BEGROTING 2020

Bestuur en dienstverlening

Thema Openbare orde en veiligheid

Beleidsdoelstellingen
Wat willen we bereiken?

 • Nieuwkoop is een gemeente waar iedereen zich veilig voelt en is.
 • Wijken zijn ingericht met aandacht voor sociale veiligheid.
 • Verbeterde veiligheid in en rondom het huis bij senioren.
 • Gezond gedrag met betrekking tot alcohol en drugs.
 • Nabijheid van politie, brandweer en ambulance.

Brandveiligheid
De brandveiligheid (preventief en repressief) is een verantwoordelijkheid van de regionale brandweer als onderdeel van de VRHM. De VRHM is in dit kader een heel belangrijke verbonden partij. In onze gemeente zijn drie teams actief, ieder vanuit de eigen kazerne.
In nauwe samenwerking met de VRHM geven wij invulling aan onze verantwoordelijkheden in het  kader van de calamiteitenzorg. Door voldoende te oefenen en andere vormen van voorbereiding moet de gemeente en al haar partners zijn toegerust om adequaat op te treden bij een calamiteit.

Integrale veiligheid

Het handhavings- en veiligheidsbeleid is vastgesteld door de raad. In 2020 wordt er onder meer geïnvesteerd op:

 • Voorlichting BOA-taken
 • High impact crime
 • Veiligheid in en om het huis (senioren)
 • Verkeersveiligheid
 • Mensenhandel
 • Ondermijning
 • Verslavingsproblematiek

Tijdens het vaststellen is door de raad geopperd dat er meer voorlichting moet komen o.b.v. de handhavingstaken van de toezichthouders/Boa's. Per periode zal over een topic worden geschreven om de burger duidelijk te maken wat de regel is. Hiermee kan er direct repressief worden opgetreden. Ook is vastgesteld dat de Boa’s minimaal 120 boetes per volledig jaar moeten geschreven hebben. Hiermee waarborgen wij de acties communicatie met repressief optreden. De topics betreffen in hoofdlijn: hondenbeleid ( opruim- en aanlijnplicht ), parkeren, afval, (jeugd)overlast en alcoholgebruik.

De cijfers omtrent high impact crime (zoals inbraken, diefstal, vernielingen en overvallen) zijn verbeterd. Door een goede communicatie voor deze soorten criminaliteit is het opgevallen dat er meer bewustwording is bij de burger. Daarnaast is actieve handhaving een must. Om de veiligheid in Nieuwkoop te blijven waarborgen zal structureel ingezet worden op dit topic.

In de afgelopen periode is veel geïnvesteerd om burgers actief te betrekken bij politionele en gemeentelijke projecten. Er is een perceptie gevormd dat de seniorengroep minder in beeld is. Daarom is in 2019 een onderzoek gedaan om te bezien hoe het gesteld is met de Nieuwkoopse senioren. Mede aan de hand van de uitkomsten werken en voeren wij het beleid in 2020 verder uit. Ook komt er weer een veiligheidsmonitor. Dit onderzoek is leeftijdsbreed en geënt op meer veiligheidsthema's. De uitkomsten, breed, zullen zodra bekend gedeeld worden.

Criminaliteitsonderzoeken worden in verschillende gremia behandeld. Een nieuw onderdeel is ondermijning. Via de ondermijningstafel Nieuwkoop, Kaag en Braassem worden deze zaken besproken.  

Integrale controles, gezamenlijk met verschillende publieke partners ( als politie, Omgevingsdienst, brandweer en Belastingdienst ), zijn daarbij een onmisbaar instrument. Jaarlijks richten deze acties zich in het algemeen tot specifieke gebieden, waar bepaalde vormen van bedrijvigheid zijn of waren gevestigd, en waarvan het feitelijke gebruik niet precies ( meer ) duidelijk of zelfs volstrekt onbekend is. Doel van deze integrale controles is gebruiksvormen te reguleren of te handhaven, al naar gelang deze al dan niet verboden zijn. De gebiedskeuze wordt jaarlijks bestuurlijk afgestemd en gemaakt.
Complementair daaraan vindt ook meer incidenteel en gericht onderzoek plaats naar feitelijk gebruik van voormalige, al dan niet leegstaande en afgelegen (bedrijfs-)gebouwen, vanuit dezelfde doelstelling.

Verslavingsproblematiek, voornamelijk alcohol- en drugs op openbare orde gebied en op sociaal vlak, wordt op diverse vlakken behandeld. Komende periode trachten we nog meer elkaar te vinden en de praktische problemen beter te stroomlijnen. Dit aansluiting vinden bij elkaar geldt ook voor andere maatschappelijke ontwikkelingen zoals aanpak verwarde personen. Komende periode zal alles zo veel mogelijk voor de organisaties op elkaar zijn afgestemd.

ga terug