BEGROTING 2020

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Speelvoorzieningen

Areaal
Speelplaatsen          110 stuks
Aantal speeltoestellen      360 stuks
Skate voorzieningen       3 stuks
Trapveldjes (voetbal)      16 stuks

Gewenst kwaliteitsniveau
In het beheerplan is bepaald dat het onderhoudsniveau van speelvoorzieningen vergelijkbaar is kwaliteitsniveau A, een kwaliteitsniveau hoger dan het basisniveau B. In het geval van speeltoestellen sluit dit het beste aan bij onze visie dat kapitaalgoederen voldoen aan de principes schoon, heel en veilig. Voor speelvoorzieningen vinden wij het ook belangrijk dat ze uitnodigen tot spelen. Daarnaast moeten de toestellen voldoen aan het Wet 'Attractie Speeltoestellen' dat met name betrekking heeft op het aspect veiligheid.

Maatschappelijke doelstellingen
Kwalitatief goede speelvoorzieningen die in voldoende mate en op de juiste locaties aanwezig zijn in de directe leefomgeving dragen bij aan de gezondheid (bewegen) en de sociale ontwikkeling (ontmoeten) van kinderen.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
In de vorige beheerplanperiode was sprake van achterstallig onderhoud op de valdempende ondergronden onder speeltoestellen. In de begroting 2018 en 2019 is extra budget ter beschikking gesteld om deze achterstand in te lopen. De vervanging van de schorsondergronden naar kunstgras is in de afgelopen twee jaren versneld uitgevoerd, om toekomstige onderhoudskosten te reduceren en de gebruiksvriendelijkheid en hygiëne van speelplaatsen te verhogen. Er is geen achterstand meer. Tevens is op basis van de leeftijd van toestellen de vervanging van speeltoestellen uitgevoerd. Vaak resulteerde dit in de volledige herinrichting van een speelplaats.

Beheerplan
Het beheerplan speelvoorzieningen 2016-2020 is op 10 december 2015 door de gemeenteraad vastgesteld.

Wat gaan we ervoor doen?
In 2020 worden de werkzaamheden conform het uitvoeringsplan 2020 van het beheerplan uitgevoerd. Dat programma omvat zowel het vervangen van individuele toestellen volgens het vervangingsschema als het volledig opnieuw inrichten van de speelplaatsen. Op basis van de omvang van de vervanging kiezen we de juiste vorm van participatie.

Wat kost het?

Bedragen x € 1.000

Speelvoorzieningen

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Regulier onderhoud

65

65

65

65

Groot onderhoud t.l.v. voorzieningen

164

149

129

10

Vervangingsinvesteringen

NVT

NVT

NVT

NVT

Kapitaallasten

NVT

NVT

NVT

NVT

Voorziening toereikend: Ja

ga terug