BEGROTING 2020

Ruimtelijk beheer

Thema Milieu

Klimaatadaptatie
Wat willen we bereiken?

  • Volledig klimaatadaptief handelen vanaf 2020.

Steeds meer krijgen we te maken met kortstondige hevige neerslag en langere periodes van droogte. Deze klimaatsverandering heeft een grote invloed op onze leefomgeving.
In de samenwerking met Holland Rijnland zijn in 2018 de eerste besluiten genomen naar aanleiding van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (klimaatbestendige planontwikkeling). Een vervolg op de besluitvorming was een verdere inventarisatie van de stand van zaken in de regio en het uitwerken van het vervolgtraject voor de eerste drie stappen van het Deltaplan: de (regionale) stresstesten, de te voeren risicodialogen en een uitvoeringsagenda. Als gemeente moeten wij ervoor zorgen dat schade door hittestress, wateroverlast, droogte en overstromingen zo min mogelijk toeneemt door daarmee rekening te houden bij de aanleg van nieuwe woonwijken, het herinrichten van de openbare ruimte. In 2019 hebben wij in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland de stresstesten uitgevoerd, als basis om te komen tot een maatregelenplan in 2020. Dit maatregelenplan omvat de acties die nodig zijn om als gemeente klimaatadaptief te handelen.
In 2019 zijn wij eveneens gestart met het Basis Rioleringsplan (BRP). Het BRP is een hydraulische doorrekening van ons rioolstelsel. Door in het BRP rekening te houden met hevige neerslag krijgen wij de knelpunten in beeld. Maatregelen hiervoor, zoals het vergroten van de capaciteit en het afkoppelen van hemelwater nemen wij, naast het reguliere onderhoud, mee in de herziening van het Gemeentelijke RioleringsPlan (GRP).

Duurzaam afvalbeleid
Wat willen we bereiken?

  • Een duurzame afvalinzameling met draagvlak onder onze inwoners.
  • De hoeveelheid restafval per inwoner is honderd kilogram of minder.
  • Het percentage hergebruik van afvalstoffen bedraagt vijfenzeventig procent of meer.

Na het besluit over de invoering van de nieuwe inzamelmethodiek Afval Scheiden Loont in april 2019 is een uitvoerig implementatietraject doorlopen, waarin wij ruim hebben ingezet op communicatie en met waar nodig maatwerkoplossingen, ten behoeve van een zo groot mogelijk draagvlak. Per 1 januari 2020 wordt met het nieuwe inzamelsysteem, gebaseerd op diftar, gestart. Wij zijn ons er terdege van bewust dat wij ook in 2020 nauw in contact moeten blijven met onze inwoners ter ondersteuning en begeleiding. Daar waar nodig moeten wij wellicht bijsturen of extra flankerende maatregelen inzetten. Draagvlak is een van de belangrijkste sleutelfactoren om uiteindelijk de doelstellingen te behalen.

De komende jaren wordt door Cyclus de verwerking van GFT-afval, grof groenafval en oud papier opnieuw aanbesteed. De verwachting is dat de verwerkingskosten hoger zullen uitvallen. In de paragraaf 'lokale heffingen' wordt nader ingegaan op de kostenontwikkeling.

ga terug