BEGROTING 2020

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Civiele kunstwerken

Areaal
Vaste bruggen en duikers       350 stuks
Beweegbare bruggen         4 stuks

Gewenst kwaliteitsniveau
Het beheerplan civiele kunstwerken (hierna kunstwerken genoemd) is erop gericht de staat van de kunstwerken, zoals bruggen, duikers en tunnels op het vastgesteld onderhoudsniveau CROW-kwaliteitsniveau B te houden. De onderhoudsmaatregelen zijn gericht op veiligheid en duurzame in stand houden van de kunstwerken. De maatregelen die voortkomen uit de diverse inspecties worden in het specifieke geval van kunstwerken ook bepaald op basis van (constructieve) veiligheid. Dit is noodzakelijk om de functionaliteit, toegankelijkheid en veiligheid te garanderen. Naast veiligheid speelt ook duurzaamheid een rol. Bij vervangingen of grootschalig onderhoud passen we materialen toe met een lange levensduur.

Maatschappelijke doelstellingen
Kunstwerken zijn een essentieel onderdeel van de infrastructuur. Een kwalitatief goede infrastructuur draagt bij aan het welzijn en de veiligheid van burgers. Een functioneel en goed onderhouden infrastructuur is van sociaal- en economisch belang en draagt ertoe bij dat de gemeente een aantrekkelijke plaats is om in te wonen, te werken en te recreëren.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
Voor het actualiseren van het beheerplan zijn de wettelijk benodigde inspecties uitgevoerd, ook voor beweegbare bruggen. Met name bij beweegbare bruggen is de kans op letsel en schade voor inwoners het grootst. Naar aanleiding van de resultaten zijn de benodigde maatregelen geprioriteerd en in het beheerplan opgenomen.

In 2019 is er een toestandsinspectie uitgevoerd van alle civiele kunstwerken en zijn de beweegbare bruggen nader geïnspecteerd op elektrische- en werktuigbouwkundige onderdelen. Met behulp van het beheersysteem hebben we analyses uitgevoerd. Op basis van de analyses zijn onderhoudsplannen en maatregelen opgesteld. Deze maatregelen zijn gerelateerd aan de andere kapitaalgoederen (onder andere wegen) om zo op een integrale manier te werken.    

Beheerplan
De gemeenteraad heeft op 17 september 2015 het beheerplan civiele kunstwerken 2015-2019 vastgesteld. In 2019 is gestart met herzien van het beheerplan. Deze wordt in het voorjaar 2020 aan de gemeenteraad aangeboden.

Wat gaan we ervoor doen?
Op basis van een aantal technische inspecties van alle kunstwerken (houten, stalen- betonnen en elektrisch- mechanische bruggen, duikers) wordt het beheerplan geactualiseerd met een bijbehorend meerjarig onderhoudsplan. De werkzaamheden die hieruit voortkomen worden opgenomen in het uitvoeringsplan 2020 t/m 2024.

Wat kost het?

Bedragen x € 1.000

Civiele Kunstwerken

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Regulier onderhoud

112

112

112

112

Groot onderhoud t.l.v. voorziening

13

31

207

324

Vervangingsinvesteringen/rehabilitaties

0

0

0

0

Kapitaallasten

9

9

9

9

**financiële gegevens kunnen mogelijk wijzigen i.v.m. de actualisatie beheerplan in 2020

Voorziening toereikend: Ja

ga terug