BEGROTING 2020

Ruimtelijke ontwikkeling

Financiële toelichting

 

P1 Ruimtelijke ontwikkeling

2020

2021

2022

2023

Vertrekpunt begroting 2020-2023

       1.560

       1.479

       1.296

       1.212

Algemene uitkering: verschil dec circ - mei circ

                -

                -

                -

                -

Algemene uitkering: taakmutaties/beleidskeuzes

                -

                -

                -

                -

Loonkostenontwikkeling

                -

                -

                -

                -

Inflatie baten en lasten

             -2

             -2

             -2

             -2

Verbonden partijen

                -

                -

                -

                -

Belastingen

                -

                -

                -

                -

Overige voorstellen incl. reservemutaties

          208

          122

          122

          232

Mutaties n.a.v. kostenverdeelstaat

             45

             45

             45

             45

Mutaties n.a.v. bijstelling kapitaallasten

           -82

               5

               5

               5

Mutaties n.a.v. bijstelling voorzieningen

                -

                -

                -

                -

Totaal saldo

       1.729

       1.648

       1.464

       1.492

Toelichting op hoofdlijnen:

Overige voorstellen incl. reservemutaties: € 208.000
Overige voorstellen: € 228.000

Vooruitlopend op de vaststelling van het Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2019-2028 is een stelpost van € 100.000 opgenomen. In verband met implementatie van de Omgevingswet is een bedrag van € 85.000 geraamd voor veranderingen/aanvullingen van software en aansluiting bij het digitale stelsel Omgevingswet. Diverse kleinere wijzigingen leiden tot een verhoging van € 43.000. Dekking ten laste van de Reserve Omgevingswet..

Mutaties reserves: -€ 19.000

Toevoeging Reserve Economie en Toerisme

200

Toevoeging Reserve Duurzaamheid

500

Verlaging toevoeging Egalisatiereserve omgevingsvergunningen

-16

Onttrekking Reserve Omgevingswet

-85

Onttrekking Reserve Economie en Toerisme

-4

Terugdraaien onttrekking Reserve Duurzaamheid

86

Onttrekking Algemene reserve**

-700

Totaal mutatie reserves

     -19

* Omdat de afschrijving op het Warmtenet een jaar later ingaat dan eerder verwacht, is ook de onttrekking aan de Reserve Duurzaamheid van € 86.320 een jaar opgeschoven.
** De onttrekking aan de Algemene Reserve bestaat voor € 500.000 uit toevoeging aan de Reserve Duurzaamheid en voor € 200.000 uit toevoeging aan de Reserve Economie en Toerisme.

Mutaties n.a.v. kostenverdeelstaat: € 45.000
Door middel van de kostenverdeelstaat worden organisatiekosten toegerekend aan de verschillende producten waaruit de programma's bestaan.

Mutaties n.a.v. bijstelling kapitaallasten: - € 82.000
De kapitaallasten voor de investeringen zijn geactualiseerd op basis van de uitkomsten bij de jaarrekening 2018 en de toekomstige investeringen.