BEGROTING 2020

Paragraaf Lokale heffingen

Inkomsten

Het volgende overzicht geeft een totaalbeeld van de begrote inkomsten uit lokale heffingen in 2020, gespecificeerd per belastingsoort.

Omschrijving

Geraamd 2020 x € 1.000

% van het totaal

OZB Eigenaren woningen:

                -4.821

29,4%

OZB Eigenaren niet-woningen:

                -1.645

10,0%

OZB Gebruikers niet-woningen:

                -1.137

6,9%

RZB Roerende Zaakbelasting

                    -26

0,2%

Totaal OZB/RZB

-7.630

46,5%

Rioolheffing

                -2.642

16,1%

Afvalstoffenheffing

                -3.659

22,3%

 Totaal overige woonlastennota

-6.301

38,4%

Precariobelasting

                  -535

3,3%

Forensenbelasting

                  -148

0,9%

Totaal overige belastingen

-683

4,2%

Bouwleges

                -1.083

6,6%

Leges burgerzaken

                  -215

1,3%

Begraafplaatsrechten

                  -161

1,0%

Marktgelden en standplaatsvergoedingen

                    -58

0,4%

Leges kabels en leidingen

                  -282

1,7%

Leges overig

                    -11

0,1%

Totaal inkomsten

-16.423

100,0%

ga terug