BEGROTING 2020

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Waterpartijen

Areaal
Watergangen (schonen/baggeren)      110 km
Beschoeiingen               55 km

Gewenst kwaliteitsniveau
De kwaliteit van de watergangen moet voldoen aan de regels van de waterschappen. Deze zijn vastgelegd in 'De Legger'. Hierin is omschreven welke kwaliteit (breedte, diepte en mate van begroeiing) watergangen dienen te hebben.

Maatschappelijke doelstellingen
Watergangen vormen een belangrijke rol in het reguleren van (grond)water. De watergangen zijn eveneens een belangrijke bron voor de leefomgeving, natuur en biodiversiteit. Het klimaat adaptief maken en houden van het watersysteem is momenteel een speerpunt.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
Met het klimaat adaptief maken van het watersysteem is gestart. Daarnaast worden dit jaar verschillende beschoeiingen vervangen, waarvan een aantal omgevormd worden naar natuurvriendelijke oevers. Ook worden diversen watergangen gebaggerd.

Beheerplan
Beheerplan is in 2019 geactualiseerd en vastgesteld.

Wat gaan we er voor doen?

Bij renovaties van beschoeiingen worden waar mogelijk natuurvriendelijke oevers gemaakt en nieuw oppervlaktewater gegraven om zo meer ruimte te geven aan de toename van regenwater bij intensieve buien. Daarnaast bevorderen de natuurvriendelijke oevers de biodiversiteit.

Wat kost het?
De bedragen x € 1.000

Water

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Regulier onderhoud

79

79

79

79

Groot Onderhoud t.l.v. voorziening

197

13

24

69

Vervangingsinvesteringen

97

251

97

97

Kapitaallasten

10

13

20

24

Voorziening toereikend: ja

ga terug