BEGROTING 2020

Bestuur en dienstverlening

Financiële toelichting

 

P4 Bestuur en dienstverlening

2020

2021

2022

2023

Vertrekpunt begroting 2020-2023

       4.804

       4.778

       4.821

       4.795

Algemene uitkering: verschil dec circ - mei circ

Algemene uitkering: taakmutaties/beleidskeuzes

Loonkostenontwikkeling

               8

               8

               8

               8

Inflatie baten en lasten

             -1

             -1

             -1

             -1

Verbonden partijen

          110

          109

          109

          109

Belastingen

Overige voorstellen incl. reservemutaties

          180

             20

             20

             20

Mutaties n.a.v. kostenverdeelstaat

             42

             42

             42

             42

Mutaties n.a.v. bijstelling kapitaallasten

               6

               6

               6

           -13

Mutaties n.a.v. bijstelling voorzieningen

             -6

             -9

             -9

             -9

Totaal saldo

       5.143

       4.953

       4.995

       4.950

Toelichting op hoofdlijnen
Loonkostenontwikkeling: € 8.000

In hoofdstuk 1.3 Financiële ontwikkelingen wordt onder 'loonontwikkeling' aangegeven dat de personeelskosten over de hele linie toenemen.

Indexering lasten en baten: - € 1.000
Voor de indexering van baten en lasten is uitgegaan van de stelregel: baten worden altijd geïndexeerd, lasten worden geïndexeerd wanneer daar uitdrukkelijk reden toe is. Verhoging van de huren en overige opbrengsten van gemeentelijk vastgoed met 1,5%,

Verbonden partijen: € 110..000
De begrotingen van de verbonden partijen zijn in de raad behandeld. De financiële kaderstelling en gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2020 bedraagt de toegestane prijsindicatie 3,20% voor beloning werknemers en 1,50% voor netto materieel ten opzichte van 2019.
De hogere bijdrage voor de Veiligheidsregio Midden Holland bedraagt € 110.000.

Overige voorstellen  incl. reservemutaties: € 180.000
Overige voorstellen: € 180.000
Functioneel beheer (doorontwikkeling) voor burgerzaken).
Op gebied van burgerzaken wordt de kwaliteit van de basisregistraties en de bewaking van privacy steeds belangrijker. Dit geldt ook voor gegevens die verwerkt worden in het kader van de Wmo en de omgevingsvergunningen. De functioneel beheerders spelen een cruciale rol bij het beheer van de voor deze informatie relevante applicaties. Het gevraagde budget wordt gebruikt om extra in te zetten op de doorontwikkeling van de kwaliteit van het functioneel beheer.

Kennisbank:
Opbouwen Kennisbank Dienstverlening. De inzet van TIC is om 80% van alle vragen via telefoon, social media of receptiebezoek meteen af te handelen. Dit vraagt echter om beschikbaarheid van een systeem gevuld met informatie om deze doelstelling ook te kunnen ondersteunen. Het gevraagde budget is bedoeld om de informatie te kunnen verzamelen en bewerken als onderdeel van een breed informatiesysteem voor zaakgericht werken. De afdeling zal zelf moeten zorgen voor het opbouwen van de content.

Website:
In 2014 is het project doorontwikkeling website gestart. De keuze is destijds gevallen op de leverancier SIM (een website gaat gemiddeld 3 jaar mee). Met de aanbesteding voor het vernieuwen van de site gaan we tevens de nodige technische doorontwikkelingen doorvoeren.

Daarnaast extra subsidie voor samenlevingsinitiatieven.

Mutaties reserves € 0.

Mutaties n.a.v. kostenverdeelstaat: € 42.000
Door middel van de kostenverdeelstaat worden organisatiekosten toegerekend aan de verschillende producten waaruit de programma's bestaan.

Mutaties n.a.v. bijstelling kapitaallasten: € 6.000
De kapitaallasten voor de investeringen zijn geactualiseerd op basis van de uitkomsten bij de jaarrekening 2018 en de toekomstige investeringen.

Mutaties n.a.v. bijstelling voorzieningen: - € 6.000
De storting aan de voorzieningen voor programma 4 betreft wethouderspensioen.