BEGROTING 2020

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risico inventarisatie

De risico inventarisatie bevat alleen risico's die financieel gekwantificeerd kunnen worden. Om een beeld te geven van de aard en de omvang van de risico's zijn hieronder de grootste risico's kort omschreven. Het gaat risico's die financiële gevolgen kunnen hebben van meer dan € 50.000. In bijlage 5.4 is de Risicokaart met risico’s lager dan € 50.000 opgenomen.

Gebeurtenis / Situatie

Programma

risico-bedrag

Grondexploitaties

1

10.673

Risico's met betrekking tot ruimtelijke ordening

1

3.000

Kosten en claims na ramp

5

1.000

Meldplicht datalekken

5

810

Inwerkingtreding Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018

5

800

Informatiebeveiligingsincident

5

550

Toename van de kosten van de Wmo door de vergrijzing

3

500

Uitval technische voorzieningen door onvoorziene omstandigheden

5

500

Invoering Wet kwaliteitsborging bouwen

1

100

Afwijken van inkoop- en aanbestedingsbeleid

5

250

Onevenredige vorstschade wegen door extreme winter

2

60

Letsel-en stormschade bomen

2

100

Risico’s jeugdwet

3

200

Verhoging bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen

div.

150

Niet in aanmerking komen voor compensatieregeling bij overschrijding Buigbudget

3

150

Risico's participatie zoals Rijnvicus, beschut werk

3

100

Geen goedkeurende controleverklaring

4

50

Archieven externe partners worden niet goed bijgehouden

5

50

Krapte op de arbeidsmarkt

5

50

Totaal ( x € 1.000)

19.093

ga terug