BEGROTING 2020

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Beleidskader

De beheervisie openbare ruimte vormt het beleidskader voor het beheer en het beoogde onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Als onderhoudsniveau maken wij zoveel mogelijke gebruik van de 'Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte' van de CROW. Hierna genoemd 'CROW'.

Uitvoering van dit beleidskader moet leiden tot een bestendige situatie waarin deze kapitaalgoederen worden onderhouden volgens de vastgesteld functionaliteit en kwaliteitsniveau (schoon, heel en veilig), CROW niveau B, waarbij de totale kosten in beeld worden gebracht.

Het beleidskader voor de kapitaalgoederen bevat per kapitaalgoed:

- de omvang van het areaal;
- het gewenst kwaliteitsniveau;
- de maatschappelijke doelstellingen;

- de voortgang in de realisatie van de doelstelling, veelal vastgelegd in het betreffende beheerplan;

- de looptijd van het betreffende beheerplan;

- wat gaan we er voor doen;

- wat kost het.

ga terug