BEGROTING 2020

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Actuele weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit is het totaal aan middelen dat kan worden ingezet om de financiële gevolgen van voorkomende risico’s op te vangen. Hiertoe behoren:

Omschrijving

Begroting
2020

Algemene reserve vrij besteedbaar

19.825

Reserve weerstandsvermogen

3.000

Reserve Economie en toerisme

285

Reserve Wmo

90

Reserve LandschapsOntwikkelingsPlan

22

Reserve Monumentenzorg

106

Reserve Frictiekosten personeel

65

Reserve Duurzaamheid

1.941

Reservering woningbouw

2.834

Omgevingsvisie

35

Saldo meerjarenbegroting

121

Onvoorzien

20

Weerstandscapaciteit ( x € 1.000)

28.344

Volgens de begroting 2020 heeft de gemeente Nieuwkoop op 31 december 2020 een weerstandscapaciteit van € 28.344 mln.

ga terug