BEGROTING 2020

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Recreatieve voorzieningen

Areaal
Landschappelijke beplantingen buitengebied       19 stuks
Knooppunten route wandelen            1 stuks
Knooppunten route fietsen            1 stuks

Gewenst kwaliteitsniveau
Voor alle recreatieve voorzieningen staat de bruikbaarheid en veiligheid voorop. Dit staat gelijk aan de CROW kwaliteitsniveau B. De onderhoudsmaatregelen zijn in hoofdlijnen gericht op veiligheid en duurzame instandhouding.

Maatschappelijke doelstellingen
Kwalitatief goed onderhouden recreatieve voorzieningen die aansluiten bij de behoeften van zowel de inwoners, ondernemers, recreanten en bezoekers van de gemeente. Voor zowel fietsen, wandelen en varen. Als aanvulling zijn er ook voorzieningen die bijdragen aan de leefbaarheid van kernen zoals de provinciaal erkende zwemlocaties.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
Met het beheerplan Recreatieve Voorzieningen zijn de financiële middelen gewaarborgd om de voorzieningen duurzaam in stand te houden.

De maatschappij veranderd continu. Het is van belang te blijven volgen welke behoefte er is bij zowel inwoners, recreanten en ondernemers in de recreatieve sector.

Beheerplan
Het beheer- en beleidsplan Recreatieve voorzieningen 2017-2021 is op 20 oktober 2017 door de gemeenteraad vastgesteld.

Wat gaan we er voor doen?
In 2020 worden de werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de jaarschijf 2020 zoals opgenomen in dit beheerplan.

Wat kost het?

Bedragen X € 1.000

Recreatieve voorzieningen

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Regulier onderhoud

36

36

36

36

Groot Onderhoud t.l.v. voorziening

25

19

5

12

Vervangingsinvesteringen

0

0

0

0

Kapitaallasten

0

0

0

0

Voorziening toereikend: Ja

ga terug