BEGROTING 2020

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Riolering

Areaal
Vrijverval riolering       150 km
Persleiding gemalen      40 km
Rioolpompen          800 stuks
Vacuümleiding          4 km
Drukriolering buitengebied   69 km
Bergbezinkvoorzieningen    5 stuks

Gewenst kwaliteitsniveau
Voorzieningen voor inzameling (riolering), transport en zuivering vormen samen het afvalwater-systeem. Volgens de wet (Wet milieubeheer en Waterwet) heeft de gemeente de taak voor de inzameling en het transporteren van het afvalwater naar een zuivering. Het waterschap is verantwoordelijk voor de zuivering van het afvalwater. Op grond van de Waterwet zijn onze wettelijke taken verbreed en zijn naast de zorgplicht voor afvalwater nu ook gericht op de zorg voor hemel- en grondwater.

In het beheerplan is geen kwaliteitsniveau vastgesteld. Riolering moet optimaal en naar geldende wet- en regelgeving functioneren. Dit doen wij kostenefficiënt.

Maatschappelijke doelstellingen
Rioleringszorg draagt bij aan de volksgezondheid, het milieu en voorkomt financiële en maatschappelijke schade door wateroverlast in bebouwd gebied. Ook zal de riolering bijdragen in het klimaatadaptief maken van de gemeente Nieuwkoop.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
De maatregelen vanuit het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP 2015-2019) zijn uitgevoerd.
De vuilemissie van het gemengde stelsel voldoet volgens het Basis Rioleringsplan (BRP) uit 2013 gemeentebreed aan de norm.
Het gemeentelijk rioleringsplan voorziet in het nader onderzoeken van de oorzaken, indien nodig het verder afkoppelen, van verhard oppervlak van het gemengde rioolstelsel, zogeheten systeemgerichte maatregelen. Drukrioleringssystemen worden tijdig vernieuwd. Het beheerplan voorziet verder in nader onderzoek naar foutieve (regenwater)aansluitingen op de drukrioleringssystemen.  

Beheerplan
Het ‘Verbreed gemeentelijk rioleringsplan’ is op 11 december 2014 vastgesteld voor de periode 2015 t/m 2019. In 2019 is gestart met het voorbereiden van het nieuwe gemeentelijke rioleringsplan (GRP). In 2020 wordt het GRP gemaakt. Deze zal in 2020, tezamen met de nieuwe rioolheffing worden vastgesteld.

Wat gaan we ervoor doen?
In 2020 worden de werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de jaarschijf 2020 zoals opgenomen in dit beheerplan.

Wat kost het?

Bedragen x € 1.000

Riolering

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Regulier onderhoud

124

124

124

124

Groot Onderhoud

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

(Vervangings) Investeringen

867

842

894

478

Kapitaallasten

580

610

633

660

ga terug