BEGROTING 2020

Bedrijfsvoering

Financiële toelichting

 

P5 Bedrijfsvoering

2020

2021

2022

2023

Vertrekpunt begroting 2020-2023

       7.610

       7.654

       7.774

       7.750

Algemene uitkering: verschil dec circ - mei circ

Algemene uitkering: taakmutaties/beleidskeuzes

Loonkostenontwikkeling

          807

          880

          880

          880

Inflatie baten en lasten

Verbonden partijen

Belastingen

             25

             25

             25

             25

Overige voorstellen incl. reservemutaties

          447

          159

          155

          155

Mutaties n.a.v. kostenverdeelstaat

         -853

         -853

         -853

         -867

Mutaties n.a.v. bijstelling kapitaallasten

           -47

             15

             61

               6

Mutaties n.a.v. bijstelling voorzieningen

                -

                -

           -14

                -

Totaal saldo

       7.989

       7.880

       8.026

       7.947

Toelichting op hoofdlijnen
Loonkostenontwikkeling: € 807.000

In hoofdstuk 1.3 Financiële ontwikkelingen wordt onder 'loonontwikkeling' aangegeven dat de personeelskosten over de hele linie toenemen. Verder betreft het uitbreiding van personeel bij BOR voor onderhoud openbaar groen en werkvoorbereider en hogere kosten voor APPA en voormalig personeel.

Belastingen: € 25.000
Bij de uitgangspunten van de begroting wordt altijd rekening gehouden met het verhogen van de belastinginkomsten met het inflatiepercentage. De kosten hier hebben betrekking op extra budget voor T&H voor de naleving van de invoering van Diftar.

Overige voorstellen incl reservemutaties € 447.000
Overige voorstellen: € 681.000
Het betreft hier in hoofdzaak hogere kosten I&A. Hogere exploitatielasten voor de gemeentewerf en tractiemiddelen. Daarnaast inhuurkosten voor de projectondersteuning AVG.

Mutaties reserves:- € 234.000.
Er wordt € 250.000 uit de algemene reserve onttrokken voor incidenteel kosten I&A. Daarnaast is de onttrekking aan de reserve frictiekosten personeel verlaagd met € 16.000.

Mutaties n.a.v. kostenverdeelstaat: - € 853.000
Door middel van de kostenverdeelstaat worden organisatiekosten toegerekend aan de verschillende producten waaruit de programma's bestaan.

Mutaties n.a.v. bijstelling kapitaallasten: - € 47.000
De kapitaallasten voor de investeringen zijn geactualiseerd op basis van de uitkomsten bij de jaarrekening 2018 en de toekomstige investeringen.