in haar rol van netwerkclub naar een marketingclub. Ook in 2020 ondersteunen wij deze 'tafel' om te komen tot een uitvoeringsagenda.

In 2015 is er gestart met het Flexibel Meerjarenprogramma Rijn- en Veenstreek (FMP) een regionale samenwerking op het gebied van Recreatie en Toerisme. Het FMP, dat bestond uit een regeling voor gemeentelijke projecten en een zogenaamde tenderregeling voor recreatieondernemers loopt eind 2019 af. In 2020 zal Nieuwkoop samen met de Rijn- en Veenstreek een nadere afweging maken over een eventueel vervolg. Bijvoorbeeld proberen om een wellicht wat kleinere regionale tafel rondom R&T in stand te houden, want de samenwerking op zich is goed bevallen en heeft geleid tot het ondersteunen van kansrijke initiatieven van ondernemers.

Ook in de periode 2020-2023 zal Nieuwkoop deelnemen aan bestuurlijke tafel 'Vrije tijd, Water en Groen in Het Groene Hart van Holland'. Hierin vormen de steden Woerden, Alphen en Gouda de spil. Doel is het beter positioneren van het Groene Hart als aantrekkelijk gebied voor toeristen en recreanten.

Nieuwkoop is actief op het gebied van waterrecreatie. Onder andere in navolging van het provinciaal beleid (Zuid-Holland wordt dé waterrecreatieprovincie van Nederland), zal dit de komende jaren steviger vorm krijgen. Dit doen we in breed regionaal verband in samenwerking met samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, zodat de Hollandse Plassen goed gepositioneerd worden. Omdat de Hollandse Plassen over de provinciegrenzen heen liggen, gaan we op het gebied van waterrecreatie intensiever samenwerken met Amstel-Meerlanden. Ook de provincies, overige overheden en ondernemers worden hierbij betrokken.

ga terug