BEGROTING 2020

Bedrijfsvoering

Thema Bedrijfsondersteuning

Speerpunten bedrijfsondersteuning
Wat willen wij bereiken?

Wij werken samen volgens onze kernwaarden: dichtbij, doelgericht en lef. In ons werk zijn wij dagelijks bezig de wereld van de gemeente Nieuwkoop een beetje mooier te maken. De manier waarop wij dat samen doen bepaalt niet alleen de kwaliteit van onze gemeentelijke organisatie maar indirect ook van onze Nieuwkoopse samenleving. Werkplezier en autonomie in ons werk staan voorop!

Om dit mogelijk te maken scheppen wij de voorwaarden voor de gemeentelijke organisatie met:

  • Een solide begroting en een moderne planning & control cyclus.
  • Betrouwbare informatiehuishouding, informatievoorziening en informatieveiligheid.
  • Kaderstelling, advisering en ondersteuning bij de invoering van de privacy wet- en regelgeving.
  • Hoogwaardige advisering en ondersteuning op het gebied van Financiën, Inkoop, Juridische Zaken, Documentaire en Facilitaire dienstverlening, Personeel en Organisatie.

Bedrijfsvoering wil vlot kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en initiatieven. Dit vergt een verdere flexibilisering en digitalisering van processen en medewerkers. Het vergt ook een andere manier van werven van nieuwe medewerkers. De arbeidsmarkt trekt steeds verder aan, op meerdere terreinen wordt de vijver waarin we vissen kleiner. De mensen met vakkennis krijgen we lastiger binnen, competentie management, talentmanagement en creativiteit in de werving zijn de sleutelwoorden om de vacatures te vervullen. Ook het binden, boeien en blijven ontwikkelen van medewerkers en leidinggevenden zorgt ervoor dat medewerkers vitaal en duurzaam blijven functioneren. De taakvelden binnen I&A worden uitgebreid met extra taken zoals bijvoorbeeld de extra werkzaamheden binnen informatieveiligheid en de vereisten vanuit de Digitale Agenda 2020 van de VNG. Extra formatie binnen I&A is noodzakelijk om de werkzaamheden gerelateerd aan deze ontwikkelingen te kunnen uitvoeren. Anderzijds gaan er in de jaren na 2021, onder invloed van de digitalisering, werkzaamheden veranderen binnen bedrijfsvoering wat naast meer kwaliteit op onderdelen ook minder kosten met zich mee zal brengen.

Waar zetten we in 2020 op in?

Informatieveiligheid

 
Baseline informatiebeveiliging Overheid

Vanaf 1 januari 2020 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De BIO vervangt de bestaande baselines informatieveiligheid voor Gemeenten (BIG), Rijk, Waterschappen en Provincies. De Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen (Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen). Had voorheen iedere overheidslaag zijn eigen baseline, nu is er met gezamenlijke inspanning één BIO voor de gehele overheid. De implementatie vindt in 2019 (overgangsjaar) en in 2020 plaats.

Eén normenkader
Het gebruik van één normenkader voor de gehele overheid biedt een aantal voordelen:

  • Het versterken van de informatieveiligheid door betere afstemming binnen ketens van overheden en andere partijen;
  • Administratieve lastenverlichting bij overheid en bedrijven, zowel afnemers als leveranciers, door uniforme beveiligingsnormen bij de overheid;
  • Aansluiting bij internationale regelgeving en standaarden;

Invoering Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Op 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. In 2019 zijn we verder gegaan met het analyseren van gegevensverwerkingen (per afdeling) op noodzaak en risico's. Dit doen we d.m.v. een PIA, een Privacy Impact Assessment. In de regio hebben we gezamenlijk, voor de duur van 2 jaar, dezelfde Functionaris Gegevensbescherming (FG) extern aangesteld. In 2020 zal duidelijk worden of we hiervoor extern blijven inhuren of gezamenlijk een FG gaan aanstellen, die dan voor meerdere gemeenten werkt. Wij gaan verder met de uitvoering van het werkprogramma privacy 2019/2020. Deze is opgesteld naar aanleiding van het jaarverslag van de FG over 2018. Hiervan hebben wij u kennis laten nemen. Het werkprogramma privacy zal naar aanleiding van het jaarverslag van de FG over 2019 en de daarin opgenomen actiepunten/adviezen geactualiseerd worden. Ook hiervan zullen wij u kennis laten nemen.

Digitalisering van de financiële administratie
In 2020 zetten we in op het stimuleren van elektronisch factureren door leveranciers. Ook nemen we in 2020 een nieuw financieel systeem in gebruik.

ICT doorontwikkeling
Veel van wat er op de ICT agenda stond voor 2019 staat er ook voor 2020 op. Het zijn grotere projecten vanuit de digitale agenda 2020 (VNG) die niet in 1 of 2 jaar gerealiseerd zijn. In de voorjaarsnota hebben we al aangegeven wat er komende jaren op ons afkomt en wat we nodig hebben om zo accuraat mogelijk te begroten voor 2020. We ramen op 3 onderdelen binnen I&A:
Projecten
Voor een aantal van die projecten wordt in 2020 tijdelijke expertise ingehuurd. Dit gaat om de volgende projecten:
- Topdesk;
- Gegevens makelaar overbrengen naar de cloud. Bij deze overgang worden gelijktijdig nog enkele
andere (grote) aanpassingen doorgevoerd zoals bijvoorbeeld implementatie van het Cliq (aansluiting
op de landelijke voorzieningen vanuit één tool;
- Omgevingswet.

Exploitatie
In de exploitatie staan nu de bedragen om de huidige contracten te voldoen. Er worden aanpassingen verwacht op de huidige contracten (applicaties, extra modules, licenties, extra werkplekken, etc.).

I CT Vervangingen
In 2020 wordt het I&A meerjarenplan opgeleverd, waarbij vervanging van alle ICT onderdelen inzichtelijk en gepland staat. In de loop van 2020 hebben we dit gerealiseerd.

ga terug