BEGROTING 2020

Ruimtelijk beheer

Thema Beheer openbare ruimte

Kwaliteit openbare ruimte

Wat willen wij bereiken?

 • De openbare ruimte is schoon, heel, veilig en goed toegankelijk voor onze inwoners en bezoekers.
 • In nieuwe woonwijken is voldoende ruimte voor de inrichting van een kwalitatief goede openbare ruimte met voldoende groen.
 • De kwaliteit van het onderhoud komt overeen met de vastgestelde kwaliteitsniveaus en er is geen achterstallig onderhoud.
 • Schade aan wegen en bermen door zwaar vracht- en (land)bouwverkeer vermindert.
 • Verhardingen zijn voldoende vrij van onkruid en zwerfafval.
 • De openbare ruimte is voor senioren en mensen met een beperking goed toegankelijk en looproutes zijn vrij van obstakels.

Wij voeren het beheer van de openbare ruimte planmatig uit aan de hand van beheerplannen en beheerprogramma's. Beheerplannen worden periodiek geactualiseerd. Door het adequaat uitvoeren van de beheerprogramma's voorkomen wij dat achterstallig onderhoud ontstaat. In 2020 wordt een flink aantal beheerplannen geactualiseerd: het beheerplan Civiele kunstwerken, het Rioolbeheerplan, het beheerplan Waterpartijen, het Groenbeheerplan en het Speelruimtebeheerplan.

Om meer afstemming te bereiken tussen de beheerplannen onderling ontwikkelen wij in 2020 een Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Naast het veilig en doelmatig beheren is de leefomgeving onderhevig aan (maatschappelijke) thema’s die steeds meer van invloed worden. Wij denken hierbij aan verkeersveiligheid, ecologie, klimaatadaptatie, energietransitie, duurzaamheid en circulariteit. Ook is het wenselijk rekening te houden met maatschappelijke thema’s als langer thuis wonen, meer bewegen, toegankelijkheid en (duurzame) mobiliteit.

Wij moeten slim omgaan met de inrichting van de openbare ruimte en in het beheer, als dat kan,werkzaamhedenslim en efficiënt combineren.
Voor de inrichting van de openbare ruimte beschikken wij over een programma van eisen voor de inrichting van de openbare ruimte. In 2019 is gestart met een volledige vernieuwing van dit programma en ook in de toekomst wordt het programma periodiek geactualiseerd.
Gebreken worden snel verholpen en meldingen proberen wij voor te zijn. Als er meldingen zijn worden die zo snel mogelijk afgehandeld.

Onkruid op de verhardingen en de aanwezigheid van zwerfvuil dragen niet bij aan een net straatbeeld.
Sinds 2018 bestrijden wij onkruid op verharding met heet water. Wij doen dat in eigen beheer. De komende jaren proberen wij de bestrijding verder te optimaliseren. In samenwerking met Nederland Schoon gaan wij vanaf 2020 de openbare ruimte op zwerfafval monitoren. Wij doen dat ook in samenhang met de invoering van de nieuwe afvalinzameling. Afhankelijk van de uitkomsten worden maatregelen genomen.

De infrastructuur binnen de gemeente moet voldoen aan de inrichtingscriteria ‘duurzaam veilig’ van het CROW. Verbetermaatregelen worden meegenomen bij vernieuwing en reconstructies.
Om de toegankelijkheid van de openbare ruimte te waarborgen voeren wij in samenwerking met het Platform Gehandicapten en Senioren Nieuwkoop een periodieke schouw uit en lossen wij gesignaleerde knelpunten op.

Het is voor de leefbaarheid van de wijken belangrijk dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. Met het toegenomen autobezit is dat helaas niet overal het geval. In een aantal, vooral oudere wijken is de parkeerdruk hoog. Inwoners en bezoekers moeten kunnen beschikken over voldoende parkeerplaatsen in de wijk. Het aantal woonwijken met een te hoge parkeerdruk moet de komende jaren afnemen. In 2020 voeren wij in alle kernen een parkeerdrukmeting uit. Bij de uitvoering van groot onderhoud breiden wij wanneer nodig en mogelijk het aantal parkeerplaatsen uit. In nieuwe woningbouwprojecten moet in de ontwerpfase al rekening worden gehouden met voldoende parkeergelegenheid.
Het steeds zwaarder wordende vracht- en landbouwverkeer veroorzaakt schade aan onze wegen en overlast door trilling. In 2019 hebben wij een inventarisatie uitgevoerd van de belastbaarheid van de wegen. In 2020 starten wij met het invoeren van beperkende maatregelen voor wegen met een beperkte belastbaarheid.

Beheer samen met onze inwoners
Wat willen wij bereiken?

 • Inwoners hebben invloed op en medezeggenschap over de inrichting en het beheer van de woonomgeving.
 • Inwoners kunnen meedenken over, meewerken aan en soms meebeslissen over de (her)inrichting van hun woonomgeving.
 • Inwoners hebben de mogelijkheid om met initiatieven te komen of de verantwoordelijkheid te nemen over hun woonomgeving.
 • Inwoners mogen erop vertrouwen dat haalbare initiatieven waarvoor draagvlak bestaat worden ondersteund.

In de afgelopen jaren hebben wij veel aandacht besteed aan het vormgeven van het omgevingsmanagement. De komende jaren blijven wij werken aan het verder ontwikkelen van het omgevingsmanagement en blijven wij experimenteren met nieuwe vormen van participatie en communicatie.
Wij nodigen onze inwoners uit om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun woonomgeving en een bijdrage te leveren aan het beheer, bijvoorbeeld door gezamenlijk het groen in de wijk zelf in beheer te nemen. Hiermee willen wij bereiken dat de inwoners verbonden zijn met hun eigen woonomgeving en er meer cohesie ontstaat in de wijk. Wij ondersteunen initiatieven voor zelfbeheer en groenadoptie.

Een verkeersveilige openbare ruimte
Wat willen wij bereiken?

 • Wegen zijn, waar mogelijk, volgens de principes van Duurzaam Veilig ingericht (functionaliteit, homogeniteit, herkenbaarheid, vergevingsgezindheid, statusonderkenning).
 • De situatie op de weg, vooral voor kwetsbare verkeersdeelnemers is veilig.
 • Schoolkinderen kunnen veilig van en naar school.
 • Situaties die aantoonbaar onveilig zijn, zijn met passende maatregelen aangepakt.
 • Vracht- en (land)bouwverkeer en regionaal doorgaand verkeer in de kernen is aantoonbaar verminderd.

Verkeersveiligheid vinden onze inwoners en ook wij een belangrijk onderwerp. Daarom hebben wij in 2019 de ambtelijke capaciteit voor Verkeer en Vervoer verruimd. Wij zetten een deel van de extra capaciteit in om beter aangesloten te zijn bij de ontwikkelingen in het samenwerkingsverband Holland Rijnland m.b.t. het thema Bereikbaarheid en Mobiliteit.

De intensiteit aan doorgaand verkeer door onze gemeente is in de afgelopen jaren toegenomen. Vooral doorgaand vrachtverkeer zorgt voor veel overlast en een gevoel van onveiligheid. De aanpak van dit knelpunt maar ook een aantal andere verkeersvraagstukken vraagt om een integrale oplossing. Daarom zijn wij in 2019 gestart met het opstellen van een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). In het GVVP 2020-2030 staan oplossingsrichtingen voor de grootste verkeerskundige knelpunten binnen onze gemeente. In het GVVP nemen wij de resultaten van onderzoeken mee, zoals de verkeerscirculatie op de Oost- en Westkanaalweg in Ter Aar, onderzoek naar mogelijkheden voor vrij liggende fietspaden en onderzoek naar een integrale oplossing voor de verkeersknelpunten in het gebied Ziendeweg/Achtienkavels/Zevenhovenseweg. Voor de inventarisatie van knelpunten gaan wij met een brede groep van bewoners en belanghebbenden in gesprek. Uiteindelijk volgt een meerjaren investeringsprogramma op basis van verkeersveilig effect en kosten. Wij verwachten dit plan medio 2020 af te ronden.
Aanwijsbare knelpunten voor voetgangers en fietsers moeten de komende jaren worden opgelost. Uiteindelijk moet dat leiden tot minder ongevallen met deze kwetsbare verkeersdeelnemers. Een van die knelpunten, die wij in 2020 in samenspraak met de provincie willen oplossen, is het verbeteren van de fietsoversteekplaats bij de Papenbrug.

Bij verkeersveiligheid speelt het gedrag van de weggebruiker een grote rol. Het nemen van alleen fysieke maatregelen is meestal niet voldoende. Wij willen daarom met gerichte verkeerseducatie ook inspelen op het gedrag van de weggebruiker.
Omdat het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer sinds jaren weer is toegenomen, start het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (Zuid-Holland) met de campagne 'maak een punt van nul verkeersslachtoffers'. In samenhang met deze campagne willen wij aansluiten bij landelijke en regionale activiteiten.

Ecologisch groenbeheer
Wat willen wij bereiken?

 • Het beheer van het openbaar groen levert een bijdrage aan de instandhouding van de biodiversiteit.
 • Potentiële locaties in de openbare ruimte worden benut voor de realisatie van een meer ecologisch openbaar groen.

Met het groenbeheer zetten wij in op een meer natuurlijk openbaar groen ter ondersteuning van het Groene Hart karakter van de gemeente en de biodiversiteit (Colour for Green). Nieuw aan te leggen openbaar groen zal de komende jaren kenmerken door meer kleur en geur en groen dat aantrekkelijk is voor vogels, insecten, etc. Op basis van een inventarisatie in 2019 zijn wij gestart met de aanleg van bloeiende bermen, natuurlijke kruidenrijke oevers en vlinderydilles. Daar gaan wij de komende jaren mee door.
Onze bermen worden vanaf 2019 meer ecologisch beheerd, waarbij het gewas wordt gemaaid en afgevoerd. Bermen moeten hierdoor kruidenrijker worden en interessanter voor insecten. De komende jaren willen we het beheer op basis van ervaring en monitoring verder optimaliseren.

Meer spelen, meer bewegen
Wat willen we bereiken?

 • Speelplekken op wijkniveau zijn avontuurlijk en uitdagend.
 • Kinderen vinden het weer leuk om in hun buurt buiten te spelen.

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen meer buiten spelen. Het is goed voor de gezondheid in het algemeen, de motoriek en voor de sociale vorming. Veel van de speelvoorzieningen zijn echter voor de wat oudere kinderen onvoldoende interessant om ze te motiveren buiten te gaan spelen. De komende jaren willen wij bij het vervangen van speeltoestellen en de inrichting en herinrichting van het openbaar groen en speelplaatsen meer uitdagende en avontuurlijke speelruimte en -plaatsen realiseren. Bij het ontwerpen van nieuwe speelplekken betrekken we de kinderen uit de buurt.

ga terug